ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 59.080.50 Květen 2011

Textilní lana – Všeobecné specifikace

ČSN
EN ISO 9554

80 8626

idt ISO 9554:2010

Fibre ropes – General specifications

Cordages en fibres – Spécifications générales

Faserseile – Allgemeine Festlegungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 9554:2010. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 9554:2010. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 9554 (80 8626) z října 2005.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Norma byla celkově aktualizována. Byl upraven výčet normativních dokumentů. Do tabulky A.1 byly doplněny typické charakteristiky nití z polyethylenu s vysokým modulem a z dvousložkových vláken polyester/polyolefin. Do tabulky C.1 byla doplněna kritéria k opětovnému spletení nebo vyřazení lan z těchto nití.

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 1140zavedena v ČSN EN ISO 1140 (80 8628) Textilní lana – Polyamid – 3-, 4- a 8- pramenná lana

ISO 1141zavedena v ČSN EN ISO 1141 (80 8629) Textilní lana – Polyester – 3-, 4- a 8- pramenná lana

ISO 1968zavedena v ČSN EN ISO 1968 (80 8510) Textilní lana a provaznické výrobky – Slovník

ISO 2307zavedena v ČSN EN ISO 2307 (80 8627) Textilní lana – Stanovení určitých fyzikálních a mechanických vlastností

Vypracování normy

Zpracovatel: Textilní zkušební ústav, Brno, IČ 00013251, Ing. Jarmila Gabrielová

Technická normalizační komise: TNK 31 Textil

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Soňa Havlů

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 9554
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Srpen 2010

ICS 59.080.50 Nahrazuje EN ISO 9554:2005

Textilní lana – Všeobecné specifikace
(ISO 9554:2010)

Fibre ropes – General specifications
(ISO 9554:2010)

Cordages en fibres – Spécifications générales
(ISO 9554:2010)

Faserseile – Allgemeine Festlegungen
(ISO 9554:2010)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2010-08-14.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2010 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 9554:2010 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Výroba 6

4.1 Materiálové složení 6

4.2 Provedení a struktura 7

4.3 Zpracování 7

4.3.1 Polyamidová a polyesterová lana 7

4.3.2 Polypropylenová a polyethylenová lana 7

4.3.3 Manila a sisál 7

4.4 Provedení 8

5 Délka stoupání nebo délka vinutí 8

6 Požadavky 8

7 Označování a značení štítkem 8

7.1 Označování 8

7.1.1 Všeobecně 8

7.1.2 Lana s referenčním číslem nižším než 14 9

7.1.3 Lana s referenčním číslem 14 nebo vyšším 9

7.2 Značení štítkem 9

8 Balení, fakturování a dodávaná délka 9

8.1 Balení a fakturování 9

8.2 Dodávaná délka 9

8.2.1 Standardní dodávaná délka 9

8.2.2 Kratší dodávaná délka kvůli odběru vzorků 9

9 Zkoušení 10

10 Vizuální kontrola kvality 10

10.1 Odpovědnost za prohlídku 10

10.2 Vizuální kontrola hotových lan 10

11 Certifikace 10

12 Návod k použití 10

Příloha A (informativní)  Typické charakteristiky nití z chemických a přírodních vláken 11

Příloha B (informativní)  Informace o vadách a odchylkách 14

Příloha C (informativní)  Informace poskytované výrobcem o použití a údržbě 15

Bibliografie 23


Předmluva

Tento dokument (EN ISO 9554:2010) byl vypracován technickou komisí ISO/TC 38 „Textilie“ ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 248 „Textilie a textilní výrobky“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2011 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2011.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci libovolného patentového práva nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 9554:2005.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text normy ISO 9554:2010 byl schválen CEN jako EN ISO 9554:2010 bez jakýchkoliv modifikací.


1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanoví všeobecné charakteristiky textilních lan a materiálů, ze kterých jsou vyrobena. Norma je určena pro použití v návaznosti na normy pro jednotlivé typy textilních vláken, které obsahují fyzikální vlastnosti a specifické požadavky pro daný typ výrobku.

Tato mezinárodní norma poskytuje také informace o použití textilních lan a rovněž o jejich kontrole a kritériích pro vyřazení.

Tato mezinárodní norma není určena k uvedení všech bezpečnostních problémů spojených s jejich používáním. Uživatel odpovídá za výběr typu lana, rozměru a takových fyzikálních vlastností, které splní požadavky pro jeho použití a určí vhodnost regulačních omezení ještě před jeho použitím.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz