ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.040, 01.040.93 Červenec 2011

Mosty – Terminologie a třídění

ČSN 73 6200

 

Terminology of bridges

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 6200 z 1975-01-15. Touto normou se částečně nahrazuje ČSN 73 6100-1 z října 2008.

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

1 Předmět normy 4

2 Citované normativní dokumenty 4

3 Základní termíny 4

4 Třídění mostů 6

5 Návrhové a konstrukční charakteristiky 11

6 Spodní stavba 17

7 Nosná konstrukce 20

8 Svršek a vybavení 27

9 Provozní charakteristiky 30

10 Provádění 31

Příloha A (informativní)  Dříve používané termíny 33

Abecední seznam termínů 37

Abecední seznam dříve používaných termínů (uvedených v příloze A) 44

Bibliografie 46

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Oproti původní normě se doplňují nové termíny, které byly v průběhu let do technické praxe zavedeny a vypouštějí se termíny v současné době již nepoužívané, které však jsou uvedeny v příloze A – Přehled dříve používaných termínů. Záměrem je, aby byly používány v odborném styku jednotně obvyklé a vžité termíny, a aby byly opuštěny termíny zastaralé nebo nevhodné.

Touto normou se ruší kapitola 11 Mostní objekty v ČSN 73 6100-1 z října 2008.

Souvisící ČSN

ČSN 73 0001Navrhování stavebních konstrukcí – Slovník

ČSN ISO 16020 (42 0013)Ocel pro betonářskou výztuž a předpínání betonu – Slovník

ČSN P ISO 6707-1 (73 0000)Pozemní a inženýrské stavby – Terminologie – Část 1:Obecné termíny

ČSN EN 1991 (73 0035)Eurokód 1: Zatížení konstrukcí

ČSN EN 1992 (73 1201)Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí

ČSN EN 1993 (73 1401)Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí

ČSN EN 1994 (73 1470)Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí

ČSN EN 1995 (73 1701)Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí

ČSN EN 1996 (73 1101)Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí

ČSN EN 1998 (73 0036)Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení

ČSN EN 1999 (73 1501)Eurokód 9: Navrhování konstrukcí z hliníkových slitin

ČSN 73 6242Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací

Souvisící právní předpisy

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah

Zkratky

ČSSI Český svaz stavebních inženýrů

MD Ministerstvo dopravy

MVL Mostní vzorové listy železničních mostů

SŽDC Správa železniční dopravní cesty

TNŽ Technická norma železnic

TP Technické podmínky

UIC Mezinárodní železniční unie

VL Vzorové listy mostů pozemních komunikací

VMP Volný mostní průřez

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN PRAGOPROJEKT, a.s. K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČ 45272387
Spolupráce: doc. Ing. Vladislav Hrdoušek, CSc., Ing. Blanka Karbanová, doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc.,
Ing. Miroslav Teršel, Ing. Jan Volek a Ing. Jan Zemánek

Technická normalizační komise: TNK 146 Projektování pozemních komunikací, mostů a tunelů

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bedřichová

1 Předmět normy

Tato česká norma stanoví základní termíny v oboru mosty.

Norma platí přiměřeně také pro lávky a propustky.

Termíny uvedené v této normě se mají používat v odborném i hospodářském styku, v souvisících právních a technických normách a předpisech, v projektové dokumentaci, v odborných publikacích, v překladatelské a přednáškové činnosti, v médiích apod.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  

Zdroj: www.cni.cz