ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 07.100.30 Září 2010

Mikrobiologie potravin a krmiv – Horizontální metoda stanovení počtu koliformních bakterií –Technika počítání kolonií

ČSN
ISO 4832

56 0085

 

Microbiology of food and animal feeding stuffs – Horizontal method for the enumeration of coliforms –
Colony-count technique

Microbiologie des aliments – Méthode horizontale pour le dénombrement des coliformes – Méthode par comptage
des colonies

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 4832:2006. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 4832:2006. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 4832 (56 0085) z března 1995.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

V normě jsou technicky revidovány kapitoly 4, 5 a 9. Hlavní změny jsou následující:

Jsou stanoveny pouze dvě inkubační teploty 30 °C nebo 37 °C. Inkubační teplota 35 °C jako alternativní byla vypuštěna (viz 4.2). Teplota je předmětem dohody mezi zúčastněnými stranami. Pro zkoušení mléka a mléčných výrobků je inkubační teplota 30 °C.

Nově se zavádí konfirmační test vyžadující subkultivaci do bujónu s laktózou, brilantovou zelení a žlučí (viz 5.4 a 9.4).

Konstatuje se, že s ohledem na povahu změn není ovlivněna validace alternativních metod založená na předchozím vydání této normy.

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 6887 (všechny části)zavedena v ČSN EN ISO 6887(56 0102) Mikrobiologie potravin a krmiv – Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění

ISO 7218zavedena v ČSN EN ISO 7218 (56 0103) Mikrobiologie potravin a krmiv – Všeobecné požadavky a doporučení pro mikrobiologické zkoušení

ISO 8261zavedena v ČSN ISO 8261 (56 0111) Mléko a mléčné výrobky – Všeobecné pokyny pro úpravu analytických vzorků, přípravu výchozích suspenzí a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení

ISO/TS 11133-1zavedena v ČSN P CEN ISO 11133-1 (56 0099) Mikrobiologie potravin a krmiv – Všeobecné pokyny pro přípravu a výrobu kultivačních půd – Část 1: Všeobecné pokyny pro zabezpečování jakosti při přípravě kultivačních půd v laboratoři

ISO/TS 11133-2:2003zavedena v ČSN P CEN ISO 11133-2:2005 (56 0099) Mikrobiologie potravin a krmiv – Všeobecné pokyny pro přípravu a výrobu kultivačních půd – Část 2: Pokyny pro zkoušení výkonnosti kultivačních půd v praxi

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny (2073/2005/EC), v platném znění

Vypracování normy

Zpracovatel: RNDr. Ljuba Schlemmerová, CSc., IČ 43060927

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Linda Zvárová

MEZINÁRODNÍ NORMA

Mikrobiologie potravin a krmiv – Horizontální metoda stanovení ISO 4832
počtu koliformních bakterií – Technika počítání kolonií Třetí vydání
2006-02-15

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované normativní dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Podstata zkoušky 7

5 Kultivační půdy a ředicí roztoky 8

6 Přístroje a pomůcky 9

7 Vzorkování 9

8 Úprava analytického vzorku 10

9 Postup zkoušky 10

9.1 Zkušební vzorek, výchozí suspenze a ředění 10

9.2 Inokulace a inkubace 10

9.3 Stanovení počtu 10

9.4 Konfirmace 10

10 Výpočet a vyjádření výsledků 11

11 Preciznost 11

12 Protokol o zkoušce 11

Bibliografie 12

  

Odmítnutí odpovědnosti za manipulaci s PDF souborem

Tento soubor PDF může obsahovat vložené typy písma. V souladu s licenční politikou Adobe lze tento soubor tisknout nebo prohlížet, ale nesmí být editován, pokud nejsou typy písma, které jsou vloženy, používány na základě licence a instalovány v počítači, na němž se editace provádí. Při stažení tohoto souboru přejímají jeho uživatelé odpovědnost za to, že nebude porušena licenční politika Adobe. Ústřední sekretariát ISO nepřejímá za její porušení žádnou odpovědnost.

Adobe je obchodní značka „Adobe Systems Incorporated“.

Podrobnosti o softwarových produktech použitých k vytvoření tohoto souboru PDF lze najít ve Všeobecných informacích, které se vztahují k souboru; parametry, na jejichž základě byl PDF soubor vytvořen, byly optimalizovány pro tisk. Soubor byl zpracován s maximální péčí tak, aby ho členské organizace ISO mohly používat. V málo pravděpodobném případě, že vznikne problém, který se týká souboru,
informujte o tom Ústřední sekretariát ISO na níže uvedené adrese.

[image]

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2006

Veškerá práva vyhrazena. Pokud není specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým nebo mechanickým, včetně fotokopií a mikrofilmů, bez písemného svolení buď od organizace ISO na níže uvedené adrese, nebo od členské organizace ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

Case postale 56 · CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

Published in Switzerland 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Předlohy mezinárodních norem jsou zpracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Existuje možnost, že některé z prvků této mezinárodní normy jsou předmětem patentových práv. ISO nesmí být činěna odpovědnou za identifikování některých nebo veškerých takových patentových práv.

Mezinárodní norma ISO 4832 byla připravena technickou komisí ISO/TC 34 Zemědělské potravinářské výrobky, subkomisí SC 9 Mikrobiologie.

Toto třetí vydání ISO 4832 ruší a nahrazuje ISO 4832:1991 a ISO 5541-1:1986. Hlavní změny jsou následující:

– byl vypuštěn alternativní postup inkubace při 35 °C (viz 4.2);

– byl zaveden konfirmační test za použití bujónu s laktózou, brilantovou zelení a žlučí (viz 5.4 a 9.4).

S ohledem na povahu změn předchozího vydání této mezinárodní normy se považuje validace alternativních metod založená na ISO 4832:1991 za revizí neovlivněnou.

Úvod

Vzhledem k velké různorodosti potravin a krmiv nemusí být tato horizontální metoda ve všech detailech pro určité výrobky vhodná. V tomto případě lze použít odlišné metody pro tyto výrobky specifické, pokud je to z oprávněných odborných důvodů zcela nezbytné. Přesto však by tato horizontální metoda měla být použita vždy, pokud je to možné.

Při nejbližší revizi této mezinárodní normy budou vzaty v úvahu všechny dostupné informace o rozsahu, v jakém byla tato horizontální metoda aplikována a o důvodech pro odchylky od ní v případě určitých výrobků.

Harmonizace metod zkoušení nemůže být okamžitá a pro určité skupiny výrobků mohou již existovat mezinárodní a/nebo národní normy, které nejsou ve shodě s touto horizontální metodou. Je však třeba, aby při revizi byly takové normy uvedeny do souladu s touto mezinárodní normou s tím, že případné odchylky od ní budou odborně dobře odůvodněné.

Technika popsaná v této mezinárodní normě vykazuje vyšší těsnost shody (vyšší preciznost), než metoda popsaná v ISO 4831 [1], ale neumožňuje použít pro mikrobiologické vyšetření tak velký zkušební vzorek. Proto se tato metoda preferuje, pokud se očekávají vysoké počty koliformních bakterií. Kromě toho je definice „koliformních bakterií“ přijatá v těchto dvou dokumentech odlišná, a proto počítané mikroorganismy nejsou nezbytně identické. Pro každý konkrétní výrobek je metoda, která má být zvolena, stanovena v mezinárodní normě vztahující se na tento výrobek.

S ohledem na proveditelnost metody zkoušení není definice „koliformních bakterií“, jak je uvedena v kapitole 3 a použita jako základ postupu, nezbytně identická s jejich definicemi uvedenými v jiných publikacích. Metoda popsaná v této mezinárodní normě zachytí v průměru pouze asi 90 % kmenů označovaných v jiných publikacích jako „(presumptivní) koliformní bakterie“ (např. některé kmeny rodů Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella) (viz odkaz [2]).

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje horizontální metodu stanovení počtu koliformních bakterií. Platí pro

– výrobky určené pro lidskou výživu a ke krmení zvířat, a 

– vzorky z prostředí, kde se potraviny vyrábějí a kde se s nimi manipuluje.

Stanovení počtu se provádí technikou počítání kolonií po inkubaci na tuhé půdě při 30 °C nebo 37 °C.

POZNÁMKA Teplota je předmětem dohody mezi zúčastněnými stranami. V případě mléka a mléčných výrobků je inkubační teplota 30 °C.

Tato technika se doporučuje, pokud je očekávaný počet koliformních bakterií vyšší než 100 na mililitr nebo na gram analytického vzorku.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz