PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.90 Červen 2010

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Existující výtahy
Část 83: Předpisy pro zvýšení odolnosti proti vandalismu

ČSN P
CEN/TS 81-83

27 4003

 

Safety rules for the construction and installation of lifts – Safety rules for the construction and instalation of lifts – Existing lifts – Part 83: Rules for the improvement of the resistence against vandalism

Règles de sécurité pour la construction et l’installation des élévateurs – Ascenseurs existants – Partie 83: Regles
pour l´amélioration de la resistence aux actes de vandalisme

Sicherheitsregeln für die Konstruktion und Installation von Aufzügen – Bestehende Aufzüge – Teil 83: Regeln
für die verbesserung der Schutzmassnahmen gegen mutwillige Zerstörung

Tato předběžná norma je českou verzí technické specifikace CEN/TS 81-83:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This prestandard is the Czech version of the Technical Specifications CEN/TS 81-83:2009. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Tato předběžná česká technická norma přejímá technickou specifikaci CEN/TS 81-11:2009 vydanou v souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC, část 2 a je určena k ověření. Případné připomínky k obsahu normy přijímá Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, odbor technické normalizace, Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha 1.

Převzetí TS do národních norem členů CEN/CENELEC není povinné a tato TS nemusí být na národní úrovni převzata jako normativní dokument.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 81-1:1998 zavedena v ČSN EN 81-1:1999 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 1: Elektrické výtahy

EN 81-2:1998 zavedena v ČSN EN 81-2:1999 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 1: Hydraulické výtahy

EN 81-71:2005 zavedena, nahrazena EN 81-71+A1:2007 zavedena v ČSN EN 81-71:2007 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy pro výtahy pro dopravu osob a osob a nákladu – Část 71: Výtahy odolné vandalům

EN 60529 zavedena v ČSN EN 60529 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí IP kód)

EN ISO 13857:2008 zavedena v ČSN EN ISO 13857:2008 (83 3212) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostor horními a dolními končetinami

Vypracování normy

Zpracovatel: Unie výtahového průmyslu ČR, IČ 27022200, Ing. Jan Dvořák

Technická normalizační komise: TNK 107 Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jaroslav Zajíček

TECHNICKÁ SPECIFIKACE CEN/TS 81-83
TECHNICAL SPECIFICATION
SPÉCIFICATION TECHNIQUE
TECHNISCHE SPEZIFIKATION
Říjen 2009

ICS 91.140.90

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Existující výtahy –
Část 83: Předpisy pro zvýšení odolnosti proti vandalům

Safety rules for the construction and instalation of lifts – Existing lifts –
Part 83: Rules for the improvement of the resistence against vandalism 

Regles de sécurité pour la construction et l’installation des élévateurs – Ascenseurs existants –
Partie 83: Regles pour l’amélioration de la resistence aux actes de vandalisme

Sicherheitsregeln für die Konstruction und den Einbau von Aufzügen – bestehende Aufzüge –
Teil 83: Regeln für die verbesserung
der Schutzmassnahmen gegen mutwillige Zerstörung

Tato technická specifikace (CEN/TS) byla schválena CEN 2009-08-10 pro přechodné používání.

Doba platnosti této CEN/TS je zatím omezena na tři roky. Po dvou letech budou členové CEN požádáni o jejich připomínky, zvláště o odpověď, jestli může být CEN/TS převedena na evropskou normu.

Členové CEN se žádají, aby zveřejnili existenci této CEN/TS stejným způsobem jako EN a vhodnou formou ji zpřístupnili na národní úrovni. Národní normy, pokud jsou s CEN/TS v rozporu, mohou zůstat v platnosti současně s CEN/TS až do konečného rozhodnutí o převedení CEN/TS na EN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2009 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. CEN/TS 81-83:2009 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Předmluva

Tento dokument (CEN/TS 81-83:2009) byl vypracován technickým výborem CEN/TC 10 „Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky“, jehož sekretariát zajišťuje AFNOR.

Je třeba věnovat pozornost možnosti, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) není odpovědný za stanovení jakýchkoliv nebo i všech takových patentových práv.

Tento dokument je součástí řady norem EN 81: „Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů“.

CEN/CENELEC zpracoval program prací k vytvoření řady bezpečnostních norem pro strojní zařízení a výtahy jako součást evropské normalizace. Tento dokument se při používání odkazuje na EN 81-71:2005.

Podle interních předpisů CEN/CENELEC národní normalizační organizace jsou zavázány podporovat tuto technickou specifikaci: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Normativní odkazy 7

3 Termíny a definice 7

4 Přehled závažných nebezpečí 7

5 Bezpečnostní požadavky a/nebo opatření 7

5.1 Šachta 7

5.1.1 Ohrazení šachty 7

5.1.2 Kontrolní a nouzové dveře a kontrolní poklopy 7

5.1.3 Větrání 8

5.2 Prostory pro strojní zařízení, prostory pro kladky a rozvaděče 8

5.3 Šachetní a klecové dveře 8

5.3.1 Provedení šachetních a klecových dveří 8

5.3.2 Bezpečnostní systém šachetních dveří výtahů kategorie 2 8

5.3.3 Unášecí mechanizmus samočinně posuvných dveří 10

5.3.4 Reverzační mechanizmus dveří 10

5.3.5 Zajišťování klecových dveří 10

5.3.6 Manipulace s pohonem dveří a s dveřní uzávěrkou 10

5.4 Klec 10

5.4.1 Kabina, její vnitřek a upevnění 10

5.4.2 Nouzové dveře a poklopy v kleci 11

5.4.3 Větrání klece 11

5.4.4 Svítidla v kleci 11

5.5 Vybavení klece a stanic 11

5.5.1 Ovládače v kleci a ve stanicích 11

5.5.2 Ovladačové kombinace v kleci a ve stanicích 11

5.5.3 Signalizace polohy 12

5.6 Zvukový signál ALARM 12

5.7 Ocelové díly 12

5.8 Značky a nápisy 12

6 Ověřování provedených opatření 12

7 Informace pro používání 12

Příloha A  (informativní) Způsob uplatnění TS 81-83 13

A.1 Kategorizace výtahu 13

A.2 Stanovení nedostatků 13

A.3 Výběr opatření ke snížení rizik podle úrovně důležitosti 13

Příloha B  (informativní) Formulář pro zvýšení odolnosti výtahů proti vandalům 14

Bibliografie 21

Úvod

Podklad

V zemích Evropské unie a EFTA se dnes používá více než 4 miliony výtahů a téměř 50 % z nich bylo instalováno před více než 25 roky. Existující výtahy byly instalovány na bezpečnostní úrovni odpovídající této době. Tato úroveň byla nižší než současný stav techniky výtahů vyrobených podle norem EN 81-1 a EN 81-2 nabízejících již dostatečný stupeň ochrany proti vandalismu.

Kromě toho je životnost výtahů delší než u většiny dopravních systémů a zařízení budov, což znamená, že konstrukce, provoz, bezpečnost a odolnost proti vandalismu může zaostávat za moderními technologiemi. Jestliže dříve instalované výtahy nebudou uvedeny na současnou úroveň bezpečnosti a/nebo ochrany proti vandalismu, počet úrazů bude stoupat.

Tento dokument poskytuje návod pro majitele budov, který se vztahuje především na existující výtahy instalované v budovách, kde se uvažuje o dalších bezpečnostních nebo jiných opatřeních určených k ochraně proti rizikům vandalizmu. Majitelé budov budou muset uvažovat o rozsahu další požadované ochrany, který by vyhovoval návrhům, které mohou být přijaty podle prostředí, ve kterém je výtah umístěn a podle druhu vandalizmu, kterému může být výtah vystaven.

Tento dokument vychází z normy EN 81-71:2005 a odkazuje na další ochranná opatření proti zneužití, které může vyústit v poškozování zařízení nebo způsobit úrazy osob.

Přístup

Tato technická specifikace

Jsou přijatelná jiná provedení podle dřívějších národních předpisů nebo norem za předpokladu, že poskytují rovnocennou úroveň bezpečnosti.

Použití

Tato technická specifikace se může použít jako návod pro:

  1. národní orgány ke stanovení vlastního programu pro zapracování postupného procesu (viz příloha A) prostřednictvím výběru účelného a praktického postupu založeného na úrovni důležitosti (vysoké, střední, nízké) a na sociálních a ekonomických úvahách;

  2. majitele, aby zvážili svoji odpovědnost podle existujících předpisů;

  3. servisní firmy a/nebo inspekční orgány, aby informovaly majitele o úrovni odolnosti proti vandalizmu jejich zařízení;

  4. majitele, aby dobrovolně zvýšili bezpečnost existujících výtahů podle bodu c), jestliže neexistují žádné předpisy.

Pro provádění prohlídek existujících výtahových zařízení se může použít příloha B ke stanovení odchylek od současného stavu techniky a od nápravných opatření uvedených v této technické specifikaci.

Avšak tam, kde se zjistí, že nebezpečná situace není uvedena v této technické specifikaci, mělo by se provést samostatné posouzení rizika. Toto posouzení rizika by mělo být provedeno podle ISO/TS 14798 [1].

1Předmět normy

1.1 Tato technická specifikace uvádí způsoby, jak použít EN 81-71 s odkazem na článek 5.3 z EN 81-80:2003 [2] pro existující výtahy ke zvýšení jejich odolnosti proti vandalizmu.

1.2 Tento dokument platí pro trvale instalované výtahy obsluhující stanovené stanice, které mají klec určenou pro dopravu osob a osob a nákladů, pohybující se mezi vodítky, které nejsou odkloněny o více než 15° od svislice.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz