ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.260 Říjen 2010

Potravinářské stroje – Příslušenství strojů hromadného stravování s přídavným pohonem – Bezpečnostní a hygienické požadavky

ČSN
EN 12851+A1

51 4031

Food processing machinery – Catering attachments for machines having an auxiliary drive hub –
Safety and hygiene requirements

Machines pour les produits alimentaires – Accessoires pour machines ayant une prise de mouvement auxiliaire – Prescriptions relatives à la sécurité et à l’hygiène

Nahrungsmittelmaschinen – Großküchen Vorsatzgeräte – Sicherheits- und Hygieneanforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12851:2005+A1:2010. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12851:2005+A1:2010. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12851 (51 4031) z června 2006.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Tato norma je revizí ČSN EN 12851:2005. Do textu byla zapracována změna 1, která doplnila nové formulace v některých kapitolách a informativní přílohy ZA a ZB, ve kterých je uveden vztah mezi touto evropskou normou a směrnicemi 98/37/ES a 2006/42/ES. Začátek a konec změny v textu normy je označen !".

Informace o citovaných normativních dokumentech*)

EN 614-1:2006zavedena v ČSN EN 614-1:2006 (83 3501) Bezpečnost strojních zařízení – Ergonomické zásady navrhování – Část 1: Terminologie a všeobecné zásady1)

EN 1672-2:2005zavedena v ČSN EN 1672-2:2005 (51 2000) Potravinářské stroje – Základní pojmy –
Část 2: Hygienické požadavky2)

EN 61310-1zavedena v ČSN EN 61310-1 (33 2205) Bezpečnost strojních zařízení – Indikace, značení a uvedení do činnosti – Část 1: Požadavky na vizuální, akustické a taktilní signály

EN ISO 4287zavedena v ČSN EN ISO 4287 (01 4450) Geometrické požadavky na výrobky (GPS) – Struktura povrchu: Profilová metoda – Termíny, definice a parametry struktury povrchu

EN ISO 12100-1:2003zavedena v ČSN EN ISO 12100-1:2004 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení –
Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci – Část 1: Základní terminologie, metodologie

EN ISO 12100-2:2003zavedena v ČSN EN ISO 12100-2:2004 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení –
Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci – Část 2: Technické zásady

EN ISO 13857:2008 zavedena v ČSN EN ISO 13857:2008 (83 3212) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu k nebezpečným místům horními a dolními končetinami

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/37/ES**) ze dne 22. června 1998, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se strojních zařízení, ve znění článku 21 odst. 1 Směrnice Evropského parlamentu a rady 98/79/ES. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, v platném znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006, o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (přepracované znění). V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 176/2008 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení.

Vypracování normy

Zpracovatel: Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, Praha, a. s., IČ 27146235,
Ing. Oldřich Petr

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Ludmila Fuxová

EVROPSKÁ NORMA EN 12851+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Březen 2010

ICS 67.260 Nahrazuje EN 12851:2005

Potravinářské stroje – Příslušenství strojů hromadného stravování s přídavným pohonem – Bezpečnostní a hygienické požadavky

Food processing machinery – Catering attachments for machines having an auxiliary drive hub – Safety and hygiene requirements 

Machines pour les produits alimentaires – Accessoires pour machines ayant une prise
de mouvement auxiliaire – Prescriptions relatives à la sécurité et à l’hygiène

Nahrungsmittelmaschinen – Großküchen Vorsatzgeräte – Sicherheits-
und Hygieneanforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-07-28 a doplněná změna 1 byla schválena CEN 2010-01-17.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2010 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 12851:2005+A1:2010 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 7

3 Termíny, definice a popis 7

3.1 Termíny a definice 7

3.2 Popis 7

4 Seznam významných nebezpečí 11

4.1 Všeobecně 11

4.2 Mechanická nebezpečí 11

4.3 Nesprávná montáž a instalace 12

4.4 Manipulace, čištění a skladování řezacích zařízení 12

4.5 Nebezpečí vytvářená zanedbáním hygienických zásad při konstrukci příslušenství 12

4.6 Nebezpečí vytvářená zanedbáním ergonomických zásad při konstrukci příslušenství 12

4.7 Slučitelnost příslušenství s hnacím strojem 12

5 Bezpečnostní a hygienické požadavky a/nebo !ochranná" opatření 12

5.1 Všeobecně 12

5.2 Mechanická nebezpečí 13

5.3 Nesprávná montáž a instalace 18

5.4 Manipulace, čištění a skladování řezacích zařízení 18

5.5 Hygiena 18

5.6 Ergonomie 20

5.7 Slučitelnost mezi příslušenstvím a hnacím strojem 20

6 Ověřování bezpečnostních a hygienických požadavků a/nebo opatření 20

7 Informace pro používání 21

7.1 Všeobecně 21

7.2 Návod k používání 21

7.3 Značení 22

Příloha A (normativní)  Zásady konstrukce pro zajištění čistitelnosti příslušenství strojů hromadného stravování 23

Příloha ZA (informativní)  !Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky Směrnice EU 98/37/ES" 34

Příloha ZB (informativní)  !Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky Směrnice EU 2006/42/ES" 35

Bibliografie 36

Předmluva

Tento dokument (EN 12851:2005+A1:2010) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 153 „Strojní zařízení určené pro potraviny a krmiva“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2010 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2010.

Tento dokument včetně změny 1 byl schválen CEN 2010-01-17.

Tento dokument nahrazuje EN 12851:2005.

Pozornost je nutno věnovat možnosti, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nesmí být činěn zodpovědnou za identifikování některého nebo všech takových patentových práv..

Začátek a konec vloženého nebo změněného textu změnou je označen v textu takto: !"..

!Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (European Free Trade Association; EFTA) a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativních přílohách ZA a ZB, které jsou nedílnou součástí tohoto dokumentu."

Tato evropská norma je jednou z řady norem pro provedení a konstrukci strojů používaných v potravinářství:

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

Používání příslušenství strojů vytváří různá mechanická nebezpečí a samotná příslušenství musí splňovat hygienické požadavky na potraviny.

Příslušenství strojů hromadného stravování je mechanické zařízení, které odebírá svoji hnací sílu z jednotky, která není částí příslušenství. Některá příslušenství jsou přiřazena ke konkrétnímu zdroji hnací síly od téhož výrobce; jiná jsou konstruována k používání na řadě strojů a hnacích jednotek od kteréhokoliv výrobce.

!Jejich široké používání v mnoha zemích odůvodňuje potřebu normy, která se týká jak bezpečnosti, tak hygieny potravin."

Tato evropská norma je normou typu C, jak je stanoveno v EN ISO 12100-1.

Strojní zařízení a rozsah nebezpečí, nebezpečných situací a událostí, na které se tento dokument vztahuje, jsou uvedeny v předmětu normy tohoto dokumentu.

Pokud opatření této normy typu C jsou odlišná od těch, která byla stanovena v normách typu A nebo B, opatření normy typu C mají přednost před opatřeními ostatních norem pro stroje, které byly konstruovány a vyrobeny podle opatření této normy typu C.

1 Předmět normy

1.1 Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní a hygienické požadavky na konstrukci a výrobu následujících příslušenství strojů hromadného stravování určených k připojení k přídavnému pohonu strojů používaných v hromadném stravování (hlavně, ne však výlučně, planetových mixérů) a k používání v restauračních a podnikových velkokuchyních:

1.2 Tato evropská norma se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi týkajícími se příslušenství strojů hromadného stravování, když jsou používány, jak je určeno a za podmínek nesprávného používání, rozumně předvídatelných výrobcem. Zabývá se nebezpečími způsobenými používáním, údržbou, čištěním, odstraňováním ucpané potraviny, plněním a výměnou nástroje (viz kapitola 4).

1.3 Tato evropská norma neplatí pro:

1.4 Tato evropská norma se nezabývá hlukem.

1.5 Tato evropská norma se nevztahuje na stroje, které byly vyrobeny před datem jejího vydání jako EN.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz