ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 31.220.10 Březen 2011

Konektory pro elektronická zařízení –
Zkoušky a měření –
Část 20-3: Zkoušky bezpečnosti proti ohni –
Zkouška 20c: Hořlavost, žhavá smyčka

ČSN
EN 60512-20-3

35 4055

idt IEC 60512-20-3:2010

Connectors for electronic equipment – Tests and measurements –
Part 20-3: Fire hazard tests –
Test 20c: Flammability, glow-wire

Connecteurs pour équipements électroniques – Essais et mesures –
Partie 20-3: Essais relatifs aux risques du feu –
Essais 20c: Inflammabilité, fil incandescent

Steckverbinder für elektronische Einrichtungen – Mess- und Prüfverfahren –
Teil 20-3: Prüfungen auf Feuersicherheit –
Prüfung 20c: Brennbarkeit, Glühdraht

Tato norma přejímá anglickou verzi normy EN 60512-20-3:2010. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 60512-20-3:2010. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2013-07-01 se nahrazuje text kapitoly 10 ČSN IEC 512-9 (35 4055) z května 1994, který do uvedeného data platí společně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato Část souboru, pokud to je požadováno v předmětové specifikaci, je používána pro zkoušení konektorů v rozsahu působnosti IEC TC 48. Může být rovněž použita pro obdobná zařízení, je-li to předepsáno v předmětové specifikaci. Účelem této normy je definovat standardní zkušební metodu k určení hořlavosti konektoru, je-li vystaven zkoušce žhavou smyčkou při specifických podmínkách. Zkouška žhavou smyčkou napodobuje tepelné namáhání, které může být vytvořeno zdroji tepla, nebo vznícení, jako např. žhnoucími prvky nebo na krátkou dobu přetíženými součástkami tak, že technicky předstírá požár nebo hoření samotné elektronické součástky.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může používat do 2013-07-01 text kapitoly 10 ČSN IEC 512-9 (35 4055) z května 1994, v souladu s předmluvou k EN 60512-20-3:2010

Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC 60695-2-10 zavedena v ČSN EN 60695-2-10 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí – Část 2-10: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou – Zařízení pro zkoušky žhavou smyčkou a společný zkušební postup (idt EN 60695-2-10:2001)

IEC 60695-2-11 zavedena v ČSN EN 60695-2-11 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí – Část 2-11: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou – Zkoušky hořlavosti konečných výrobků žhavou smyčkou (idt EN 60695-2-11:2001)

Informativní údaje z IEC 60512-20-3:2010

Tato mezinárodní norma byla připravena subkomisí SC 48B: Konektory, technické komise IEC 48: Elektromechanické součásti a mechanické konstrukce elektronických zařízení.

Tato norma ruší a nahrazuje zkoušku 20c z IEC 60512-9 vydanou v roce 1992. Struktura souboru IEC 60512 je vysvětlena v IEC 60512-1-100.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:  

FDIS

Zpráva o hlasování

48B/2161/FDIS

48B/2196/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce. Tato norma byla navržena v souladu se směrnicemi ISO/IEC, Část 2.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do konečného data vyznačeného na internetové adrese „http://webstore.iec.ch“ v termínu příslušejícímu dané publikaci. Po tomto datu bude norma buď:

Vypracování normy

Zpracovatel: TESLA Jihlava,a. s., IČ 46347518, Ing. Jiří Pavlů

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku.

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Marie Živcová

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz