ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 81.040.20 Říjen 2010

Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 5: Hodnocení shody

ČSN
EN 1279-5+A2

70 1621

 

Glass in building – Insulating glass units – Part 5: Evaluation of conformity

Verre dans la construction – Vitrage isolant préfabriqué scellé – Partie 5: Évaluation de la conformité

Glas im Bauwesen – Mehrscheiben-Isolierglas – Teil 5: Konformitätsbewertung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1279-5:2005+A2:2010. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1279-5:2005+A2:2010. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1279-5+A1 (70 1621) z června 2009.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A2 z března 2010. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami #$. Vypuštěný text je zobrazen takto „#vypuštěný text$“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 356zavedena v ČSN EN 356 (70 0595) Sklo ve stavebnictví – Bezpečnostní zasklení – Zkoušení a klasifikace odolnosti proti ručně vedenému útoku

EN 410zavedena v ČSN EN 410 (70 1018) Sklo ve stavebnictví – Stanovení světelných a slunečních charakteristik zasklení

EN 572-1zavedena v ČSN EN 572-1 (70 1010) Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla – Část 1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti

EN 673zavedena v ČSN EN 673+A1 (70 1024) Sklo ve stavebnictví – Stanovení součinitele prostupu tepla (hodnota U) – Výpočtová metoda

EN 674zavedena v ČSN EN 674 (70 1025) Sklo ve stavebnictví – Stanovení součinitele prostupu tepla (hodnota U) – Metoda chráněné teplé desky

EN 675zavedena v ČSN EN 675 (70 1026) Sklo ve stavebnictví – Stanovení součinitele prostupu tepla (hodnota U) – Metoda měřidla tepelného toku

EN 1063zavedena v ČSN EN 1063 (70 0594) Sklo ve stavebnictví – Bezpečnostní zasklení – Zkoušení a klasifikace odolnosti proti střelám

EN 1279-1:2004zavedena v ČSN EN 1279-1:2004 (70 1621) Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 1: Obecné údaje, tolerance rozměrů a pravidla pro popis systému

EN 1279-2:2002zavedena v ČSN EN 1279-2:2003 (70 1621) Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 2: Dlouhodobá metoda zkoušení a požadavky na pronikání vlhkosti

EN 1279-3:2002zavedena v ČSN EN 1279-3:2003 (70 1621) Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 3: Dlouhodobá metoda zkoušení a požadavky na rychlost unikání plynu a na tolerance pro koncentraci plynu

EN 1279-4:2002zavedena v ČSN EN 1279-4:2003 (70 1621) Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 4: Metody zkoušení fyzikálních vlastností utěsnění okrajů

EN 1279-6:2002zavedena v ČSN EN 1279-6:2003 (70 1621) Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 6: Řízení výroby v závodě a periodické zkoušky

EN 1748-1-1zavedena v ČSN EN 1748-1-1 (70 1020) Sklo ve stavebnictví – Zvláštní základní výrobky – Borosilikátová skla – Část 1-1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti

EN 1748-2-1zavedena v ČSN EN 1748-2-1 (70 1020) Sklo ve stavebnictví – Zvláštní základní výrobky – Sklokeramika – Část 2-1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti

EN 1863-1zavedena v ČSN EN 1863 (70 1042) Sklo ve stavebnictví – Tepelně zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo – Část 1: Definice a popis

EN 12150-1zavedena v ČSN EN 12150 (70 1570) Sklo ve stavebnictví – Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo – Část 1: Definice a popis

EN 12337-1zavedena v ČSN EN 12337 (70 1050) Sklo ve stavebnictví – Chemicky zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo – Část 1: Definice a popis

EN 12600zavedena v ČSN EN 12600 (70 0588) Sklo ve stavebnictví – Kyvadlová zkouška – Metoda zkoušení nárazem a klasifikace pro ploché sklo

EN 12758zavedena v ČSN EN 12758 (70 1017) Sklo ve stavebnictví – Zasklení a vzduchová neprůzvučnost – Popisy výrobků a stanovení vlastností

EN 12898zavedena v ČSN EN 12898 (70 0585) Sklo ve stavebnictví – Stanovení emisivity

EN 13022-1zavedena v ČSN EN 13022-1 (70 1060) Sklo ve stavebnictví – Zasklení s konstrukčním tmelem – Část 1: Výrobky ze skla pro systémy zasklení s konstrukčním tmelem pro podepřená a nepodepřená monolitická a vícenásobná zasklení

EN 13024-1zavedena v ČSN EN 13024-1 (70 1580) Sklo ve stavebnictví – Tepelně tvrzené borosilikátové bezpečnostní sklo – Část 1: Definice a popis

EN 13501-1zavedena v ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 13501-2zavedena v ČSN EN 13501-2 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

EN 13501-5zavedena v ČSN EN 13501-5 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru

EN 13541zavedena v ČSN EN 13541 (70 0596) Sklo ve stavebnictví – Bezpečnostní zasklení – Zkoušení a klasifikace odolnosti proti výbuchovému tlaku

EN 14178-1zavedena v ČSN EN 14178-1 (70 1011) Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze křemičitého skla s alkalickými zeminami – Část 1: Sklo float

EN 15434zavedena v ČSN EN 15434 (70 1061) Sklo ve stavebnictví – Výrobková norma pro konstrukční a/nebo UV odolné tmely (pro použití u zasklení s konstrukčním tmelem a/nebo izolačních skel s exponovaným utěsněním)

Vypracování normy

Zpracovatel: IKATES, s.r.o., IČ 25032836, Ing. Jiří Stránský

Technická normalizační komise: TNK 140 Sklo ve stavebnictví

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Ladislav Rychnovský, CSc.


EVROPSKÁ NORMA EN 1279-5:2005+A2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Květen 2010

ICS 81.040.20 Nahrazuje EN 1279-5:2005+A1:2008

Sklo ve stavebnictví – Izolační skla –
Část 5: Hodnocení shody

Glass in building – Insulating glass units –
Part 5: Evaluation of conformity 

Verre dans la construction – Vitrage isolant préfabriqué scellé –
Partie 5: Évaluation de la conformité

Glas im Bauwesen – Mehrscheiben-Isolierglas –
Teil 5: Konformitätsbewertung

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005–03–24 a obsahuje změnu 1, která byla schválena CEN 2008-10-02 a změnu 2, která byla schválena CEN 2010-03-27.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2010 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 1279-5:2005+A2:2010 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

Předmluva 7

1 Předmět normy 8

2 Citované normativní doklumenty 8

3 Termíny a definice 9

4 Požadavky….. 10

4.1 Popis výrobku 10

4.2 Shoda s definicí izolačního skla 10

4.3 Stanovení funkčních charakteristik 10

4.4 Stálost……… 13

4.5 Nebezpečné látky 13

5 Hodnocení shody 13

5.1 Všeobecně 13

5.2 Počáteční typové zkoušení výrobku (viz 5.1, 2)) 14

5.3 Kontrola výroby v závodě a kontrola vzorků podle stanoveného plánu zkoušek (viz 5.1, 1) a 2)) 16

5.4 Počáteční inspekce v místě výroby a řízení výroby (viz 5.1, 1), 2)) 16

5.5 Průběžný dohled a posuzování řízení výroby v závodě (viz 5.1, 1c)) 17

6 Označování a/nebo značení štítkem 18

6.1 Všeobecně… 18

6.2 Označování výrobku 18

6.3 Charakteristiky výrobku 18

6.4 Identifikační list „Charakteristika/ukazatel“ 18

Příloha A (normativní)  #Pravidla pro použití „výsledků ITT třetí strany“$ 19

Příloha B (informativní)  Použití izolačních skel tam, kde jsou vystavena UV a/nebo v zaskleních lepených
konstrukčním tmelem 21

Příloha C (informativní)  Instalace izolačních skel 22

Příloha D (informativní)  Ustanovení pro nepovinnou účast třetí strany (třetích stran) 24

Příloha ZA (informativní)  Kapitoly této evropské normy, které se týkají ustanovení směrnice EU o stavebních výrobcích 25

Bibliografie 33

Předmluva

Tento dokument (EN 1279-5:2005+A2:2008) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 129 „Sklo ve stavebnictví“, jejíž sekretariát zajišťuje NBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2010 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2010.

Upozornění na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nenese odpovědnost za identifikaci jakýchkoli nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument zahrnuje změnu 1 schválenou CEN 2008-10-02 a změnu 2 schválenou CEN 2010-03-27.

Tento dokument nahrazuje #EN 1279-5:2005+A1:2008$.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami !"#$.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Tato část evropské normy nepředstavuje samostatný dokument, ale je součástí jedné normy s obecným názvem „Sklo ve stavebnictví – Izolační skla“:

Tato evropská norma obsahuje další hlediska obchodního významu.

Tato evropská norma obsahuje bibliografii.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1 Předmět normy

Tento dokument se týká požadavků, hodnocení shody a řízení výroby izolačních skel pro použití ve stavebnictví.

POZNÁMKA 1Na výrobky ze skla s elektroinstalací nebo připojením pro např. alarm nebo pro účely vyhřívání, se mohou vztahovat i jiné směrnice, např. směrnice pro zařízení nízkého napětí.

Hlavním určeným použitím izolačních skel je instalace do oken, dveří, příček, střech a přepážek, kde existuje ochrana okrajů proti ultrafialovému záření.

POZNÁMKA 2V případech, kde chybí ochrana okrajů proti ultrafialovému záření, jako např. u zasklívacích systémů lepených konstrukčním tmelem, by měly být respektovány další evropské technické specifikace (např. !EN 15434", !EN 13022-1").

POZNÁMKA 3Izolační skla, jejichž určené použití je výhradně „umělecké“ a nevztahují se na ně základní požadavky, nejsou předmětem CE značení a této evropské normy.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz