ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.260 Listopad 2010

Potravinářské stroje – Stroje na loupání zeleniny – Bezpečnostní a hygienické požadavky

ČSN
EN 13208+A1

51 4080

 

Food processing machinery – Vegetable peelers – Safety and hygiene requirements

Machines pour les produits alimentaires – Eplucheuses à légumes – Prescriptions relatives à la sécurité et à l’hygiène

Nahrungsmittelmaschinen – Gemüseschälmaschinen – Sicherheits- und Hygieneanforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13208:2003+A1:2010. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13208:2003+A1:2010. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13208 (51 4080) z listopadu 2003.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Tato norma je revizí ČSN EN 13208:2003. Do textu byla zapracována změna 1, která doplnila nové formulace v některých kapitolách a informativní přílohu ZA, ve které je uveden vztah mezi touto evropskou normou a směrnicí EU 2006/42/ES. Začátek a konec změny v textu normy je označen !".

Informace o citovaných normativních dokumentech*)

EN 614-1:2006zavedena v ČSN EN 614-1:2006 (83 3501) Bezpečnost strojních zařízení – Ergonomické zásady navrhování – Část 1: Terminologie a všeobecné zásady1)

EN 953zavedena v ČSN EN 953+A1 (83 3302) Bezpečnost strojních zařízení – Ochranné kryty – Všeobecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů

EN 1088zavedena v ČSN EN 1088+A2 (83 3315) Bezpečnost strojních zařízení – Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty – Zásady pro konstrukci a volbu

EN 1672-2:2005zavedena v ČSN EN 1672-2:2005 (51 2000) Potravinářské stroje – Základní pojmy – Část 2: Hygienické požadavky2)

EN 60204-1:2006 zavedena v ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007 (33 2200) Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 1: Všeobecné požadavky

EN 60529:1991zavedena v ČSN EN 60529:1993 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

EN ISO 4287:1998zavedena v ČSN EN ISO 4287:1999 (01 4450) Geometrické požadavky na výrobky (GPS) – Struktura povrchu: Profilová metoda – Termíny, definice a parametry struktury povrchu

EN ISO 4871:1996zavedena v ČSN EN ISO 4871:1998 (01 1609) Akustika – Deklarování a ověřování hodnot emise hluku strojů a zařízení3)

EN ISO 11201:1995zavedena v ČSN EN ISO 11201:1997 (01 1618) Akustika – Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními – Měření emisních hladin akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech – Technická metoda v přibližně volném poli nad odrazivou rovinou4)

EN ISO 12100-1:2003zavedena v ČSN EN ISO 12100-1:2004 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení – Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci – Část 1: Základní terminologie, metodologie

EN ISO 12100-2:2003zavedena v ČSN EN ISO 12100-2:2004 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení – Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci – Část 2: Technické zásady

EN ISO 13849-1zavedena v ČSN EN ISO 13849-1 (83 3205) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci

EN ISO 13857:2008 zavedena v ČSN EN ISO 13857:2008 (83 3212) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu k nebezpečným místům horními a dolními končetinami

Vypracování normy

Zpracovatel: Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, Praha, a. s., IČ 27146235, Ing. Oldřich Petr

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Ludmila Fuxová


EVROPSKÁ NORMA EN 13208+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Květen 2010

ICS 67.260 Nahrazuje EN 13208:2003

Potravinářské stroje – Stroje na loupání zeleniny – Bezpečnostní a hygienické požadavky

Food processing machinery – Vegetable peelers – Safety and hygiene requirements 

Machines pour les produits alimentaires – Eplucheuses à légumes – Prescriptions relatives
à la sécurité et à ľhygiène

Nahrungsmittelmaschinen – Gemüseschälmaschinen – Sicherheits- und Hygieneanforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2003-01-09 a doplněná změna 1 byla schválena CEN 2010-04-09.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2010 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 13208:2003+A1:2010 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 7

Úvod 8

1 Předmět normy 9

2 !Citované normativní dokumenty" 9

3 Termíny a definice – Popis 10

3.1 Termíny a definice 10

3.2 Popis strojů na loupání zeleniny 10

4 Seznam významných nebezpečí 12

4.1 Všeobecně 12

4.2 Mechanická nebezpečí 12

4.3 Elektrická nebezpečí 13

4.4 Nebezpečí způsobená zanedbáním hygienických zásad při konstrukci stroje 13

4.5 Nebezpečí způsobná zanedbáním ergonomických zásad při konstrukci stroje 13

5 Bezpečnostní a hygienické požadavky a/nebo opatření 14

5.1 Všeobecně 14

5.2 Mechanická nebezpečí 14

5.3 !Elektrická nebezpečí" 16

5.4 Hygiena 16

5.5 Ergonomie 18

6 Ověřování bezpečnostních a hygienických požadavků a/nebo opatření 18

7 Informace pro používání 19

7.1 Všeobecně 19

7.2 Návod k používání 19

7.3 Značení 20

Příloha A (normativní) Zkušební předpis pro hluk pro stroje na loupání zeleniny (třída přesnosti 2) 21

Příloha B (normativní) Zásady konstrukce pro zajištění čistitelnosti strojů na loupání zeleniny 23

Příloha ZA (informativní) !Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky Směrnice EU 2006/42/ES" 35

Bibliografie 36

Předmluva

!Tento dokument (EN 13208:2003+A1:2010) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 153 „Strojní zařízení určené pro potraviny a krmiva“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN."

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2010 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2010.

Tento dokument včetně změny 1 byl schválen CEN 2010-05-12.

Tento dokument nahrazuje EN 13208:2003.

Začátek a konec vloženého nebo změněného textu změnou je označen v textu takto: !"...

Pozornost je nutno věnovat možnosti, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nesmí být činěn zodpovědnou za identifikování některého nebo všech takových patentových práv.

Tato evropská norma je jednou z řady norem na provedení a konstrukci strojů používaných v potravinářství:

!Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (European Free Trade Association; EFTA) a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu."

!vypuštěný text"

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

Používání strojů na loupání zeleniny vytváří různá mechanická a jiná nebezpečí.

!Jejich široké používání v mnoha zemích odůvodňuje potřebu normy, která se týká jak bezpečnosti, tak nebezpečí pro hygienu potravin."

!vypuštěný text"

!Tato evropská norma je normou typu C, jak je stanoveno v EN ISO 12100."

Strojní zařízení a rozsah nebezpečí, nebezpečných situací a událostí, na které se tato norma vztahuje, jsou uvedeny v předmětu této normy.

Pokud opatření této normy typu C jsou odlišná od těch, která byla stanovena v normách typu A nebo B, opatření normy typu C mají přednost před opatřeními ostatních norem pro stroje, které byly konstruovány a vyrobeny podle opatření této normy typu C.

1 Předmět normy

1.1 Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní a hygienické požadavky na konstrukci a výrobu strojů na loupání zeleniny používaných v restauračních a podnikových velkokuchyních a potravinových provozech.

Stroje, kterých se týká tato norma, jsou konstruovány k loupání různých druhů zeleniny a hlíz, jako brambor, mrkve, černého kořene, řepy, celeru a cibule.

Norma se omezuje na stroje, kde maximální kapacita je 50 kg.

Nepředpokládá se, že stroje se během provozu pohybují.

Rotující desky míchají produkt za příslušných podmínek tak, že požadovaný postup je prováděn na celé náplni.

Tímto postupem může být:

Stroje, které jsou předmětem této normy, používají vodní cirkulaci k vynášení odpadu k odpadnímu odtoku. Spodní strana desky je někdy konstruována s vystouplými částmi, které urychlují odvádění odpadní vody.

!Tato evropská norma se vztahuje na nebezpečí, která mohou vzniknout během uvedení do provozu, činnosti, čištění, odstraňování ucpaných potravin, plnění, výměny nástrojů, údržby a odstavení stroje z činnosti."

Stroje obsažené v této normě nejsou určeny k tomu, aby byly čištěny vysokotlakými vodními tryskami.

1.2 Tato evropská norma neplatí pro domácí stroje.

Stroje na loupání zeleniny nemají nic společného se stroji na odstraňování kůže z masa (na které se vztahuje !EN 12355") jak z hlediska konstrukce, tak ani z hlediska použití.

1.3!Tato evropská norma se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi týkajícími se strojů na loupání zeleniny, když jsou používány, jak je určeno, a za podmínek předpokládaných výrobcem (viz kapitola 4)."

1.4!Hluk není u strojů na loupání zeleniny považován za významné nebezpečí. To neznamená, že výrobce tohoto stroje je zbaven povinnosti snižovat hluk a provádět deklarování hluku. Zkušební předpis pro hluk je uveden v příloze A."

!vypuštěný text"

!1.5 Při zpracování této normy se předpokládalo, že zpracovávaná zelenina neobsahuje žádné cizí předměty, např. kameny.

1.6 Tato evropská norma se nevztahuje na stroje na loupání zeleniny, které byly vyrobeny před datem jejího vydání jako EN."

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz