ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.120.30 Září 2010

Měď a slitiny mědi – Stanovení obsahu olova –
Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

ČSN
EN 15622

42 0623

 

Copper and copper alloys – Determination of lead content – Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS)

Cuivre et alliages de cuivre – Dosage du plomb – Méthode par spectrométrie d’absorption atomique dans la flamme (SAAF)

Kupfer und Kupferlegierungen – Bestimmung des Bleigehaltes – Flammenatomabsorptionsspektrometrisches Verfahren (FAAS)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15622:2010. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15622:2010. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 42 0621-42 z 1983-04-25 a ČSN ISO 4749 (42 0623) z listopadu 1992.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 1811-1 zavedena v ČSN ISO 1811-1 (42 0623) Měď a slitiny mědi. Odběr a příprava vzorků pro chemický rozbor. Část 1: Vzorkování litých netvářených výrobků

ISO 1811-2 zavedena v ČSN ISO 1811-2 (42 0623) Měď a slitiny mědi. Odběr a příprava vzorků pro chemický rozbor. Část 2: Vzorkování tvářených výrobků a odlitků

ISO 4749 zavedena v ČSN ISO 4749 (42 0623) Slitiny mědi. Stanovení olova metodou plamenové atomové absorpční spektrometrie

ISO 5725-1 zavedena v ČSN ISO 5725-1 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření –Část 1: Obecné zásady a definice

ISO 5725-2 zavedena v ČSN ISO 5725-2 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření –Část 2: Základní metoda pro stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované metody měření

ISO 5725-3 zavedena v ČSN ISO 5725-3 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření –Část 3: Mezilehlé míry shodnosti normalizované metody měření

Vypracování normy

Zpracovatel: SVÚM a. s., Praha, IČ 25797000, Ing. Miloslav Smetana

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Lubomír Drápal, CSc.

EVROPSKÁ NORMA EN 15622
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Březen 2010

ICS 77.120.30

Měď a slitiny mědi – Stanovení obsahu olova – 
Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

Copper and copper alloys – Determination of lead content – 
Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS) 

Cuivre et alliages de cuivre – Dosage du plomb – Méthode par spectrométrie d'absorption atomique dans la flamme (SAAF)

Kupfer und Kupferlegierungen – Bestimmung
des Bleigehaltes – Flammenatomabsorptionsspektrometrisches Verfahren (FAAS)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2010-01-23.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2010 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 15622:2010 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Princip 6

4 Chemikálie 6

5 Přístroje 7

6 Odběr vzorků 7

7 Postup 7

7.1 Příprava roztoku navážky vzorku 7

7.1.1 Navážka vzorku 7

7.1.2 Roztok navážky vzorku 7

7.1.3 Hmotnostní podíl olova mezi 0,01 % a 0,15 % 7

7.1.4 Hmotnostní podíl olova mezi 0,1 % a 0,75 % 7

7.1.5 Hmotnostní podíl olova mezi 0,5 % a 5,0 % 8

7.2 Slepá zkouška 8

7.3 Kontrolní zkouška 8

7.4 Stanovení kalibrační křivky 8

7.4.1 Příprava kalibračních roztoků 8

7.4.2 Nastavení atomového absorpčního spektrometru 9

7.4.3 Spektrometrické měření 9

7.4.4 Kalibrační křivka 10

7.5 Stanovení 10

7.5.1 Všeobecně 10

7.5.2 Předběžné spektrometrické měření 10

7.5.3 Spektrometrické měření 10

8 Vyjádření výsledků 10

8.1 Použití kalibrační křivky 10

8.2 Použití rámcovací metody 10

9 Preciznost 11

10 Protokol o zkoušce 12

Bibliografie 13

Předmluva

Tento dokument (EN 15622:2010) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 133 „Měď a slitiny mědi“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2010 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2010.

Pozornost má být věnována možnosti, že některé z prvků tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nesmí být činěna odpovědnou za identifikování některých nebo veškerých takových patentových práv.

V rámci svého pracovního programu technická komise CEN/TC 133 pověřila CEN/TC 133/WG 10 „Metody chemických rozborů“ zpracováním následující evropské normy:

EN 15622 Měď a slitiny mědi – Stanovení obsahu olova – Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1 Předmět normy

Tento dokument stanovuje metodu plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS) pro stanovení obsahu olova v mědi a slitinách mědi ve formě odlitků nebo netvářených nebo tvářených výrobků.

Tato metoda je použitelná pro výrobky, které mají hmotnostní podíl olova mezi 0,01 % a 5,0 %.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz