ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.140.20; 77.140.50 Září 2010

Korozivzdorné oceli kontinuálně válcované
za studena – Mezní úchylky rozměrů
a tolerance tvaru –
Část 2: Široký pás a plech

ČSN
EN ISO 9445-2

42 0039

idt ISO 9445-2:2009

Continuously cold-rolled stainless steel – Tolerances on dimensions and form –
Part 2: Wide strip and plate/sheet

Acier inoxydable laminé à froid en continu – Tolérances sur les dimensions et la forme –
Partie 2: Larges bandes et tôles

Kontinuierlich kaltgewalzter nichtrostender Stahl – Grenzabmaße und Formtoleranzen –
Teil 2: Kaltbreitband und Blech

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 9445-2:2010. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 9445-2:2009. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou spolu s ČSN EN ISO 9445-1 (42 0039) ze září 2010 se nahrazuje ČSN EN ISO 9445 (42 0039) ze září 2006.

Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: Hutnictví železa, a.s., IČ 47115998, Ing. Jan Weischera

Technická normalizační komise: TNK 62 Ocel

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Markéta Kuntová

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 9445-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Březen 2010

ICS 77.140.20, 77.140.50 Nahrazuje EN ISO 9445:2006

Korozivzdorné oceli kontinuálně válcované za studena – Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru –
Část 2: Široký pás a plech
(ISO 9445-2:2009)

Continuously cold-rolled stainless steel – Tolerances on dimensions and form – Part 2: Wide strip and plate/sheet
(ISO 9445-2:2009) 

Acier inoxydable laminé à froid en continu – Tolérances sur les dimensions et la forme –
Partie 2: Larges bandes et tôles
(ISO 9445-2:2009)

Kontinuierlich kaltgewalzter nichtrostender Stahl – Grenzabmaße und Formtoleranzen –
Teil 2: Kaltbreitband und Blech
(ISO 9445-2:2009)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2010-02-07.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2010 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 9445-2:2010 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Předmluva

Text ISO 9445-2:2009 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 17 „Ocel“ Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) a byl převzat jako EN ISO 9445-2:2010 technickou komisí ECCIS TC 105 „Oceli k tepelnému zpracování, legované oceli, automatové oceli a korozivzdorné oceli“ jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2010 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému použití, a národní normy, které jsou s ní v rozporu je nutno zrušit nejpozději do září 2010.

Upozorňuje se na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. Není odpovědností CEN [a/nebo CENELEC] identifikovat jakékoliv nebo všechna tato patentová práva.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 9445:2006.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinni zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text ISO 9445-2:2009 byl schválen CEN jako EN ISO 9445-2:2010 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Předmluva 4

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Údaje poskytované odběratelem 6

5 Způsob dodání a stav při dodání 6

6 Přednostní tloušťky 7

7 Mezní úchylky tloušťky pro za studena válcovaný široký pás a výrobky ze za studena válcovaného širokého pásu 7

8 Mezní úchylky šířky za studena válcovaného širokého pásu a výrobků ze za studena válcovaného širokého pásu 8

9 Přednostní vnitřní průměry svitku za studena válcovaného širokého pásu a podélně děleného za studena válcovaného širokého pásu 9

10 Mezní úchylky délky plechu stříhaného ze za studena válcovaného širokého pásu a pruhů nebo plechů
stříhaných z podélně děleného za studena válcovaného širokého pásu 9

11 Úchylka přímosti hran za studena válcovaného širokého pásu a výrobků ze za studena válcovaného širokého pásu 9

12 Úchylky pravoúhlosti plechů ze za studena válcovaného širokého pásu a pruhů z podélně děleného za studena válcovaného širokého pásu 10

13 Úchylky rovinnosti plechů ze za studena válcovaného širokého pásu a pruhů z podélně děleného za studena válcovaného širokého pásu 10

14 Úchylka zvlnění hran za studena válcovaného pásu 10

15 Tvar svitků 11

16 Objednávaný formát pro plechy a pruhy 11

17 Měření tloušťky za studena válcovaného širokého pásu, plechu stříhaného ze za studena válcovaného širokého pásu, podélně děleného za studena válcovaného širokého pásu a pruhů z podélně děleného za studena válcovaného širokého pásu 11

18 Měření šířky 11

19 Měření délky 11

20 Měření přímosti hran 11

21 Měření úchylky pravoúhlosti 12

22 Měření rovinnosti a zvlnění 12

1Předmět normy

Tato část ISO 9445 stanovuje mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru pro široký pás a plechy z korozivzdorné ocel kontinuálně válcované za studena v tloušťkách od 0,3 mm do 8,0 mm a ve válcované šířce od 600 mm až do 2 100 mm. Také platí pro podélně dělené široké pásy v šířkách menších než 600 mm vyráběné ze za studena válcovaného širokého pásu a pro střihané pruhy z tohoto pásu.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz