ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.100.25; 31.080.01; 31.240 Červenec 2010

Rozměrová normalizace polovodičových součástek –
Část 6: Všeobecná pravidla pro přípravu
výkresů pouzder polovodičových součástek
pro povrchovou montáž

ČSN
EN 60191-6
ed. 2 

35 8791

idt IEC 60191-6:2009

Mechanical standardization of semiconductor devices –
Part 6: General rules for the preparation of outline drawings of surface mounted semiconductor device packages

Normalisation mécanique des dispositifs à semi-conducteurs –
Partie 6: Règles générales pour la préparation des dessins d'encombrement des boîtiers pour dispositifs à semi-conducteurs pour montage en surface

Mechanische Normung von Halbleiterbauelementen –
Teil 6: Allgemeine Regeln für die Erstellung von Gehäusezeichnungen von SMD-Halbleitergehäusen

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 60191-6:2009. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 60191-6:2009. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2012-12-01 se nahrazuje ČSN EN 60191-6 (35 8791) z července 2005, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato norma obsahuje obecná pravidla pro přípravu výkresů polovodičových součástek pro povrchovou montáž. Nahrazuje IEC 60191-1 a IEC 60191-3. Pokrývá všechny typy diskrétních polovodičových součástek pro povrchovou montáž s počtem vývodů vyšším nebo rovným 8 a rovněž integrované obvody v provedení E podle kapitoly 3
z IEC 60191-4.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může do 2012-12-01 používat dosud platná ČSN EN 60191-6 (35 8791) z července 2005, v souladu s předmluvou k EN 60191-6:2009.

Změny proti předchozím normám

Norma EN 60191-6:2009 obsahuje oproti normě EN 60191-6:2004 tyto nejdůležitější změny:

Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC 60191-1:2007 zavedena v ČSN EN 60191-1:2008 (35 8791) Rozměrová normalizace polovodičových součástek – Část 1: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder diskrétních součástek (idt EN 60191-1:2007)

IEC 60191-4:1999 zavedena v ČSN EN 60191-4:2000 (35 8791) Rozměrová normalizace polovodičových součástek – Část 4: Kódovací systém a roztřídění podle tvarů pro pouzdra polovodičových součástek (idt EN 60191-4:1999)

ISO 1101:2004 zavedena v ČSN EN ISO 1101:2006 (01 4120) Geometrické specifikace výrobků (GPS) – Geometrické tolerování – Tolerance tvaru, orientace, umístění a házení (idt EN ISO 1101:2005)

Vypracování normy

Zpracovatel: VUT FEKT Brno, IČO: 00216305

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz