ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 53.100 Únor 2011

Stroje pro zemní práce – Akustická výstražná zařízení pro jízdu a přední klaksony montované
na stroje – Zkušební metody a kritéria provedení

ČSN
ISO 9533

27 8010

Earth-moving machinery – Machine-mounted audible travel alarms and forward horns – Test methods and performance criteria

Engins de terrassement – Avertisseurs sonores de déplacement et de recul montés sur engins – Méthodes d'essai et critères de performance

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 9533:2010. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 9533:2010. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 9533 (27 8010) z února 1993.

Anotace obsahu

Tato mezinárodní norma specifikuje statickou metodu pro určení výkonu výstupního zvuku a požadavky na aktivaci akustického výstražného zařízení pro jízdu a předních klaksonů montovaných na strojích pro zemní práce definovaných v ISO 6165 pro manipulaci na pracovních stranách a pro jízdu na veřejných komunikacích. Nabízí objektivní zkušební metodiky a výkonová kriteria.

Je použitelná pouze pro taková výstražná zařízení a klaksony, které jsou instalovány na strojích pro zemní práce. Nespecifikuje instalaci jednoho nebo více akustických výstražných zařízení nebo předních klaksonů na jednotlivé stroje. Není určen pro laboratorní zkoušky funkčnosti ani životnosti výstražného zařízení.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 3411 zavedena v ČSN EN ISO 3411 (27 8007) Stroje pro zemní práce – Tělesné rozměry obsluh a minimální obklopující prostor obsluhy

ISO 6165 zavedena v ČSN EN ISO 6165 (27 7400) Stroje pro zemní práce – Základní typy – Identifikace, termíny a definice

ISO 6746-1 zavedena v ČSN ISO 6746-1 (27 7601) Stroje pro zemní práce – Definice rozměrů a jejich symboly – Část 1: Základní stroj

IEC 61672-1 zavedena v ČSN EN 61672-1 (36 8813) Elektroakustika – Zvukoměry – Část 1: Technické požadavky

Vypracování normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Technická normalizační komise: TNK 59 Stroje a zařízení pro zemní práce, stavební výrobu, výrobu stavebních materiálů a povrchovou těžbu

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Josef Vašák

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz