ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.340.60 Leden 2011

Prostředky ochrany osob proti pádu – Spojovací prostředky

ČSN
EN 354

83 2621

 

Personal fall protection equipment – Lanyards

Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur – Longes

Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz – Verbindungsmittel

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 354:2010. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 354:2010. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 354 (83 2621) z března 2003.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Změny proti předchozí normě jsou uvedeny v příloze A.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 362zavedena v ČSN EN 362 (83 2623) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Spojky

EN 363:2008zavedena v ČSN EN 363:2008 (83 2650) Prostředky ochrany osob proti pádu – Systémy ochrany osob proti pádu

EN 364:1992zavedena v ČSN EN 364:1996 (83 2660) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Zkušební metody

EN 365zavedena v ČSN EN 365 (83 2601) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Všeobecné požadavky na návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení

EN 892zavedena v ČSN EN 892 (94 2007) Horolezecká výzbroj – Dynamická horolezecká lana – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

EN ISO 9227zavedena v ČSN EN ISO 9227 (03 8132) Korozní zkoušky v umělých atmosférách – Zkoušky solnou mlhou

ISO 1385dosud nezavedena

ISO 2232dosud nezavedena

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/686/EHS z 1989-12-21, o sbližování právních předpisů členských států, týkajících se osobních ochranných prostředků, ve znění směrnic Rady 93/68/EHS, 93/95/EHS, směrnice Evropského parlamentu a rady 96/58/ES a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003. (89/686/EEC, 93/68/EEC, 93/95/EEC, 96/58/EC)

V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: VVUÚ, a. s., 45193380, Ing. Miloš Vavřín

Technická normalizační komise: TNK 3 Osobní ochranné prostředky

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Soňa Havlů

EVROPSKÁ NORMA EN 354
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Červenec 2010

ICS 13.340.60 Nahrazuje EN 354:2002

Prostředky ochrany osob proti pádu – Spojovací prostředky

Personal fall protection equipment – Lanyards 

Equipement de protection individuelle contre
les chutes de hauteur – Longes

Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz – Verbindungsmittel

Tato evropská norma byla schválena CEN 2010-06-12.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2010 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 354:2010 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Požadavky 7

4.1 Návrh a ergonomie 7

4.2 Materiály 7

4.3 Zakončení 7

4.4 Prokluz spojovacího prostředku s nastavovacím zařízením délky 8

4.5 Statická pevnost 8

4.6 Dynamická pevnost spojovacích prostředků s nastavovacím zařízením délky 8

4.7 Korozní odolnost 8

4.8 Značení a informace 8

5 Metody zkoušení 8

5.1 Všeobecně 8

5.2 Klimatizování 8

5.2.1 Obecné klimatizování 8

5.2.2 Klimatizování vlhkem a chladem 8

5.2.3 Klimatizování velkým chladem 9

5.3 Přezkoumání návrhu 9

5.4 Přezkoumání materiálů 9

5.5 Přezkoumání zakončení 9

5.6 Zkouška prokluzu spojovacího prostředku s nastavovacím zařízením délky 9

5.7 Zkouška statické pevnosti 10

5.7.1 Zařízení 10

5.7.2 Metoda 10

5.7.3 Statická zkouška spojovacího prostředku s nastavovacím zařízením délky po dynamické zkoušce 10

5.8 Zkouška dynamické pevnosti spojovacích prostředků s nastavovacím zařízením délky 11

5.8.1 Zařízení 11

5.8.2 Zkušební postup 12

5.9 Zkouška korozní odolnosti 13

6 Značení 13

7 Informace poskytované výrobcem 13

8 Balení 13

Příloha A (informativní) Významné technické změny mezi touto evropskou normou a předchozím vydáním EN 354:2002 14

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky ES směrnice 89/686/EHS 15

Obrázky

Obrázek 1 – Měření délky spojovacího prostředku 9

Obrázek 2 – Příklad spojovacího prostředku s více než dvěma zakončeními, zobrazení zakončení, která budou zkoušená 10

Obrázek 3 – Osmičkový uzel 11

Obrázek 4 – Zkušební spojovací prostředek 11

Obrázek 5 – Zkouška dynamické pevnosti pro spojovací prostředek s nastavovacím zařízením délky 12

Předmluva

Tento dokument (EN 354:2010) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 160 „Ochrana proti pádům z výšky včetně pracovních pásů“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2011 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2011.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci libovolného patentového práva nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 354:2002.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnicí (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Příloha A uvádí detaily o významných technických změnách mezi touto evropskou normou a předchozím vydáním EN 354:2002.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje požadavky, metody zkoušení, značení, informace poskytované výrobcem a balení pro spojovací prostředky. Spojovací prostředky odpovídající této evropské normě jsou používány jako spojovací prvky nebo součástí v systémech ochrany osob proti pádu (tj. zadržovacích systémech, pracovních polohovacích systémech, systémech lanového přístupu, systémech zachycení pádu a záchranných systémech).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz