ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.060.20; 33.100.01 Říjen 2010

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace –
Část 4: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) a zdokonalený ultra mobilní širokopásmový (UMB) CDMA s více nosnými (UE)

ČSN
ETSI EN 301 908- 4
V4.2.1

87 5111

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks –
Part 4: Harmonized EN for IMT-2000, CDMA Multi-Carrier (cdma2000) and Evolved CDMA Multi-Carrier Ultra Mobile Broadband (UMB) (UE) covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy (Telekomunikační řada) ETSI EN 301 908-4 V4.2.1:2010. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard (Telecommunications series) ETSI EN 301 908-4 V4.2.1:2010. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma platí pro uživatelská zařízení (rovněž označovaná jako pohyblivé stanice nebo přístupová koncová zařízení) pro IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) a zdokonalený ultra mobilní širokopásmový (UMB) CDMA s více nosnými. Zahrnuje požadavky na uživatelská zařízení pro IMT-2000, CDMA s více nosnými
(cdma2000) a zdokonalený ultra mobilní širokopásmový (UMB) CDMA s více nosnými. Uživatelská zařízení pro IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) mohou podporovat provoz v systémech s rozprostřeným spektrem cdma2000, definovaných v 3GPP2 C.S0002-D, uváděný zde jako provoz v systémech cdma2000 typu 1; nebo provoz v paketových datových systémech s vysokou rychlostí cdma2000, definovaných v TIA-856, uváděný zde jako provoz v systémech cdma2000 typu 2; nebo provoz v obou systémech cdma2000 typu 1 a typu 2. Tato norma je určena k pokrytí ustanovení článku 3.2 Směrnice 1999/5/EC (Směrnice R&TTE), který stanoví, že „...rádiová zařízení musí být konstruována tak, aby efektivně využívala spektrum přidělené zemským/kosmickým radiokomunikacím a technickým prostředkům umístěným na oběžné dráze, aby se zabránilo škodlivému rušení“. Navíc k této normě mohou platit pro zařízení v rozsahu platnosti této normy i jiné EN, které specifikují technické požadavky v souvislosti se základními požadavky podle jiných částí článku 3 Směrnice R&TTE.

 

Národní předmluva

Termín „harmonizovaná norma“ uvedený v názvu ČSN je českým překladem termínu uvedeného v názvu evropské normy (Telekomunikační řada). V České republice se stane tato ČSN harmonizovanou ve smyslu § 4a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. na základě vyhlášení příslušné evropské normy za harmonizovanou v Úředním Věstníku Evropských společenství. Tuto skutečnost Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oznámí ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví s uvedením technického předpisu České republiky, ke kterému se tato norma vztahuje.

Informace o citovaných normativních a informativních dokumentech

ANSI/TIA-98-F-1:červen 2006 nezavedena

3GPP2 C.S0002-D V2.0:září 2005 nezavedena

ANSI/TIA-97-F-1:červen 2006 nezavedena

TIA-870-A:březen 2005 nezavedena

TIA/EIA/IS-871:duben 2001 nezavedena

TIA-2000.5-D:březen 2004 nezavedena

TIA-856-B-1:říjen 2007 nezavedena

3GPP2 C.S0033-B V1.0:květen 2008 nezavedena

3GPP2 C.S0029-B V1.0:březen 2008 nezavedena

ETSI EN 301 908-1 V4.1.2 zavedena1) v ČSN ETSI EN 301 908-1 V4.2.1 (87 5111) Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace – Část 1: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, úvod a společné požadavky

ETSI EN 301 908-16 V4.1.2 zavedena2) v ČSN ETSI EN 301 908-16 V4.2.1 (87 5111) Elektromagnetická kompatibilia a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace – Část 16: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, zdokonalený ultra mobilní širokopásmový (UMB) CDMA s více nosnými (UE)

ETSI EG 201 399 V2.1.1 nezavedena

POZNÁMKY

  1. Dokumenty 3GPP2 jsou dostupné na http://www.3gpp2.org/Public_html/specs.

  2. Pokud jsou v originálu normy citovány nezaváděné dokumenty ETR, TBR, ES, EG, TS, TR a GSM, jsou dostupné v Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Informační centrum, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Citované předpisy

Směrnice (Evropského parlamentu a Rady) 98/34/EC (EU) z 22. června 1998, stanovující postup pro poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 339/2002 Sb. o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem ve znění nařízení vlády č. 178/2004 Sb.

Směrnice (Evropského parlamentu a Rady)1999/5/EC (EU) z 9. března 1999, o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody (Směrnice R&TTE). V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení ve znění nařízení vlády č. 483/2002 Sb. a nařízení vlády č. 251/2003 Sb. v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: MAREŠKA Praha, IČ 86983555, Ing. Antonín Mareška

Technická normalizační komise: TNK 96 Telekomunikace

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz