ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.140.50 Květen 2011

Kontinuálně za tepla válcované pásy a plechy stříhané z širokého pásu z nelegovaných a legovaných ocelí – Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

ČSN
EN 10051

42 0034

 

Continuously hot-rolled strip and plate/sheet cut from wide strip of non-alloy and alloy steels – Tolerances on dimensions and shape

Bandes laminées à chaud en continu, bandes et tôles issues de larges bandes laminées à chaud en aciers alliés et non alliés – Tolérances sur les dimensions et la forme

Kontinuierlich warmgewalztes Band und Blech abgelängt aus Warmbreitband aus unlegierten und legierten Stählen – Grenzabmaße und Formtoleranzen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 10051:2010. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 10051:2010. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN EN 10051+A1 (42 0034) z května 2000.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Norma byla technicky a formálně přepracována. Z předmětu normy bylo vyřazeno použití pro korozivzdorné oceli, pro které je nyní určena norma ČSN EN ISO 9444-2 (42 0035).

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 10020 zavedena v ČSN EN 10020 (42 0002) Definice a rozdělení ocelí

EN 10048 zavedena v ČSN EN 10048 (42 0037) Ocelové úzké pásy válcované za tepla – Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 10079 zavedena v ČSN EN 10079 (42 0044) Definice ocelových výrobků

Vypracování normy

Zpracovatel: Hutnictví železa, a. s., IČ 47115998, Ing. Petr Oleš

Technická normalizační komise: TNK 62 Ocel

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Markéta Kuntová

EVROPSKÁ NORMA EN 10051
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Listopad 2010

ICS 77.140.50 Nahrazuje EN 10051:1991+A1:1997

Kontinuálně za tepla válcované pásy a plechy stříhané z širokého pásu z nelegovaných a legovaných ocelí – Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru.

Continuously hot-rolled strip and plate/sheet cut from wide strip of non-alloy and alloy steels – Tolerances on dimensions and shape 

Bandes laminées à chaud en continu, bandes
et tôles issues de larges bandes laminées à chaud
en aciers alliés et non alliés – Tolérances
sur les dimensions et la forme

Kontinuierlich warmgewalztes Band und Blech abgelängt aus Warmbreitband aus unlegierten
und legierten Stählen – Grenzabmaße
und Formtoleranzen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2010-10-23.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2010 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 10051:2010 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Údaje poskytované odběratelem 7

4.1 Všeobecně 7

4.2 Volitelné požadavky 7

4.3 Označování 7

5 Dodávané tvary 7

6 Mezní úchylky rozměrů 8

6.1 Tloušťka 8

6.2 Délka 10

6.3 Šířka 10

6.4 Rovinnost 11

6.5 Přímost hran 11

6.6 Pravoúhlost 11

6.7 Objednávané formáty 11

7 Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru širokého pásu a pásu podélně děleného ze širokého pásu. 12

7.1 Všeobecně 12

7.2 Tloušťka 12

7.3 Šířka 13

7.4 Rovinnost 13

7.5 Přímost hran 13

8 Měření 13

8.1 Všeobecně 13

8.2 Tloušťka 13

8.3 Délka plechu 13

8.4 Šířka 13

8.5 Rovinnost plechů 13

8.6 Přímost hran 13

8.7 Pravoúhlost plechů 14

Příloha A (informativní) Přehled norem, obsahujících značky ocelí, pro které se používá tato rozměrová norma 15

Příloha B (normativní) Volitelné požadavky 16

Předmluva

Tento dokument (EN 10051:2010) byl připraven technickou komisí ECISS/TC 103 „Konstrukční oceli s výjimkou ocelí pro výztuž do betonu“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2011 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému použití, a národní normy, které jsou s ní v rozporu je nutno zrušit nejpozději do května 2011.

Je třeba věnovat pozornost možnosti, že některý z prvků tohoto dokumentu by mohl být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nenese odpovědnost za identifikaci žádných nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 10051:1991+A1:1997.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru kontinuálně za tepla válcovaných plechů a pásů bez povlaku s maximální šířkou 2 200 mm z nelegovaných a legovaných ocelí podle tabulky 1 (viz také příloha A). Tato evropská norma platí také pro pásy válcované za tepla určené pro válcování za studena.

Tabulka 1 – Oblast použití 

Výrobky

Tloušťka
mm

Značky ocelí podle:
(ale bez omezení)

Široký pás (šířka: 600 mm £ w £ 2 200 mm),

plechy stříhané z širokého pásu,

pás w < 600 mm podélně dělený ze širokého pásu

£ 25 mm

EN 10025-2 až -6,
EN 10028-2 až -6,
EN 10083-2 a -3,
EN 10084,
EN 10085,
EN 10111,
EN 10120,
EN 10149-2 a -3,
EN 10207,
prEN 10338,
EN ISO 4957

Tato evropská norma neplatí pro korozivzdorné oceli a pro pásy válcované za tepla s šířkou w < 600 mm (viz EN 10048).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz