ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.100.10 Květen 2011

Sušené mléko – Stanovení obsahu kyseliny mléčné a mléčnanů – Kolorimetrická metoda

ČSN 57 0802

 

Dried milk – Determination of lactic acid and lactates content – Colorimetric method

Lait sec – Détermination des teneurs en acide lactique et en lactates – Méthode colorimétrique

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

1 Předmět normy 4

2 Citované normativní dokumenty 4

3 Termíny a definice 4

4 Podstata zkoušky 4

5 Chemikálie 4

6 Přístroje 5

7 Odběr vzorků 5

8 Příprava zkušebního vzorku k chemické analýze 5

9 Pracovní postup 6

10 Vyjádření výsledků 7

Bibliografie 8

Předmluva

Tato norma je technicky identická s metodou 6 uvedenou v První směrnici Komise 79/1067/EHS ze dne 13. listopadu 1979, kterou se stanoví analytické metody Společenství pro zkoušení určitých druhů zahuštěného a sušeného mléka určeného k lidské spotřebě (79/1067/EEC) a je v souladu s výše uvedenou směrnicí.

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 8069 (57 0833) Sušené mléko – Stanovení obsahu kyseliny mléčné a mléčnanů

Souvisící předpisy

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 211/2004 Sb., o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (Regulation (EC) No 882/2004), v platném znění

Vypracování normy

Zpracovatel: MILCOM a.s., IČ 16193296, Ing. Jana Snášelová

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Linda Zvárová

VAROVÁNÍ Použití této normy může zahrnovat nebezpečné látky, pracovní operace a chemikálie. Osoby, které používají tuto normu, by měly být seznámeny s běžnou laboratorní praxí. Tato norma neřeší všechny bezpečnostní problémy spojené s jejím použitím. Je odpovědností uživatele této normy stanovit vhodné bezpečnostní a zdravotní opatření a zajistit shodu s národními regulativními předpisy.

1 Předmět normy

Tato norma specifikuje metodu stanovení obsahu kyseliny mléčné a mléčnanů vyjádřený jako obsah kyseliny mléčné:

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

 

Zdroj: www.cni.cz