ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.340.20 Červenec 2010

Osobní prostředky k ochraně očí –
Filtry a prostředky k ochraně očí proti laserovému záření (ochranné brýle proti laseru)

ČSN
EN 207

83 2451

 

Personal eye-protection equipment – Filters and eye-protectors against laser radiation (laser eye-protectors)

Protection individuelle de l’oeil – Filtres et protecteurs de l’oeil contre les rayonnements laser (lunettes de protection laser)

Persönlicher Augenschutz – Filter und Augenschutzgeräte gegen Laserstrahlung (Laserschutzbrillen)

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 207:2009. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 207:2009. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 207 (83 2451) ze srpna 1999.

Anotace obsahu

Tato norma se vztahuje na osobní prostředky na ochranu očí proti laserovému záření podle EN 60825-1:2007 ležícímu ve spektrálním rozsahu 180 nm (0,18 μm) až 1 000 μm. Norma stanoví požadavky, metody zkoušení a značení. V příloze B jsou uvedena doporučení pro výběr a používání ochranných brýlí proti laseru.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 166:2001 zavedena v ČSN EN 166:2002 (83 2401) Osobní prostředky k ochraně očí – Základní ustanovení

EN 167:2001 zavedena v ČSN EN 167:2002 (83 2411) Osobní prostředky k ochraně očí – Optické zkušební metody

EN 168:2001 zavedena v ČSN EN 168:2002 (83 2412) Osobní prostředky k ochraně očí – Neoptické zkušební metody

EN 60825-1:2007 zavedena v ČSN EN 60825-1:2008 (36 7750) Bezpečnost laserových zařízení – Část 1: Klasifikace zařízení a požadavky

ISO 11664-1:2007 dosud nezavedena

ISO 11664-2:2007 dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Praha, IČ 00025950, Vlasta Šachová

Technická normalizační komise: TNK 3 Osobní ochranné prostředky

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Soňa Havlů

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz