ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.20 Září 2010

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy –
Část 2-21: Zkoušky – Složená cyklická zkouška teplotou a vlhkostí

ČSN
EN 61300-2-21
ed. 2

35 9251

idt IEC 61300-2-21:2009

Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures –
Part 2-21: Tests – Composite temperature/humidity cyclic test

Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Méthodes fondamentales d’essais et de mesures –
Partie 2-21: Essais – Essai cyclique composite température/humidité

Lichtwellenleiter – Verbindungselemente und passive Bauteile – Grundlegende Prüf- und Messverfahren –
Teil 2-21: Prüfungen – kombinierte Temperatur/Feuchte, zyklisch

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61300-2-21:2010. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 61300-2-21:2010. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2011-02-01 se nahrazuje ČSN EN 61300-2-21 (35 9251) z listopadu 1998, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Norma popisuje zkoušku, ověřující schopnost pasivních zařízení vláknové optiky odolávat opakovanému vystavení zatěžujícím podmínkám vysokých teplot, vlhkosti a chladu a odhalující vady, vznikající v důsledku „dýchání vzorku“ – uvolňování vlhkosti, absorbované v materiálu v podmínkách vlhkého tepla a následkům její následné kondenzace a mrznutí. Norma seznamuje s principem zkoušky v souladu s ČSN EN 60068-2-38 s rozšířenými přísnostmi. Uvádí postupy jejího provedení včetně přípravy vzorku, počátečního a konečného měření, aklimatizace po zkoušce a předepisuje potřebnou výbavu. Definuje časový profil teploty a vlhkosti při přípravě vzorku a toleranční profily jednoho 24hodinového cyklu a stanovuje příslušné přísnosti zkoušky spočívající v kombinaci velikosti a délky trvání relativní vlhkosti, velikosti a trvání expozice v záporných teplotách, počtu takových cyklů a jejich umístění v posloupnosti. Norma předepisuje údaje, které se musí pro toto zkoušení stanovit.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může do 2011-02-01 používat dosud platná ČSN EN 61300-2-21 (35 9251)
z listopadu 1998, v souladu s předmluvou k EN 61300-2-21:2010.

Změny proti předchozím normám

V této edici se mění struktura všech částí normy. Detailněji se popisují vlastnosti použitých přístrojů a postupy provádění zkoušky a precizují se podmínky expozice vzorku během 24hodinových cyklů a přísnosti zkoušky.

Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC 60068-2-38 zavedena v ČSN EN 60068-2-38 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-38: Zkoušky – Zkouška Z/AD: Složená cyklická zkouška teplotou a vlhkostí

IEC 61300-3-1 zavedena v ČSN EN 61300-3-1 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-1: Zkoušení a měření – Vizuální kontrola

IEC 61300-3-4 zavedena v ČSN EN 61300-3-4 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-4: Zkoušení a měření – Útlum

Souvisící ČSN

ČSN EN 61300-1 ed. 2:2004 (35 9250) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 1: Všeobecně a návod

ČSN EN 61300-2-17:2003 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-17: Zkoušky – Chlad

ČSN EN 61300-2-18 ed. 2:2006 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-18: Zkoušky – Suché teplo – Odolnost při vysoké teplotě

ČSN EN 61300-2-19 ed. 2:2006 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-19: Zkoušky – Vlhké teplo (konstantní)

ČSN EN 61300-2-22 ed. 2:2007 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-22: Zkoušky – Změna teploty

ČSN EN 61300-2-47 ed. 2:2007 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-47: Zkoušky – Teplotní šoky

ČSN EN 61300-3-6 ed. 2:2009 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-6: Zkoušení a měření – Útlum odrazu

Vypracování normy

Zpracovatel: ŠVITORKA Praha, IČ 42536375, Ing. Zdeněk Švitorka

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz