ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.200.10 Leden 2011

Živočišné a rostlinné tuky a oleje – Příprava zkušebního vzorku

ČSN
EN ISO 661

58 8753

idt ISO 661:2003

Animal and vegetable fats and oils – Preparation of test sample

Corps gras d’origines animale et végétale – Préparation de l’échantillon pour essai

Tierische und pflanzliche Fette und Öle – Vorbereitung der Untersuchungsprobe

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 661:2005 včetně opravy EN ISO 661:2005/AC:2006-11. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 661:2005 including its corrigendum EN ISO 661:2005/AC:2006-11. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 661 (58 8753) z března 2006.

 

Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: Qualiment pobočka ČPS, Za Opravnou 6, Praha 5, IČ 539252, Ing. Martin Kubík

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Linda Zvárová

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 661
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Srpen 2005

ICS 67.200.10 Nahrazuje EN ISO 661:1995

Živočišné a rostlinné tuky a oleje – Příprava zkušebního vzorku

Animal and vegetable fats and oils – Preparation of test sample

Corps gras d’origines animale et végétale – Préparation de l’échantillon pour essai

Tierische und pflanzliche Fette und Öle – Vorbereitung der Untersuchungsprobe

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-07-28.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Rakouska, Belgie, Bulharska, Kypru, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Německa, Řecka, Maďarska, Islandu, Irska, Itálie, Lotyšska, Litvy, Lucemburska, Malty, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Spojeného království.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 661:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Předmluva

Text ISO 661:2003 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 34 „Zemědělské a potravinářské výrobky“ Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO) a byl převzat jako EN ISO 661:2005 technickou komisí CEN/TC 307 „Olejnatá semena, rostlinné a živočišné tuky a oleje a jejich vedlejší produkty – Metody vzorkování a analýzy“, jejíž sekretariát je v působnosti AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2006 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2006.

Tato evropská norma nahrazuje EN ISO 661:1995.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou následující země povinny zveřejnit tuto evropskou normu: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 661:2003 byl schválen CEN jako EN ISO 661:2005 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

1 Předmět normy 6

2 Princip 6

3 Chemikálie 6

4 Zařízení 6

5 Postup 6

6 Skladování 7

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje postupy přípravy zkušebního vzorku z laboratorního vzorku rostlinných nebo živočišných tuků a olejů za účelem analýzy.

Metoda není použitelná pro emulzní tuky, jako je máslo, margarin nebo majonéza.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz