ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.50; 91.040.01 Červen 2011

Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory

ČSN 73 0831

 

Fire protection of buildings – Assembly rooms

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 0831 z prosince 2001.

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

1 Předmět normy 4

2 Citované normativní dokumenty 4

3 Termíny a definice 5

4 Všeobecně 5

5 Vnitřní shromažďovací prostory 7

5.1 Požární úseky 7

5.2 Stavební konstrukce 9

5.3 Únikové cesty 10

5.4 Technická zařízení 16

5.5 Zařízení pro protipožární zásah 17

6 Venkovní shromažďovací prostory 18

6.1 Požární riziko 18

6.2 Únikové cesty 19

6.3 Odstupy 20

Příloha A (normativní) Druhy shromažďovacích prostorů 21

Příloha B (informativní) Zásady podrobného výpočtu předpokládané doby evakuace 24

Příloha C (normativní) Panikové kování 26

Příloha D (normativní) Specifické požadavky na vybrané druhy shromažďovacích prostorů 27

Příloha E (normativní) Požadavky na hořlavost scénických výprav a jiných interiérových zařízení 35

Bibliografie 36

Předmluva

Změny proti předchozí normě

V porovnání se zněním ČSN 73 0831:2001 dochází k těmto změnám:

Souvisící ČSN

ČSN 73 0821 ed. 2 Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0822 Požárně technické vlastnosti hmot – Šíření plamene po povrchu stavebních hmot

ČSN 73 0824 Požární bezpečnost staveb – Výhřevnost hořlavých látek

ČSN EN 13501-1+A1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

ČSN EN 13501-3+A1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 3: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti výrobků a prvků běžných provozních instalací: požárně odolná potrubí a požární klapky

ČSN EN 13501-4+A1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 4: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti prvků systémů pro usměrňování pohybu kouře

ČSN EN 13501-5+A1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru

ČSN P ENV 1187 (ČSN 73 0867) Zkušební metody pro střechy vystavené působení vnějšího požáru

Souvisící technické předpisy

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Vladimír Reichel, DrSc., IČ 16141687, Sečská 1962/16, 100 00 Praha 10,
ve spolupráci s PAVUS, a.s. IČ 60193174, Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9
Příloha B byla ponechána v původní verzi z roku 2001, zpracovatel Ing. František Pelc

Technická normalizační komise: TNK 27 Požární bezpečnost staveb

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Špaček


1 Předmět normy

Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových shromažďovacích prostorů, pro projektování stavebních změn stávajících shromažďovacích prostorů a pro projektování změn staveb, jimiž se upravují prostory jiného účelu na shromažďovací prostory.

Norma neplatí pro podzemní prostory metra a pro úkryty ke kolektivní ochraně obyvatelstva, pokud kromě své hlavní provozní funkce nejsou současně navrženy pro využití ke shromažďovacím účelům.

Norma stanoví specifické požadavky požární bezpečnosti na shromažďovací prostory, popř. na objekty, v nichž jsou tyto prostory umístěny, v návaznosti na ČSN 73 0802; pro tyto prostory a objekty platí všechna ustanovení ČSN 73 0802, pokud nejsou v této normě nahrazena odchylnými ustanoveními. Prodejní sklad, který je shromažďovacím prostorem, se řeší podle této normy a ČSN 73 0802. Výrobní prostory řešené podle ČSN 73 0804 (včetně garáží a navazujících norem ČSN 73 0842 a ČSN 73 0845) se za shromažďovací prostory nepovažují1).

Při projektování změn staveb platí tato norma souběžně s ČSN 73 0834. Specifické zásady, týkající se změn staveb, jsou uvedeny v článku D.5.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  

Zdroj: www.cni.cz