ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 85.060 Červenec 2011

Papír a lepenka – Stanovení odolnosti vůči tukům –
Část 3: Terpentýnová zkouška pro stanovení propustných míst v pergaminu a papírech nepropustných pro tuky

ČSN
ISO 16532-3

50 0360

 

Paper and board – Determination of grease resistance – Part 3: Turpentine test for voids in glassine and greaseproof papers

Papier et carton – Détermination de l’imperméabilité aux graisses – Partie 3: Essai à la térébenthine pour papiers glassine
et papiers ingraissables

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 16532-3:2010. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the international standard ISO 16532-3:2010. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 186 zavedena v ČSN EN ISO 186 (50 0302) Papír a lepenka – Odběr vzorků pro stanovení průměrné kvality

ISO 187 zavedena v ČSN ISO 187 (50 0303) Papír, lepenka a vlákniny – Standardní atmosféra pro klimatizaci
a zkoušení. Metoda řízení atmosféry a klimatizace vzorků

ISO 536 zavedena v ČSN EN ISO 536 (50 0304) Papír a lepenka – Stanovení plošné hmotnosti

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN CIMTO s. p., Praha, IČ 0031139

Technická normalizační komise: TNK 53 Vlákniny, papír a lepenka

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Soňa Havlů

MEZINÁRODNÍ NORMA

Papír a lepenka – Stanovení odolnosti vůči tukům – ISO 16532-3
Část 3: Terpentýnová zkouška pro stanovení propustných míst
v pergaminu a papírech nepropustných pro tuky První vydání
2010-10-01

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované normativní dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Podstata metody 7

5 Chemikálie 7

6 Přístroje 8

7 Vzorkování 8

8 Klimatizování 8

9 Příprava zkušebních vzorků 8

10 Postup 8

11 Intervaly pozorování 9

12 Vyjádření výsledků 9

13 Protokol o zkoušce 9

Příloha A (informativní) Preciznost 10

Bibliografie 11 

Odmítnutí odpovědnosti za manipulaci s PDF souborem

Tento soubor PDF může obsahovat vložené typy písma. V souladu s licenční politikou Adobe lze tento soubor tisknout nebo prohlížet, ale nesmí být editován, pokud nejsou typy písma, které jsou vloženy, používány na základě licence a instalovány v počítači, na němž se editace provádí. Při stažení tohoto souboru přejímají jeho uživatelé odpovědnost za to, že nebude porušena licenční politika Adobe. Ústřední sekretariát ISO nepřejímá za její porušení žádnou odpovědnost.

Adobe je obchodní značka „Adobe Systems Incorporated“.

Podrobnosti o softwarových produktech použitých k vytvoření tohoto souboru PDF lze najít ve Všeobecných informacích, které se vztahují k souboru; parametry, na jejichž základě byl PDF soubor vytvořen, byly optimalizovány pro tisk. Soubor byl zpracován s maximální péčí tak, aby ho členské organizace ISO mohly používat. V málo pravděpodobném případě, že vznikne problém, který se týká souboru,
informujte o tom Ústřední sekretariát ISO na níže uvedené adrese.

[image]

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2010

Veškerá práva vyhrazena. Pokud není specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým nebo mechanickým, včetně fotokopií a mikrofilmů, bez písemného svolení buď od organizace ISO na níže uvedené adrese, nebo od členské organizace ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

Case postale 56 · CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

Published in Switzerland

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem jsou zpracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je příprava mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědným za identifikaci libovolného patentového práva nebo všech takových patentových práv.

ISO 16532-3 byla vypraco vána technickou komisí ISO/TC 6 „Papír, lepenka a vlákniny“, subkomisí SC 2, „Metody zkoušení a specifikace kvality pro papír a lepenku“.

ISO 16532 se skládá ze 3 částí pod společným názvem Papír a lepenka – Stanovení odolnosti vůči tukům:

1 Předmět normy

Tato část ISO 16532 uvádí metodu stanovení odolnosti papíru a lepenky vůči tukům. Dává urychlené srovnání očekávaných relativních rychlostí, jimiž oleje nebo tuky, jako jsou tuky obvykle přítomné v potravinách, pronikají propustnými místy v papírech typu nepromastitelných papírů nebo pergaminu, v nichž odolnost vůči tuku nebo oleji je zajišťována pouze mechanickými prostředky. Metoda není použitelná pro ty druhy papíru nebo lepenky, u nichž byla odolnost vůči tuku nebo oleji zajištěna nátěrem nebo vnitřní úpravou; pro ty případy se používá ISO 16532-1 nebo ISO 16532-2.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz