ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 59.060.20 Květen 2011

Textilie – Kvantitativní chemická analýza –
Část 13: Směsi určitých chlorovláken a určitých jiných vláken (metoda s použitím sirouhlíku/acetonu)

ČSN
EN ISO 1833-13

80 0216

idt ISO 1833-13:2006

Textiles – Quantitative chemical analysis – Part 13: Mixtures of certain chlorofibres and certain other fibres (method using carbon disulfide/acetone)

Textiles – Analyse chimique quantitative – Partie 13: Mélanges de certaines chlorofibres et de certaines autres fibres (méthode au sulfure de carbone/acétone)

Textilien – Quantitative chemische Analysen – Teil 13: Mischungen aus bestimmten Chlorfasern und bestimmten anderen Fasern (Schwefelkohlenstoff-/Aceton-Verfahren)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 1833-13:2010. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 1833-13:2010. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Struktura normy

ISO 1833 s obecným názvem „Textilie – Kvantitativní chemická analýza“ se skládá z těchto částí:

Část 1: Všeobecné principy zkoušení

Část 2: Třísložkové směsi vláken

Část 3: Směsi acetátu a určitých jiných vláken (metoda s použitím acetonu)

Část 4: Směsi určitých proteinových a určitých jiných vláken (metoda s použitím chlornanu)

Část 5: Směsi viskózy, měďnatých nebo modalových vláken a bavlny (metoda s použitím zinečnatanu sodného)

Část 6: Směsi viskózy nebo určitých typů měďnatých nebo modalových nebo lyocelových vláken a bavlny (metoda s použitím kyseliny mravenčí a chloridu zinečnatého)

Část 7: Směsi polyamidu a určitých jiných vláken (metoda s použitím kyseliny mravenčí)

Část 8: Směsi acetátu a triacetátu (metoda s použitím acetonu)

Část 9: Směsi acetátu a triacetátu (metoda s použitím benzylalkoholu)

Část 10: Směsi triacetátových nebo polylaktidových vláken a určitých jiných vláken (metoda s použitím dichlormethanu)

Část 11: Směsi celulózových a polyesterových vláken (metoda s použitím kyseliny sírové)

Část 12: Směsi akrylu, určitých modakrylových vláken, určitých chlorovláken, určitých elastanových vláken a určitých jiných vláken (metoda s použitím dimethylformamidu)

Část 13: Směsi určitých chlorovláken a určitých jiných vláken (metoda s použitím sirouhlíku/acetonu)

Část 14: Směsi acetátu a určitých chlorovláken (metoda s použitím kyseliny octové)

Část 15: Směsi juty a určitých živočišných vláken (metoda se stanovením obsahu dusíku)

Část 16: Směsi polypropylenu a určitých jiných vláken (metoda s použitím xylenu)

Část 17: Směsi chlorovláken (homopolymerů vinylchloridu) a určitých jiných vláken (metoda s použitím kyseliny sírové)

Část 18: Směsi hedvábí a vlny nebo zvířecích srstí (metoda s použitím kyseliny sírové)

Část 19: Směsi celulózových vláken a azbestu (metoda spalováním)

Část 20: Směsi elastanových a určitých jiných vláken (metoda s použitím dimethylacetamidu)

Část 21: Směsi chlorovláken, určitých modakrylových vláken, určitých elastanových vláken, acetátu, triacetátu a určitých jiných vláken (metoda s použitím cyklohexanonu)

Část 22: Směsi viskózy nebo určitých typů měďnatých nebo modalových nebo lyocelových vláken a lnu (metoda s použitím kyseliny mravenčí a chloridu zinečnatého)

Část 23: Směsi polyethylenu a polypropylenu (metoda s použitím cyklohexanonu)

Část 24: Směsi polyesterových a určitých jiných vláken (metoda s použitím fenolu a tetrachlorethanu)

Část 25: Směsi polyesterových a určitých jiných vláken (metoda s použitím kyseliny trichloroctové a chloroformu)

Část 26: Směsi melaminových a bavlněných nebo aramidových vláken (metoda s použitím horké kyseliny mravenčí)

Vypracování normy

Zpracovatel: Textilní zkušební ústav, Brno, IČ 00013251, Ing. Jarmila Gabrielová

Technická normalizační komise: TNK 31 Textil

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Soňa Havlů

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 1833-13
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Říjen 2010

ICS 59.060.20

Textilie – Kvantitativní chemická analýza –
Část 13: Směsi určitých chlorovláken a určitých jiných vláken (metoda s použitím sirouhlíku/acetonu)
(ISO 1833-13:2006)

Textiles – Quantitative chemical analysis –
Part 13: Mixtures of certain chlorofibres and certain other fibres (method using carbon disulfide/acetone)
(ISO 1833-13:2006) 

Textiles – Analyse chimique quantitative –
Partie 13: Mélanges de certaines chlorofibres
et de certaines autres fibres (méthode au sulfure
de carbone/acétone)
(ISO 1833-13:2006)

Textilien – Quantitative chemische Analysen –
Teil 13: Mischungen aus bestimmten Chlorfasern
und bestimmten anderen Fasern
(Schwefelkohlenstoff-/Aceton-Verfahren)
(ISO 1833-13:2006)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2010-09-12.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2010 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 1833-13:2010 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Podstata zkoušky 6

4 Činidla 6

5 Zkušební zařízení 6

6 Postup zkoušky 6

7 Výpočet a vyjádření výsledků 7

8 Preciznost 7

Bibliografie 8


Předmluva

Text ISO 1833-13:2006 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 38 „Textil“ Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO) a byl převzat jako EN ISO 1833-13:2010 technickou komisí CEN/TC 248 „Textilie a textilní výrobky“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2011 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2011.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci libovolného patentového práva nebo všech takových patentových práv.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text ISO 1833-13:2006 byl schválen CEN jako EN ISO 1833-13:2010 bez jakýchkoliv modifikací.


1 Předmět normy

Tato část ISO 1833 stanoví metodu, při které se používá sirouhlík/aceton ke zjištění procentuálního podílu chlorovlákna, po odstranění nevlákenných látek, v textiliích vyrobených ze směsí

a

Pokud je obsah vlny nebo hedvábí ve směsi vyšší než 25 %, měla by se použít metoda popsaná v ISO 1833-4.

Pokud je obsah polyamidu ve směsi vyšší než 25 %, měla by se použít metoda popsaná v ISO 1833-7.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz