ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.70 Červenec 2010

Sanitární potřeby – Koupací vany z rázově modifikovaných koextrudovaných ABS/akrylových desek – Požadavky a metody zkoušení

ČSN
EN 15719

91 4119

 

Sanitary appliances – Baths made from impact modified coextruded ABS/acrylic sheets – Requirements and test methods

Appareils sanitaires – Baignoires en feuilles coextrudées ABS/acrylique modifié choc – Prescriptions et méthodes d’essai

Sanitärausstattungsgegenstände – Badewannen, hergestellt aus schlagzäh-modifizierten coextrudierten ABS/Acrylplatten – Anforderungen und Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15719:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15719:2009. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 13559:2003 zavedena v ČSN EN 13559:2004 (64 6922) Specifikace pro rázově modifikované koextrudované ABS/akrylové desky pro koupací vany a vany pro sprchové kouty pro domácí použití

ISO 4586-2:2004 nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci, a. s., IČ 47910381, Ing. Marie Jurajdová

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková

EVROPSKÁ NORMA EN 15719
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Prosinec 2009

ICS 91.140.70

Sanitární potřeby – Koupací vany z rázově modifikovaných koextrudovaných ABS/akrylových desek – Požadavky a metody zkoušení

Sanitary appliances – Baths made from impact modified coextruded ABS/acrylic sheets – Requirements and test methods

Appareils sanitaires – Baignoires en feuilles coextrudées ABS/acrylique modifié choc – Prescriptions et méthodes d’essai

Sanitärausstattungsgegenstände – Badewannen, hergestellt aus schlagzäh-modifizierten coextrudierten ABS/Acrylplatten – Anforderungen und Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN 2009-11-07.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2009 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 15719:2009 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 6

1 Předmět normy 7

2 Citované normativní dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Požadavky 7

4.1 Všeobecně 7

4.2 Materiál 7

4.3 Vzhled povrchové plochy 7

4.4 Odtokový otvor 7

4.5 Přepadový otvor 7

4.6 Hrany otvorů 8

4.7 Armatury pro montáž na koupací vanu 8

4.8 Madla 8

4.9 Rozměrové odchylky 8

4.10 Geometrické odchylky 8

4.10.1 Všeobecně 8

4.10.2 Pravoúhlost 8

4.10.3 Přímost stran lemu 8

4.10.4 Přímost spodní hrany lemu 8

4.10.5 Rovinnost horního povrchu lemu 8

4.11 Dno koupací vany 8

4.12 Odolnost proti změnám teploty 8

4.13 Odolnost proti nárazu 8

4.14 Přípustné průhyby 8

4.15 Lem koupací vany 9

4.16 Mechanická odolnost povrchu 9

4.17 Odolnost proti chemikáliím a tvorbě skvrn 9

5 Označení 9

Příloha A (normativní) Metody zkoušení pro koupací vany 10

A.1 Pořadí zkoušek 10

A.2 Geometrické odchylky 10

A.2.1 Zkušební zařízení 10

A.2.2 Pravoúhlost 10

A.2.3 Přímost strany lemu 11

A.2.4 Přímost spodní hrany lemu 12

A.2.5 Rovinnost horního povrchu lemu 13

A.3 Odolnost proti teplotním změnám 13

A.3.1 Zkušební zařízení 13

A.3.2 Postup zkoušky 13

A.4 Odolnost proti nárazu 14

A.4.1 Zkušební zařízení 14

A.4.2 Postup zkoušky 14

Strana

A.5 Stanovení průhybů 15

A.5.1 Všeobecně 15

A.5.2 Zkušební zařízení 15

A.5.3 Metody instalace 16

A.5.4 Předběžné zatěžování 18

A.5.5 Zkouška průhybu 1 – Průhyb lemu a dna v důsledku zatížení dna 18

A.5.6 Zkouška průhybu 2 – Průhyb dna a lemu v důsledku zatížení dna 19

A.5.7 Zkouška průhybu 3 – Průhyb lemu v důsledku zatížení delší strany lemu 20

A.5.8 Zkouška průhybu 4 – Průhyb lemu v důsledku zatížení kratší strany lemu 21

A.6 Zkouška madla 22

A.6.1 Všeobecně 22

A.6.2 Zkušební zařízení 22

A.6.3 Postup zkoušky 22

A.7 Odolnost proti poškrábání 23

A.7.1 Zkušební zařízení 23

A.7.2 Zkušební vzorek 24

A.7.3 Postup zkoušky 24

Bibliografie 25

Předmluva

Tento dokument (EN 15719:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 163 „Sanitární potřeby“, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2010 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2010.

Upozorňuje se na možnost, že na některé součásti tohoto dokumentu se mohou vztahovat patentová práva. CEN (a/nebo CENELEC) nezodpovídá za identifikování některých nebo všech patentových práv.

Upozorňuje se na EN 14516 [1], která byla vypracována na základě mandátu M/110 „Sanitární potřeby“, který byl udělen CEN Evropskou Komisí a Evropské sdružení volného obchodu a podporuje základní požadavky a povoluje označení CE podle Směrnice na stavební výrobky (89/106/EHS).

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky na koupací vany pro domácí použití, vyrobené z rázově modifikovaných koextrudovaných ABS/akrylových desek podle EN 13559, což zajistí, že výrobek instalovaný podle pokynů výrobce bude mít při používání uspokojivé vlastnosti.

Tato norma je použitelná pro všechny velikosti a tvary koupacích van.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz