ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.060.20; 33.100.01 Červenec 2010

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Pozemní pohyblivá služba – Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou –
Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

ČSN
ETSI EN 300 113-1
V1.6.2

87 5005

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Land mobile service – Radio equipment intended for the transmission of data (and/or speech) using constant or non-constant envelope modulation and having an antenna connector –
Part 1: Technical characteristics and methods of measurement

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy (Telekomunikační řada) ETSI EN 300 113-1 V1.6.2:2009. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard (Telecommunications series) ETSI EN 300 113-1 V1.6.2:2009. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma zahrnuje technické požadavky na rádiové vysílače a přijímače používané ve stanicích v soukromé pohyblivé rádiové (PMR) službě. Platí pro používání v pozemní pohyblivé službě pracující na rádiových kmitočtech mezi 30 MHz a 1 GHz, s odstupy kanálů 12,5 kHz, 20 kHz a 25 kHz, určené pro hovor a/nebo data. Platí pro zařízení určená pro trvalý a/nebo přerušovaný přenos dat a/nebo digitálního hovoru. Zařízení obsahují vysílač a přidružený kodér a modulátor a/nebo přijímač a přidružený demodulátor a dekodér. Norma se vztahuje na základnové stanice, pohyblivé stanice a přenosné stanice opatřené vnějším nebo vnitřním, nebo alespoň prozatímním vnitřním anténním konektorem. Přenosná zařízení bez vnějšího nebo vnitřního vysokofrekvenčního konektoru a bez možnosti být vnitřním vysokofrekvenčním konektorem 50 W opatřena nejsou v této normě zahrnuta.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních a informativních dokumentech

ETSI EN 300 086-1 V1.2.1zavedena v ČSN ETSI EN 300 086-1 V1.2.1 (87 5004) Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Pozemní pohyblivá služba – Rádiová zařízení s vnitřním nebo vnějším RF konektorem, určená zejména pro analogový přenos řeči – Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

ETSI EN 300 390-1 V1.2.1zavedena v ČSN ETSI EN 300 390-1 V1.2.1 (87 5041) Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Pozemní pohyblivá služba – Rádiová zařízení s vestavěnou anténou určená pro přenos dat (a hovoru) – Část 1: Technické vlastnosti a zkušební podmínky

ETSI TR 100 028 V1.4.1 soubornezaveden

Doporučení ITU-T O.153nezavedeno

ANSI C63.5:2004nezavedena

IEC 60489-3:1988nezavedena

CEPT/ERC/REC 74-01Enezavedeno

ETSI EN 300 793 V1.1.1zavedena v ČSN EN 300 793 V1.1.1 (87 5078) Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Pozemní pohyblivá služba – Prezentace zařízení pro typové zkoušení

ETSI TR 102 273 V1.2.1 soubornezaveden

POZNÁMKY

  1. Pokud jsou v originálu normy citovány nezaváděné dokumenty ETR, TBR, ES, EG, TS, TR a GSM, jsou dostupné v Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Informační centrum, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

  2. Doporučení ITU-T jsou dostupná v Českém metrologickém institutu Praha, Hvožďanská 3, 148 01 Praha 4.

  3. Doporučení CEPT jsou volně dostupná na internetové adrese Evropského radiokomunikačního úřadu (ERO) http://www.ero.dk.1)

Vypracování normy

Zpracovatel: MAREŠKA Praha, IČ 86983555, Ing. Antonín Mareška

Technická normalizační komise: TNK 96 Telekomunikace

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz