ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 31.220.10 Květen 2011

Konektory pro elektronická zařízení –
Zkoušky a měření –
Část 17-3: Zkoušky upevnění kabelu –
Zkouška 17c: Pevnost úchytky kabelu proti tahu kabelu

ČSN
EN 60512-17-3

35 4055

idt IEC 60512-17-3:2010

Connectors for electronic equipment –
Tests and measurements –
Part 17-3: Cable clamping tests –
Test 17c: Cable clamp resistance to cable pull (tensile)

Connecteurs pour équipements électroniques –
Essais et mesures –
Partie 17-3: Essais de maintien des câbles –
Essai 17c: Résistance de la pince de maintien des câbles au tirage

Steckverbinder für elektronische Einrichtungen –
Mess- und Prüfverfahren –
Teil 17-3: Prüfungen der Kabelabfangung –
Prüfung 17c: Widerstandsfähigkeit der Kabelabfangung gegen axialen Zug

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 60512-17-3:2010. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 60512-17-3:2010. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2013-09-01 se nahrazuje text kapitoly 3 ČSN IEC 512-9 (35 4055) z května 1994, který do uvedeného data platí společně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato Část souboru, pokud to je požadováno v předmětové specifikaci, je používána pro zkoušení konektorů v rozsahu působnosti IEC TC 48. Může být rovněž použita pro obdobná zařízení, je-li to předepsáno v předmětové specifikaci. Účelem této normy je definovat standardní zkušební metodu pro posouzení schopnosti úchytky kabelu zabránit podélnému pohybu kabelu/svazku vodičů.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může používat do 2013-09-01 text kapitoly 3 ČSN IEC 512-9 (35 4055) z května 1994, v souladu s předmluvou k EN 60512-17-3:2010.

Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC 60512-1-1 zavedena v ČSN EN 60512-1-1 (35 4055) Konektory pro elektronická zařízení – Zkoušky a měření – Část 1-1: Všeobecné zkoušky – Zkouška 1a: Vizuální kontrola (idt EN 60512-1-1:2002)

Informativní údaje z IEC 60512-17-3:2010

Tato mezinárodní norma byla připravena subkomisí SC 48B: Konektory, technické komise IEC 48: Elektromechanické součásti a mechanické konstrukce elektronických zařízení.

Tato norma zrušuje a nahrazuje zkoušku 17c z IEC 60512-9 vydanou v roce 1992. Struktura souboru IEC 60512 je vysvětlena v IEC 60512-1-100.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:  

FDIS

Zpráva o hlasování

48B/2156/FDIS

48B/2190/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce. Tato norma byla navržena v souladu se směrnicemi ISO/IEC, Část 2.

Seznam všech Částí souboru IEC 60512 pod všeobecným názvem Konektory pro elektronická zařízení – Zkoušky a měření lze najít na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do konečného data vyznačeného na internetové adrese „http://webstore.iec.ch“ v termínu příslušejícímu dané publikaci. Po tomto datu bude norma buď:

Vypracování normy

Zpracovatel: TESLA Jihlava,a. s., IČ 46347518, Ing. Jiří Pavlů

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Marie Živcová

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz