ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.40 Říjen 2010

Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

ČSN 73 4201

 

Chimneys and connecting flue pipes – Design, construction and instalation of heatings appliances

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 4201 z ledna 2008.

 

Obsah

Strana

1 Předmět normy 7

2 Citované normativní dokumenty 7

3 Termíny a definice 8

4 Třídění 16

4.1 Třídění komínů 16

4.2 Třídění komínových průduchů podle velikosti plochy průřezu: 18

4.3 Třídění kouřovodů podle počtu připojovaných spotřebičů: 18

4.4 Třídění připojených spotřebičů na spalinovou cestu: 18

4.5 Třídění stavebních výrobků a konstrukcí podle reakce na oheň 19

5 Požadavky na spalinovou cestu 19

6 Navrhování a provádění komínů 20

6.1 Všeobecně 20

6.2 Konstrukční uspořádání komínů 21

6.3 Materiály komínů 22

6.4 Komínové a vzduchové průduchy 24

6.5 Komínový plášť 25

6.6 Příslušenství komína 26

6.6.1 Kondenzátní jímky 26

6.6.2 Komínová dvířka 27

6.7 Komíny nad střechou 28

6.7.1 Vyústění komínů a vzdálenost od sousedních objektů 28

6.7.2 Krycí deska 30

6.7.3 Komínový nástavec 31

6.7.4 Spalinové ventilátory 31

6.7.5 Komínová lávka 32

7 Navrhování a provádění kouřovodů 33

7.1 Všeobecné požadavky 33

7.2 Samostatné kouřovody 34

7.3 Společné kouřovody 34

7.4 Svislé kouřovody s funkcí komína 34

8 Spalinová cesta 35

8.1 Požární odolnost spalinové cesty 35

8.2 Otvory ve spalinové cestě 36

8.3 Regulační prvky ve spalinové cestě 39

8.4 Přídavná zařízení ve spalinové cestě 39

9 Připojování spotřebičů 40

9.1 Všeobecně 40

9.2 Spotřebiče na pevná paliva 40

9.2.1 Samostatné komíny 40

9.2.2 Společné komíny pro jedno podlaží 41

9.2.3 Společné komíny pro více podlaží nad sebou 41

Strana

9.3 Spotřebiče na kapalná paliva 41

9.3.1 Samostatné komíny 41

9.3.2 Společné komíny pro jedno podlaží 42

9.3.3 Společné komíny pro více podlaží 42

9.4 Spotřebiče na plynná paliva 42

9.4.1 Samostatné komíny 42

9.4.2 Společné komíny pro jedno podlaží 42

9.4.3 Společné komíny pro více podlaží 43

9.4.3.1 Otevřené spotřebiče na plynná paliva – komíny s přirozeným komínovým tahem (N1, N2) 43

9.4.3.2 Otevřené spotřebiče na plynná paliva – komíny s umělým komínovým tahem (N1, N2) 44

9.4.3.3 Uzavřené spotřebiče na plynná paliva – podtlakové komíny (N1, N2) 45

9.4.3.4 Uzavřené spotřebiče na plynná paliva – přetlakové komíny (P1, P2) 46

10 Odvod spalin venkovní stěnou do volného ovzduší 47

10.1 Všeobecně 47

10.2 Spotřebiče do jmenovitého výkonu 7 kW 48

10.3 Spotřebiče se jmenovitým výkonem od 7 kW do 30 kW 48

10.4 Spotřebiče se jmenovitým výkonem od 7 kW do 100 kW u průmyslových staveb (např. staveb určených
pro výrobu, skladování a zemědělství) 48

11 Kontrola spalinové cesty 49

11.1 Označování komínů a komínových průduchů 49

11.2 Revize spalinové cesty 49

12 Kontrola, čištění a údržba spalinových cest 51

12.1 Kontrola a čištění 51

12.2 Údržba 51

Příloha A  (normativní) Minimální tloušťky stěny spalinové cesty kovových komínových vložek a tvarovek (pro použití u komínů v České republice) 52

Příloha B (normativní) Zásady pro vyústění vývodu spalin spotřebičů v provedení B a C s hořákem s nuceným přívodem spalovacího vzduchu nebo s nuceným odvodem spalin 56

Příloha C (normativní) Vzor revizní zprávy spalinové cesty 61

Příloha D (informativní) Vzor obsahu technické zprávy 62

Příloha E (informativní) Pasportizace komínů 63

Příloha F (informativní) Příklady konstrukčních řešení u komínů 65

Bibliografie 67

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma je přepracována z důvodů změn evropských technických norem zavedených do soustavy ČSN v oblasti odvodu spalin kouřovodem a komínem do volného ovzduší. Došlo ke zrušení ČSN EN 12391-1 (se kterou byla původní norma v souladu) a k převzetí a zavedení nových evropských norem ČSN EN 15287-1 a ČSN EN 15287-2, se kterými tato norma sjednocuje podmínky navrhování, provádění, kontrolu a čištění komínů. Tato norma upravuje nově také podmínky pro odvod spalin venkovní stěnou do volného ovzduší. Byla provedena aktualizace přílohy A s materiálovými požadavky pro ČR, úprava a změna přílohy B, C a D. Byla zrušena příloha E – Lhůty kontrol a čištění a nahrazena návodem na pasportizaci komínů. Příloha F byla rozšířena o další příklady konstrukčního řešení na komínech.

Souvisící ČSN

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části

ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž

ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení

ČSN 06 1201 Lokální spotřebiče na tuhá paliva – Základní ustanovení

ČSN 06 1002 Evropský systém třídění spotřebičů na plynná paliva podle způsobu odvádění spalin (provedení spotřebičů)

ČSN 06 1201 Lokální spotřebiče na tuhá paliva – Základní ustanovení

ČSN EN 12809 (06 1203) Teplovodní kotle pro domácnost na pevná paliva – Jmenovitý tepelný výkon nejvýše 50 kW – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 12815 (06 1204) Varné spotřebiče pro domácnost na pevná paliva – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 13229 (06 1205) Vestavné spotřebiče k vytápění a krbové vložky na pevná paliva – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 13240 (06 1206) Spotřebiče na pevná paliva k vytápění obytných prostorů – Požadavky a zkušební metody

ČSN 06 1401 Lokální spotřebiče pro plynná paliva – Základní ustanovení

ČSN 07 0703 Kotelny se zařízeními na plynná paliva

ČSN 38 6405 Plynová zařízení – Zásady provozu

ČSN 41 7240 Ocel 17240 Cr-Ni

ČSN 41 7249 Ocel 12249 Cr-Ni

ČSN EN 10025-1 (42 0904) Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí – Část 1: Všeobecné technické dodací podmínky

ČSN EN 10025-2 (42 0904) Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí – Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční ocele

ČSN EN 10346 (42 0110) Kontinuálně žárově ponorem povlakové ocelové ploché výrobky – Technické dodací podmínky

ČSN EN 10302 (42 0917) Žáropevné oceli, niklové a kobaltové slitiny

ČSN EN 10088-1 (42 0928) Korozivzdorné oceli – Část 1: Přehled korozivzdorných ocelí

ČSN EN 10088-2 (42 0928) Korozivzdorné oceli – Část 2: Technické dodací podmínky pro plech a pás z ocelí odolných korozi pro všeobecné použití

ČSN EN 10095 (42 0946) Oceli a niklové slitiny žáruvzdorné

ČSN EN 573-3 (42 1401) Hliník a slitiny hliníku – Chemické složení a druhy tvářených výrobků – Část 3: Chemické složení a druhy výrobků

ČSN EN 998-1 (72 2401) Specifikace malt pro zdivo – Část 1: Malty pro vnitřní a vnější omítky

ČSN EN 998-2 (72 2401) Specifikace malt pro zdivo – Část 2: Malty pro zdění

ČSN EN 1990 (73 0002) Eurokód –Zásady navrhování konstrukcí

ČSN 72 2600 Cihlářské výrobky – Společná ustanovení

ČSN EN 1991-1-1 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

ČSN 73 0540-1 (73 0540) Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie

ČSN 73 0540-2 (73 0540) Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky

ČSN 73 0540-3 (73 0540) Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin

ČSN 73 0540-4 (73 0540) Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody

ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory

ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování

ČSN EN 13501-2+A1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

ČSN 73 0863 Požárně technické vlastnosti hmot – Šíření plamene po povrchu stavebních hmot

ČSN EN 1996-1-1 (73 1101) Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

ČSN EN 1996-2 (73 1101) Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva

ČSN EN 13670 (73 2400) Provádění betonových konstrukcí

ČSN EN 206-1 (73 2403) Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí

ČSN EN 1859 (73 4204) Komíny – Kovové komíny – Zkušební metody

ČSN EN 13502 (73 4205) Komíny – Pálené/keramické komínové nástavce – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 12446 (73 4207) Komíny – Konstrukční díly – Prvky komínového pláště z betonu

ČSN EN 13069 (73 4212) Komíny – Pálené/keramické pláště pro systémové komíny – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 14241-1 (73 4214) Komíny – Elastomerní těsnění a elastomerní tmely – Materiálové požadavky a zkušební metody – Část 1: Těsnění pro komínové vložky

ČSN EN 14989-1 (73 4242) Komíny – Požadavky a zkušební metody pro kovové komíny a materiálově nezávislé přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené tepelné spotřebiče – Část 1: Svislé vzduchové/spalinové komínové nástavce pro spotřebiče paliv typu C6

ČSN EN 14989-2 (73 4242) Komíny – Požadavky a zkušební metody pro kovové komíny a materiálově nezávislé přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené spotřebiče paliv – Část 2: Spalinové a přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené spotřebiče paliv

ČSN 73 4231 Kamna – Individuálně stavěná kachlová kamna

ČSN 73 4232 Sporáky – Individuálně stavěné kachlové sporáky

ČSN 74 3282 Ocelové žebříky – Základní ustanovení

ČSN 74 4301 Obytné budovy

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a změně některých zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší  

Vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů

Obdobné mezinárodní normy

DIN V 18160-1 Příloha 1 Komíny – Část 1: Navrhování a provádění

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN-TZÚS ve spolupráci TZÚS a Komínservis, IČ 12259675 Ing. František Jiřík

Technická normalizační komise: TNK 105 Komíny

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bedřichová

1 Předmět normy

Tato norma platí pro navrhování a provádění spalinových cest a připojování spotřebičů paliv. Platí pro komíny, které jsou vedené uvnitř budovy, nebo po její vnější stěně. Platí pro samostatné i společné komíny, pro systémové, individuální i dodatečně vložkované komíny, které jsou určené pro odvod spalin spotřebičů na pevná, kapalná a plynná paliva. Norma platí i pro odvod spalin stěnou fasády do volného ovzduší.

Tato norma stanoví požadavky pro navrhování a provádění nových i modernizaci stávajících komínů a kouřo-
vodů. Platí pro komíny a kouřovody pracující v tlakových třídách N (s přirozeným tahem), P (přetlakové) a H (vysokopřetlakové), při suchém i mokrém provozu.

POZNÁMKAModernizací stávajících komínů je uvažováno např. vložkování průduchů jednovrstvých zděných komínů komínovými vložkami.

V normě je uveden způsob kontrol spalinových cest a informace o čištění a údržbě.

Tato norma neplatí pro volně stojící průmyslové komíny navrhované a prováděné podle ČSN EN 13084-1,
ČSN EN 13084-2, ČSN EN 13084-4, ČSN EN 13084-5, ČSN EN 13084-6, ČSN EN 13084-7, ČSN EN 13084-8 a ČSN 73 4110.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN. 

Zdroj: www.cni.cz