ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.140.20; 77.140.50 Listopad 2010

Korozivzdorné oceli kontinuálně válcované za tepla – Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru –
Část 2: Široký pás a plech

ČSN
EN ISO 9444-2 

42 0035

idt ISO 9444-2:2009

Continuously hot-rolled stainless steel – Tolerances on dimensions and form – Part 2: Wide strip and sheet/plate

Acier inoxydable laminé à chaud en continu – Tolérances sur les dimensions et la forme – Partie 2: Larges bandes et tôles

Kontinuierlich warmgewalzter nichtrostender Stahl – Grenzabmaße und Formtoleranzen – Teil 2: Warmbreitband und Blech

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 9444-2:2010. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 9444-2:2010. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: Hutnictví železa, a.s., IČ 47115998, Ing. Jan Weischera

Technická normalizační komise: TNK 62 Ocel

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Markéta Kuntová

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 9444-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Červen 2010

ICS 77.14.20, 77.140.50

Korozivzdorné oceli kontinuálně válcované za tepla – Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru –
Část 2: Široký pás a plech
(ISO 9444-2:2009)

Continuously hot-rolled stainless steel – Tolerances on dimensions and form –
Part 2: Wide strip and sheet/plate
(ISO 9444-2:2009)

Acier inoxydable laminé à chaud en continu – Tolérances sur les dimensions et la forme –
Partie 2: Larges bandes et tôles
(ISO 9444-2:2009)

Kontinuierlich warmgewalzter nichtrostender Stahl – Grenzabmaße und Formtoleranzen –
Teil 2: Warmbreitband und Blech
(ISO 9444-2:2009)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2010-2010-05-20

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2010 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 9444-2:2010 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Předmluva

Text ISO 9444-2:2009 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 17 „Ocel“ Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO) a byl převzat jako EN ISO 9444-2:2010 technickou komisí ECISS/TC 105 „Oceli k tepelnému zpracování, legované oceli, automatové oceli a korozivzdorné oceli“ jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2010 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu je nutno zrušit nejpozději do prosince 2010.

Upozorňuje se na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. Není odpovědností CEN [a/nebo CENELEC] identifikovat jakékoliv nebo všechna tato patentová práva.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinni zavést normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text ISO 9444-2:2009 byl schválen CEN jako EN ISO 9444-2:2010 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Předmluva 4

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Údaje poskytované odběratelem 6

5 Způsob a stav dodávání 7

6 Mezní úchylky tloušťky za tepla válcovaného širokého pásu a plechu 7

7 Mezní úchylky šířky za tepla válcovaného širokého pásu a plechu 8

8 Mezní úchylky délky plechu 9

9 Úchylka přímosti hran za tepla válcovaného širokého pásu a plechu 9

10 Úchylka pravoúhlosti plechů 9

11 Úchylka rovinnosti plechů 9

12 Tvar svitku 10

13 Objednávané formáty plechů 10

14 Měření tloušťky za tepla válcovaného širokého pásu a plechu 10

15 Měření šířky 10

16 Měření délky 10

17 Měření přímosti hran 10

18 Měření pravoúhlosti 11

19 Měření rovinnosti 11

Bibliografie 12

 

1 Předmět normy

Tato část ISO 9444 stanovuje mezní úchylky a toleranci tvaru pro kontinuálně za tepla válcovaný široký pás z korozivzdorné ocelí ve skutečné šířce od 600 mm do 2 500 mm a pro plech stříhaný z tohoto pásu.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz