ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.035.20 Březen 2011

Ohebné izolační trubičky –
Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček – List 282: Polyolefinové teplem smrštitelné trubičky, řízené namáhání

ČSN
EN 60684-3-282

34 6553

idt IEC 60684-3-282:2010

Flexible insulating sleeving –
Part 3: Specification for individual types of sleeving –
Sheet 282: Heat-shrinkable, polyolefin sleeving – Stress control

Gaines isolantes souples –
Partie 3: Spécifications pour types particuliers de gaines –
Feuille 282: Gaines thermorétractables en polyoléfine – Contrôle de fatigue

Isolierschläuche –
Teil 3: Anforderungen für einzelne Schlauchtypen –
Blatt 282: Polyolefin-Wärmeschrumpfschläuche mit Feldsteuerung

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 60684-3-282:2010. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 60684-3-282:2010. It has the same status as the official version

Anotace obsahu

Tato část souboru norem uvádí požadavky na dva typy ohebných polyolefinových teplem smrštitelných trubiček s řízeným namáháním, odolných proti ohni, se jmenovitým poměrem smrštění do 3:1. Tyto trubičky se jeví vhodnými pro použití při teplotách do 100 °C.

Trubičky jsou obvykle dodávány v černé barvě.

Vzhledem k tomu, že tyto typy trubiček postihují významný rozsah rozměrů a tloušťek stěn, uvádějí tabulky A.1 a A.2 rady pro rozměry a dostupné tloušťky stěn. Aktuální rozměry jsou předmětem dodavatelsko-odběratelských ujednání.

Materiály, které jsou ve shodě s touto specifikací, odpovídají stanovené úrovni provedení. Avšak uživatelův výběr materiálu pro určitou aplikaci by měl být založen na skutečných požadavcích, nezbytných pro odpovídající provedení v dané aplikaci, nikoliv pouze na samotné specifikaci.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

HD 629.1 S2:2006 zavedena v ČSN 34 7006 ed. 2:2006 Zkušební požadavky na silnoproudé kabelové soubory se jmenovitým napětím od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV – Část 1: Kabely s výtlačně lisovanou izolací

IEC 60296:2003 zavedena v ČSN EN 60296:2005 (34 6738) Kapaliny pro elektrotechnické aplikace – Nepoužité minerální izolační oleje pro transformátory a vypínače (idt EN 60296:2004)

IEC 60502 (soubor) zaveden v souboru ČSN IEC 60502 (34 7419) Kabely s výtlačně lisovanou izolací a jejich příslušenství pro jmenovitá napětí od 1 kV (Um = 1,2 kV) do 30 kV (Um = 36 kV)

IEC 60684-1:2003 zavedena v ČSN EN 60684-1:2004 (34 6553) Ohebné izolační trubičky – Část 1: Definice a všeobecné požadavky (idt EN 60684-1:2003)

IEC 60684-2:1997 zavedena v ČSN EN 60684-2:1998 (34 6553) Ohebné izolační trubičky – Část 2: Zkušební metody (idt EN 60684-2:1997)

IEC 60757:1983 zavedena v ČSN IEC 757:1996 (33 0175) Elektrotechnické předpisy – Kódy pro označování barev (idt IEC 757:1983, idt HD 457 S1:1985)

Informativní údaje z EN 60684-3-282:2010

Text dokumentu 15/564/FDIS budoucí 1. vydání IEC 60684-3-282, vypracovaný v IEC TC 15 Pevné elektroizolační materiály, byl předložen IEC-CENELEC k paralelnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako EN 60684-3-282 dne 2010-09-01.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN a CENELEC nelze činit odpovědnými za identifikaci libovolného patentového práva nebo všech takových patentových práv.

Byla stanovena tato data: 

  • nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
    vydáním identické národní normy nebo vydáním
    oznámení o schválení EN k přímému používání
    jako normy národní

(dop)

2011-06-01

nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu

(dow)

2013-09-01

Text mezinárodní normy IEC 60684-3-282:2010 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

Informativní údaje z IEC 60684-3-282:2010

Mezinárodní norma IEC 60684-3-282 byla připravena komisí IEC TC 15 Pevné elektroizolační materiály.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

FDIS

Zpráva o hlasování

15/564/FDIS

15/587/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Tato publikace byla navržena v souladu se Směrnicemi ISO/IEC, Část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 60684 se společným názvem: Ohebné elektroizolační trubičky se nalézá na internetových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do konečného data vyznačeného na internetové adrese http://webstore.iec.ch v termínu příslušejícímu dané publikaci. K tomuto datu bude publikace

Vypracování normy

Zpracovatel: ELEKTRA Praha, IČ 45243085, Doc. Ing. Pavel Mach, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 110 Elektroizolační materiály

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Zuzana Nejezchlebová, CSc.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz