ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 31.220.10 Květen 2011

Konektory pro elektronická zařízení – Zkoušky a měření –
Část 17-1: Zkoušky upevnění kabelu –
Zkouška 17a: Odolnost úchytky kabelu

ČSN
EN 60512-17-1

35 4055

idt IEC 60512-17-1:2010

Connectors for electronic equipment –
Tests and measurements –
Part 17-1: Cable clamping tests –
Test 17a: Cable clamp robustness

Connecteurs pour équipements électroniques –
Essais et mesures –
Partie 17-1: Essais de maintien des câbles –
Essai 17a: Robustesse de la pince de maintien des câbles

Steckverbinder für elektronische Einrichtungen –
Mess- und Prüfverfahren –
Teil 17-1: Prüfungen der Kabelabfangung –
Prüfung 17a: Widerstandsfähigkeit der Kabelabfangung gegen seitlichen Kabelzug

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 60512-17-1:2010. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 60512-17-1:2010. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2013-06-01 se nahrazuje text kapitoly 1 ČSN IEC 512-9 (35 4055) z května 1994, který do uvedeného data platí společně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato Část souboru, pokud to je požadováno v předmětové specifikaci, je používána pro zkoušení konektorů v rozsahu působnosti IEC TC 48. Může být rovněž použita pro obdobná zařízení, je-li to předepsáno v předmětové specifikaci. Účelem této normy je definovat standardní zkušební metodu pro posouzení schopnosti úchytky kabelu odolávat mechanickému namáhání, které vzniká při normálním použití.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může používat do 2013-06-01 text kapitoly 1 ČSN IEC 512-9 (35 4055) z května 1994, v souladu s předmluvou k EN 60512-17-1:2010.

Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC 60512-1-1 zavedena v ČSN EN 60512-1-1 (35 4055) Konektory pro elektronická zařízení – Zkoušky a měření – Část 1-1: Všeobecné zkoušky – Zkouška 1a: Vizuální kontrola (idt EN 60512-1-1:2002)

Informativní údaje z IEC 60512-17-1:2010

Tato mezinárodní norma byla připravena subkomisí SC 48B: Konektory, technické komise IEC 48: Elektromechanické součásti a mechanické konstrukce elektronických zařízení.

Tato norma zrušuje a nahrazuje zkoušku 17a z IEC 60512-9 vydanou v roce 1992. Struktura souboru IEC 60512 je vysvětlena v IEC 60512-1-100.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:  

FDIS

Zpráva o hlasování

48B/2155/FDIS

48B/2189/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce. Tato norma byla navržena v souladu se směrnicemi ISO/IEC, Část 2.

Seznam všech Částí souboru IEC 60512 pod všeobecným názvem Konektory pro elektronická zařízení – Zkoušky a měření lze najít na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do konečného data vyznačeného na internetové adrese „http://webstore.iec.ch“ v termínu příslušejícímu dané publikaci. Po tomto datu bude norma buď:

Vypracování normy

Zpracovatel: TESLA Jihlava,a.s., IČ 46347518, Ing. Jiří Pavlů

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Marie Živcová

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz