ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.320; 91.040 Duben 2011

Požární bezpečnost staveb – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení

ČSN 73 0875

 

Fire protection of buildings – Setting specification for design of fire detection and fire alarm systems in terms of fire safety solution

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 0875 z 1991-03-29.

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

1 Předmět normy 5

2 Citované normativní dokumenty 5

3 Termíny, definice, značky a zkratky 5

4 Stanovení podmínek pro návrh EPS v požárně bezpečnostním řešení 8

4.1 Základní ustanovení 8

4.2 Nutnost instalace zařízení EPS 9

4.3 Obsah PBŘ v jednotlivých stupních projektové dokumentace 11

4.4 Požadavky na ústředny EPS 12

4.5 Signalizace poplachu 13

4.6 Zařízení dálkového přenosu 14

4.7 Provoz zařízení EPS bez trvalé obsluhy 15

4.8 Koordinační funkční zkoušky EPS 15

4.9 Ovládaná zařízení 16

4.10 Monitorovaná zařízení 17

4.11 Kabely a kabelové trasy zařízení EPS 18

4.12 Lokální detekce požáru 18

4.13 Grafická nadstavba systému EPS 19

4.14 Požadavky na trvalou obsluhu 20

Předmluva

Změny proti předchozím normám

Oproti ČSN 73 0875 z 1991-03-29 je tato norma zcela přepracována, mj. s ohledem na dosažený stupeň rozvoje vědy a techniky. Tato norma se zabývá stanovením podmínek pro návrh elektrické požární signalizace (EPS) zejména v návaznosti na požárně bezpečnostní řešení (PBŘ).

Tato norma platí zejména pro zpracování PBŘ v návaznosti na ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a normy řady ČSN 73 08xx. Na PBŘ musí navazovat vlastní projekt a návrh EPS. Vlastní projekt zařízení EPS je řešen podle ČSN 34 2710.

V porovnání s předcházející normou byly provedeny tyto změny:

Souvisící ČSN

ČSN EN 60721-3-0 (03 8900) Klasifikace podmínek prostředí – Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti – Úvod

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy

ČSN EN 54 (34 2710) (všechny části) Elektrická požární signalizace

ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci

ČSN 65 0202 Hořlavé kapaliny – Plnění a stáčení – Výdejní čerpací stanice

ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění pozdějších předpisů

Vypracování normy

Zpracovatel: PAVUS, a.s., Centrum technické normalizace pro požární ochranu, IČ 60193174, Ing. Petr Boháč

Technická normalizační komise: TNK 27 Požární bezpečnost staveb

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Špaček


1 Předmět normy

Tato norma platí pro stanovení podmínek pro návrh elektrické požární signalizace, pro vypracování požárně bezpečnostního řešení, které je součástí projektové dokumentace v jednotlivých stupních dokumentace při projektování nových stavebních objektů a při projektování změn stávajících objektů a technologických souborů a to zejména v návaznosti na požárně bezpečnostní řešení podle příslušného právního předpisu. 1)

Norma platí pro stavby a jejich změny v návaznosti na ČSN 73 0802 pro nevýrobní objekty a ČSN 73 0804 pro výrobní objekty a na normy řady ČSN 73 08xx.

Konkrétní návrh a dokumentace (projekt) EPS se provádí podle ČSN 34 2710 v návaznosti na tuto normu.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  

Zdroj: www.cni.cz