ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 31.220.10 Prosinec 2010

Konektory pro elektronická zařízení –
Zkoušky a měření –
Část 19-1: Zkoušky chemické odolnosti –
Zkouška 19a: Odolnost předizolovaných zamačkávaných dutinek proti kapalinám

ČSN
EN 60512-19-1

35 4055

idt IEC 60512-19-1:2010

Connectors for electronic equipment –
Tests and measurements –
Part 19-1: Chemical resistance tests –
Test 19a: Fluid resistance of pre-insulated crimp barrels

Connecteurs pour équipements électroniques –
Essais et mesures –
Partie 19-1: Essais de résistance chimique –
Essai 19a: Résistance aux fluides des cosses de sertissage préisolées

Steckverbinder für elektronische Einrichtungen –
Mess- und Prüfverfahren –
Teil 19-1: Prüfungen der Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien –
Prüfung 19a: Widerstandsfähigkeit von vorisolierten Crimphülsen gegen Flüssigkeiten

Tato norma přejímá anglickou verzi normy EN 60512-19-1:2010. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 60512-19-1:2010. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2013-06-01 se nahrazuje text kapitoly 6 ČSN IEC 512-9 (35 4055) z května 1994, která do uvedeného data platí společně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato Část souboru, pokud to je požadováno v předmětové specifikaci, je používána pro zkoušení konektorů v rozsahu působnosti IEC TC 48. Může být rovněž použita pro obdobná zařízení, je-li to předepsáno v předmětové specifikaci. Účelem této normy je definovat standardní zkušební metodu pro ověření schopnosti izolace předizolovaných zamačkávaných dutinek odolávat stanoveným kapalinám za daných podmínek.

 

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může používat do 2013-06-01 text kapitoly 6 ČSN IEC 512-9 (35 4055)
z května 1994, v souladu s předmluvou k EN 60512-19-1:2010

Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC 60512-1-1 zavedena v ČSN EN 60512-1-1 (35 4055) Konektory pro elektronická zařízení – Zkoušky a měření – Část 1-1: Všeobecné zkoušky – Zkouška 1a: Vizuální kontrola (idt EN 60512-1-1:2002)

IEC 60512-4-3 zavedena v ČSN EN 60512-4-3 (35 4055) Konektory pro elektronická zařízení – Zkoušky a měření – Část 4-3: Zkoušky namáhání napětím – Zkouška 4c: Zkouška napětím předizolovaných zamačkávaných dutinek (idt EN 60512-4-3:2002)

Informativní údaje z IEC 60512-19-1:2010

Tato mezinárodní norma byla připravena subkomisí SC 48B: Konektory, technické komise IEC 48: Elektromechanické součásti a mechanické konstrukce elektronických zařízení.

Tato norma ruší a nahrazuje zkoušku 19a z IEC 60512-9 vydanou v roce 1992. Struktura souboru IEC 60512 je vysvětlena v IEC 60512-1-100.

Text této normy vychází z těchto dokumentů: 

FDIS

Zpráva o hlasování

48B/2022/CDV

48B/2112/RVC

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce. Tato norma byla navržena v souladu se směrnicemi ISO/IEC, Část 2.

Seznam všech Částí souboru IEC 60512 pod všeobecným názvem Konektory pro elektronická zařízení – Zkoušky a měření lze najít na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do konečného data vyznačeného na internetové adrese „http://webstore.iec.ch“ v termínu příslušejícímu dané publikaci. Po tomto datu bude norma buď:

Vypracování normy

Zpracovatel: TESLA Jihlava,a.s., IČ 46347518, Ing. Jiří Pavlů

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku.

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Marie Živcová

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz