ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.060.20; 33.100.01 Říjen 2010

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace –
Část 7: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD a E-UTRA TDD) (BS)

ČSN
ETSI EN 301 908-7
V4.2.1

87 5111

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks –
Part 7: Harmonized EN for IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD and E-UTRA TDD) (BS) covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy (Telekomunikační řada) ETSI EN 301 908-7 V4.2.1:2010. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard (Telecommunications series) ETSI EN 301 908-7 V4.2.1:2010. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma platí pro základnové stanice pro IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD a E-UTRA TDD). Požadavky v této normě platí jak pro základnové stanice s velkým dosahem, tak pro lokální základnové stanice, není-li
stanoveno jinak. Složka UTRA TDD z IMT-2000 CDMA TDD podporuje tři alternativy režimu TDD s čipovými rychlostmi 3,84 Mčip/s, 7,68 Mčip/s a 1,28 Mčip/s. Tyto tři alternativy se nazývají alternativa TDD 3,84 Mčip/s, alternativa TDD 1,28 Mčip/s a alternativa TDD 7,68 Mčip/s. Požadavky jsou uvedeny v různých článcích pouze tehdy, pokud se parametry odchylují. Tato norma zahrnuje požadavky na základnové stanice s alternativou TDD 3,84 Mčip/s pro vydání 99, 4, 5, 6, 7 a 8, na základnové stanice s alternativou TDD 1,28 Mčip/s pro vydání 4, 5, 6, 7 a 8, na základnové stanice s alternativou TDD 7,68 Mčip/s pro vydání 7 a 8 a na základnové stanice E-UTRA TDD pro vydání 8. Pro základnové stanice určené pro všeobecná použití podle vydání 99 a 4 platí pouze požadavky na základnové stanice s velkým dosahem. Tato norma je určena k pokrytí ustanovení článku 3.2 Směrnice 1999/5/EC (Směrnice R&TTE), který stanoví, že „...rádiová zařízení musí být konstruována tak, aby efektivně využívala spektrum přidělené zemským/kosmickým radiokomunikacím a technickým prostředkům umístěným na oběžné dráze, aby se zabránilo škodlivému rušení“. Navíc k této normě mohou platit pro zařízení v rozsahu platnosti této normy i jiné EN, které specifikují technické požadavky v souvislosti se základními požadavky podle jiných částí článku 3 Směrnice R&TTE.

 

 

Národní předmluva

Termín „harmonizovaná norma“ uvedený v názvu ČSN je českým překladem termínu uvedeného v názvu evropské normy (Telekomunikační řada). V České republice se stane tato ČSN harmonizovanou ve smyslu § 4a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. na základě vyhlášení příslušné evropské normy za harmonizovanou v Úředním Věstníku Evropských společenství. Tuto skutečnost Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oznámí ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví s uvedením technického předpisu České republiky, ke kterému se tato norma vztahuje.

Informace o citovaných normativních a informativních dokumentech

ETSI TS 125 105 V8.5.0 nezavedena

ETSI TS 125 142 V8.4.0 nezavedena

Doporučení ITU-R SM.329-10:2003 nezavedeno

ETSI EN 301 908-1 V4.1.2 zavedena1) v ČSN ETSI EN 301 908-1 V4.2.1 (87 5111) Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace – Část 1: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, úvod a společné požadavky

ETSI EN 301 908-14 V4.1.2 zavedena2) v ČSN ETSI EN 301 908-14 V4.2.1 (87 5111) Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace – Část 14: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA) (BS)

ETSI EG 201 399 nezavedena

ETSI TR 100 028 V1.4.1 soubor nezaveden

POZNÁMKY

  1. Pokud jsou v originálu normy citovány nezaváděné dokumenty ETR, TBR, ES, EG, TS, TR a GSM, jsou dostupné v Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Informační centrum, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

  2. Doporučení ITU-R jsou dostupná v Českém metrologickém institutu Praha, Hvožďanská 3, 148 01 Praha 4.

Citované předpisy

Směrnice (Evropského parlamentu a Rady) 98/34/EC (EU) z 22. června 1998, stanovující postup pro poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 339/2002 Sb. o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem ve znění nařízení vlády č. 178/2004 Sb.

Směrnice (Evropského parlamentu a Rady)1999/5/EC (EU) z 9. března 1999, o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody (Směrnice R&TTE). V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení ve znění nařízení vlády č. 483/2002 Sb. a nařízení vlády č. 251/2003 Sb. v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: MAREŠKA Praha, IČ 86983555, Ing. Antonín Mareška

Technická normalizační komise: TNK 96 Telekomunikace

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz