ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.100.10 Květen 2011

Mléko – Stanovení alkalické fosfatázy

ČSN
ISO 3356

57 0551

 

Milk – Determination of alkaline phosphatase

Lait – Détermination de la phosphatase alcaline

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 3356:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 3356:2009. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Norma Mezinárodní mlékařské federace: IDF 63:2009 Milk – Determination of alkaline phosphatase

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 707 (57 0003) Mléko a mléčné výrobky – Návod pro odběr vzorků

ČSN ISO 11816-1 (57 0532) Mléko a mléčné výrobky – Stanovení aktivity alkalické fosfatázy – Část 1: Fluorimetrická metoda pro mléko a mléčné nápoje na bázi mléka

ČSN EN ISO 22160 (57 0549) Mléko a mléčné nápoje na bázi mléka – Stanovení aktivity alkalické fosfatázy – Enzymová chemiluminiscenční metoda (EPAS)

ČSN EN ISO 648 (70 4122) Laboratorní sklo – Nedělené pipety

ČSN ISO 1042 (70 4105) Laboratorní sklo – Odměrné baňky s jednou ryskou

ČSN ISO 5725-1 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření – Část 1: Obecné zásady a definice

ČSN ISO 5725-2 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření – Část 2: Základní metoda pro stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti standardních metod měření

Souvisící předpisy

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (Regulation (EC) No 882/2004), v platném znění

Vypracování normy

Zpracovatel: MILCOM a.s., IČ 16193296, Ing. Jana Snášelová

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Linda Zvárová

MEZINÁRODNÍ NORMA

Mléko – Stanovení alkalické fosfatázy ISO 3356
Druhé vydání
2009-03-01

ICS 67.100.10

Obsah

Strana

1 Předmět normy 6

2 Termíny a definice 6

3 Podstata zkoušky 6

4 Chemikálie 6

5 Přístroje 7

6 Odběr vzorků 8

7 Příprava zkušebního vzorku 8

8 Pracovní postup 8

9 Výpočet a vyjádření výsledků 9

10 Preciznost 9

11 Protokol o zkoušce 10

Příloha A  (informativní)  Mezilaboratorní zkouška 11

Bibliografie 12

  

Odmítnutí odpovědnosti za manipulaci s PDF souborem

Tento soubor PDF může obsahovat vložené typy písma. V souladu s licenční politikou Adobe lze tento soubor tisknout nebo prohlížet, ale nesmí být editován, pokud nejsou typy písma, které jsou vloženy, používány na základě licence a instalovány v počítači, na němž se editace provádí. Při stažení tohoto souboru přejímají jeho uživatelé odpovědnost za to, že nebude porušena licenční politika Adobe. Ústřední sekretariát ISO ani IDF nepřejímá za její porušení žádnou odpovědnost.

Adobe je obchodní značka „Adobe Systems Incorporated“.

Podrobnosti o softwarových produktech použitých k vytvoření tohoto souboru PDF lze najít ve Všeobecných informacích, které se vztahují k souboru; parametry, na jejichž základě byl PDF soubor vytvořen, byly optimalizovány pro tisk. Soubor byl zpracován s maximální péčí tak, aby ho členské organizace ISO a národní komitéty IDF mohly používat. V málo pravděpodobném případě, že vznikne problém, který se týká souboru, informujte o tom Ústřední sekretariát ISO na níže uvedené adrese.

[image]

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO a IDF 2009

Veškerá práva vyhrazena. Pokud není specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým nebo mechanickým, včetně fotokopií a mikrofilmů, bez písemného svolení buď od organizace ISO, nebo IDF na níže uvedené adrese.

ISO copyright office International Dary Federation

Case postale 56 · CH-1211 Geneva 20 Diamant Building · Boulevard Auguste Reyers 80 · B-1030 Brussels

Tel. + 41 22 749 01 11 Tel. + 32 2 733 98 88

Fax + 41 22 749 09 47 Fax + 32 2 733 04 13

E-mail copyright@iso.org E-mail info@fil-idf.org

Web www.iso.org Web www.fil-idf.org

Vydáno ve Švýcarsku 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Na přípravě mezinárodních norem obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této komisi. Práce se zúčastňují také mezinárodní organizace, vládní a nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektro- technickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Mezinárodní normy jsou navrhovány v souladu s pravidly, uvedenými v ISO/IEC Směrnicích, část 2.

Hlavním cílem technických komisí je příprava mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Publikace mezinárodní normy vyžaduje souhlas nejméně 75 % členů ISO.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědným za identifikaci libovolného patentového práva nebo všech takových patentových práv.

ISO 3356/IDF 63 byla připravena technickou komisí ISO/TC 34, Zemědělské potravinářské výrobky, subkomisí SC 5, Mléko a mléčné výrobky, a Mezinárodní mlékařskou federací (IDF). Je publikována společně ISO a IDF.

Druhé vydání ISO 3356/IDF 63 ruší a nahrazuje první vydání ISO 3356:1975, které bylo technicky revidováno.

VAROVÁNÍ Použití této mezinárodní normy může zahrnovat nebezpečné látky, pracovní operace a chemikálie. Osoby, které používají tuto mezinárodní normu, by měly být seznámeny s běžnou laboratorní praxí. Tato mezinárodní norma neřeší všechny bezpečnostní problémy spojené s jejím použitím. Je odpovědností uživatele této normy stanovit vhodné bezpečnostní a zdravotní opatření a zajistit shodu s národními regulativními předpisy.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje metodu na stanovení aktivity alkalické fosfatázy v mléce.

Metoda se používá na aktivitu alkalické fosfatázy ne menší než 1 mg fenolu na mililitr.

Metoda je také vhodná na stanovení aktivity alkalické fosfatázy v mléčném prášku, podmáslí a sušeném podmáslí, syrovátce a sušené syrovátce.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz