ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.20 Prosinec 2010

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy –
Část 2-24: Zkoušky – Výběrové zkoušení keramických rozříznutých dutinek působením tlaku

ČSN
EN 61300-2-24
ed. 2 

35 9251

idt IEC 61300-2-24:2010

Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures –
Part 2-24: Tests – Screen testing of ceramic alignment split sleeve by stress application

Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Méthodes fondamentales d'essais et de mesures –
Partie 2-24: Essais – Essai de sélection du manchon fendu d'alignement en céramique par l'application de contrainte

Lichtwellenleiter – Verbindungselemente und passive Bauteile – Grundlegende Prüf- und Messverfahren –
Teil 2-24: Prüfungen – Sortierprüfung keramischer Zentrierhülsen mit Beanspruchung

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61300-2-24:2010. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 61300-2-24:2010. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2011-07-01 se nahrazuje ČSN EN 61300-2-24 (35 9251) z října 2000, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Norma prezentuje výběrové zkoušení rozříznutých dutinek konektorových adaptérů působením tlaku, prováděné za účelem rozpoznání mechanických anomálií vedoucích k selhání prvku. Pro stanovenou metodu předepisuje potřebnou výbavu (referenční kalibry a kalibrační desky) a uvádí postup zkoušky a údaje, které se musí pro toto zkoušení stanovit. Informativní příloha A podává statistický model pravděpodobnosti selhání prvku, výpočet zvýšení spolehlivosti aplikací výběrového zkoušení a příklad praktické aplikace metody pro zirkoniové keramické dutinky.

 

Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: ŠVITORKA Praha, IČ 42536375, Ing. Zdeněk Švitorka

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz