ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.50 Červenec 2010

Asfaltové vlnité desky – Specifikace výrobku
a zkušební metody

ČSN
EN 534+A1

74 7708

 

Corrugated bitumen sheets – Product specification and test methods

Plaques ondulées bitumées – Spécifications des produits et méthodes d’essai

Bitumen Wellplatten – Produktfestlegungen und Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 534:2006+A1:2010. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 534:2006+A1:2010. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 534 (74 7708) ze srpna 2006.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z března 2010. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami ! ". Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný text"“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Byl změněn článek 5.3.7 Únosnost zastřešení a v Příloze ZA byl aktualizován odkaz na databázi informací o evropských a národních předpisech o nebezpečných látkách.

Informace o citovaných normativních dokumentech

ENV 1187 zavedena v ČSN P ENV 1187 (73 0867) Zkušební metody pro střechy vystavené působení vnějšího požáru

EN 13501-1 zavedena v ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 13501-5 zavedena v ČSN EN 13501-5 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru

EN ISO 9001 zavedena v ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu jakosti – Požadavky

ISO 7892 dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN DEK, DEK a.s., IČ 27636801, Ing. Zdeněk Plecháč

Technická normalizační komise: TNK 65 Izolace staveb

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Špaček

EVROPSKÁ NORMA EN 534+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Březen 2010

ICS 91.100.50 Nahrazuje EN 534:2006

Asfaltové vlnité desky – Specifikace výrobku a zkušební metody

Corrugated bitumen sheets – Product specification and test methods 

Plaques ondulées bitumées – Spécifications
des produits et méthodes d'essai

Bitumen Wellplatten – Produktfestlegungen
und Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-05-03 a obsahuje Změnu 1 schválenou CEN 2010-02-09.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2010 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 534:2006+A1:2010: E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Značky 6

4 Obecně 6

5 Požadavky 7

5.1 Geometrické vlastnosti 7

5.2 Mechanické vlastnosti 7

5.3 Fyzikální vlastnosti 8

5.4 Trvanlivost 8

5.5 Požární bezpečnost 8

6 Odběr vzorků a kondicionování 9

6.1 Příprava zkušebních těles 9

6.2 Řezání asfaltové vlnité desky 9

7 Zkušební metody 11

7.1 Geometrické vlastnosti 11

7.2 Mechanické vlastnosti 15

7.3 Fyzikální vlastnosti 20

7.4 Trvanlivost 23

7.5 Požární bezpečnost 24

8 Hodnocení shody 25

8.1 Všeobecně 25

8.2 Počáteční zkouška typu 25

8.3 Řízení výroby u výrobce (FPC) 25

9 Značení 26

Příloha A (normativní) Četnosti zkoušek pro systém řízení výroby u výrobce 27

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy týkající se ustanovení směrnice o stavebních výrobcích (89/106/EHS) 28

ZA.1 Předmět a příslušné charakteristiky 28

ZA.2 Postup prokazování shody asfaltových vlnitých desek 29

ZA.3 Označení shody CE 32

Předmluva

Tato evropská norma (EN 534:2006+A1:2010) byla vypracována Technickou komisí CEN/TC 128 „Střešní skládané krytiny a výrobky pro obklady stěn“ jejíž sekretariát zajišťuje NBS.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2010 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2010.

Upozorňuje se na možnost, že některé části této normy mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nenese zodpovědnost za zjištění jakéhokoli nebo všech těchto patentových práv.

Tato norma nahrazuje !EN 534:2006".

Tato norma obsahuje Změnu 1 schválenou CEN 2010-02-09.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami !".

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje technické charakteristiky a zavádí zkušební a kontrolní metody pro asfaltové vlnité desky při opuštění výrobny. Dále stanovuje hodnocení shody výrobků s touto evropskou normou.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz