ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 55.100 Květen 2011

Skleněné obaly – Standardní tolerance pro lahve

ČSN
EN 15904

77 1026

 

Glass packaging – Standard tolerances for flaconnage

Emballages en verre – Tolérances standard pour Flaconnage

Verpackungsglas – Standard-Toleranzen für flaconnage

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15904:2010. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15904:2010. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN CIMTO, s. p., IČ 00311391

Technická normalizační komise: TNK 78 Obaly a balení

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jaroslav Zajíček

EVROPSKÁ NORMA EN 15904
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Říjen 2010

ICS 55.100

Skleněné obaly – Standardní tolerance pro lahve

Glass packaging – Standard tolerances for flaconnage

Emballages en verre – Tolérances standard
pour Flaconnage

Verpackungsglas – Standard-Toleranzen für flaconnage

Tato evropská norma byla schválena CEN 2010-05-05.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2010 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 15904:2010 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Předmluva

Tento dokument (EN 15904:2010) byl vypracován technickou komisí CEN TC 261 „Obaly“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2011 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s touto normou v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2011.

Upozorňuje se na možnost, že některé z prvků tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. Organizace CEN [ani CENELEC] nesmí být činěna odpovědnou za identifikování jakýchkoliv nebo všech takových patentových práv.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

Předmluva 4

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Lahve skupinových výrobků a další skleněné nádoby 7

3 Tolerance skutečného objemu 8

4 Tolerance výšky 9

5 Tolerance průměru a šířky 11

6 Tolerance kolmosti 13

Bibliografie 15

Úvod

Tento dokument je založen na technické dokumentaci CE.T.I.E. (Mezinárodní technické centrum pro plnění lahví a obalů) řady DT 15.00.

Nejdůležitější pro distribuci a ochranu zboží je funkční obal. Nedostatečný nebo nevhodný obal může vést ke zničení nebo úbytku obsahu balení.

1Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje tolerance pro lahve určené pro farmaceutické výrobky, parfumerii, kosmetické a chemické výrobky.

Týká se následujících typů a tolerancí:

Následující typy lahví jsou z této normy vyřazeny:

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz