ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.020; 91.140.50 Srpen 2011

Elektrické instalace nízkého napětí –
Část 7-702: Zařízení jednoúčelová
a ve zvláštních objektech –
Plavecké bazény a fontány

ČSN 33 2000-7-702
ed. 3 

idt HD 60364-7-702:2010
mod IEC 60364-7-702:2010

Low-voltage electrical installations –
Part 7-702: Requirements for special installations or locations –
Swimming pools and fountains

Installations électriques à basse tension –
Partie 7-702: Règles pour les installations ou emplacements spéciaux –
Piscines et fontaines

Errichten von Niederspannungsanlagen –
Teil 7-702: Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art –
Schwimmbecken und Springbrunnen

Tato norma je českou verzí harmonizačního dokumentu HD 60364-7-702:2010. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

This standard is the Czech version of the Harmonization Document HD 60364-7-702:2010. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2013-09-01 se nahrazuje ČSN 33 2000-7-702 ed. 2 z července 2003, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

Úvod 5

702 Plavecké bazény a fontány 6

702.1 Rozsah platnosti 6

702.2 Citované normativní dokumenty 6

702.3 Termíny a definice 6

702.30 Stanovení všeobecných charakteristik 7

702.4 Bezpečnost 8

702.5 Výběr a stavba elektrických zařízení 9

Příloha A (informativní)  Příklady zón 13

Příloha ZA (normativní)  Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace 17

Příloha ZB (normativní)  Zvláštní národní podmínky 18

Příloha ZC (informativní)  Odchylky typu A 20

Bibliografie 22

Obrázek A.702.1 – Rozměry zón u plaveckého bazénu a bazénu pro skoky do vody (bokorys) 13

Obrázek A.702.2 – Rozměry zón u bazénu umístěného nad terénem (bokorys) 14

Obrázek A.702.3 – Příklady rozměrů zón (půdorys) s pevnými příčkami o výšce minimálně 2,5 m 15

Obrázek A.702.4 – Příklad určení zón u fontány (bokorys) 16

Tabulka 702.1 – Minimální stupeň ochrany krytem v zónách 10

Předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může do 2013-09-01 používat dosud platná ČSN 33 2000-7-702 ed. 2 z července 2003, v souladu s předmluvou k HD 60364-7-702:2010.

Změny proti předchozím normám

Hlavní změny oproti nahrazovanému vydání jsou:

Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC 60245 soubor zaveden v souboru ČSN 34 7470 Pryžové kabely a vodiče pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně

EN 60335-2-41 zavedena v ČSN EN 60335-2-41 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-41: Zvláštní požadavky na čerpadla

EN 60529:1991 zavedena v ČSN EN 60529:1993 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

HD 60364-4-41:2007 zaveden v ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem (eqv HD 60364.4.41:2007, mod IEC 60364-4-41:2005)

EN 60598-2-18 zavedena v ČSN EN 60598-2-18:1996 (36 0600) Svítidla – Část 2: Zvláštní požadavky – Oddíl 18 – Svítidla pro plavecké bazény a podobné účely

EN 61386-1 zavedena v ČSN EN 61386-1 ed. 2:2009 (37 0000): Trubkové systémy pro vedení kabelů – Část 1: Všeobecné požadavky

Obdobné mezinárodní normy

IEC 60364-7-702:2010Low-voltage electrical installations – Part 7-702: Requirements for special installations or locations – Swimming pools and fountains
(Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-702: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Plavecké bazény a fontány)

Porovnání s IEC 60364-7-702:2010 a HD 60364-7-702:2010

Požadavky této normy jsou shodné s požadavky HD 60364-7-702:2010, který je převzetím IEC 60364-7-702:2010 s modifikacemi. Společné modifikace s mezinárodní normou jsou označeny postranní čarou na levém okraji textu. Navíc obsahuje přílohu ZA, kterou doplnil CENELEC.

Informativní údaje z HD 60364-7-702:2010

Text dokumentu 64/1724/FDIS, budoucího 3. vydání IEC 60364-7-702, připravený technickou komisí IEC TC 64, Elektrické instalace a ochrana před úrazem elektrickým proudem, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC.

Návrh dodatku, připravený technickou komisí CENELEC TC 64 Elektrické instalace a ochrana před úrazem elektrickým proudem, byl předložen k formálnímu hlasování.

Sloučené texty byly schváleny CENELEC jako HD 60364-7-702 dne 2010-09-01.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN a CENELEC nelze činit odpovědnými za identifikaci libovolného patentového práva nebo všech takových patentových práv.

Byla stanovena tato data: 

  • nejzazší datum zavedení HD na národní úrovni
    vydáním identické národní normy nebo vydáním
    oznámení o schválení HD k přímému používání
    jako normy národní

(dop)

2011-09-01

nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s HD v rozporu

(dow)

2013-09-01

Přílohu ZA a ZC doplnil CENELEC.

V tomto harmonizačním dokumentu jsou společné modifikace vůči mezinárodní normě označeny svislou čarou na levém okraji textu.

Tento harmonizační dokument nahrazuje HD 384.7.702 S2:2002.

Informativní údaje z IEC 60364-7-702:2010

Tato mezinárodní norma byla připravena mezinárodní komisí IEC 64: Elektrická instalace a ochrana před úrazem elektrickým proudem.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání publikované v roce 1997 a představuje její technickou revizi.

Hlavní změny oproti nahrazovanému vydání jsou:

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

FDIS

Zpráva o hlasování

64/1724/FDIS

64/1728/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Tato publikace byla navržena v souladu se Směrnicemi ISO/IEC, Část 2.

Při použití této normy je nutno věnovat pozornost Příloze B „v některých zemích“ (“in-some-country”), kde jsou odlišné požadavky, vztahující se k předmětu této normy, vycházející z lokálních přírodních podmínek jednotlivých zemí.

Seznam všech částí souboru IEC 60364 pod všeobecným názvem Elektrické instalace nízkého napětí je možno nalézt na internetové stránce IEC.

Budoucí normy tohoto souboru ponesou nový všeobecný název, jak je uvedeno výše. Názvy existujících norem tohoto souboru budou aktualizovány, jakmile budou nově vydány.

Komise rozhodla, že obsah této publikace bude platit až do data zveřejnění výsledků prověření uvedeného na webových stránkách IEC „http://webstore.iec.ch“ v údajích vztahujících se k dané publikaci. K tomuto datu bude publikace:

Souvisící ČSN

ČSN 33 2000 Elektrické instalace nízkého napětí (soubor)

ČSN 33 2000-7-753 Elektrické instalace budov – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 753: Podlahové a stropní vytápění

ČSN EN 61140 ed. 2 (33 0500) Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení

Vypracování normy

Zpracovatel: MEDIT Consult s. r. o., Dr. Milady Horákové 5, 772 00 Olomouc, IČ: 26837021 Ing. Karel Dvořáček, Ing. Bohuslav Kramerius

Technická normalizační komise: TNK 22 Elektrotechnické předpisy

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Vincent Csirik

Úvod

Zvláštní požadavky této části HD 60364 doplňují, upravují nebo nahrazují všeobecné požadavky částí 1 až 6 HD 60364/HD 384.

Čísla následující po čísle části 702 jsou čísla odpovídajících částí, nebo kapitol HD 60364/HD 384, Částí 1 až 6. Z tohoto důvodu není číslování kapitol postupné. Číslování obrázků a tabulek zahrnuje číslo části a pořadové číslo obrázku, či tabulky.

Nepřítomnost odkazu na kapitolu, nebo článek obecných ustanovení, znamená možnost využití obecných ustanovení částí 1 až 6 HD 60364/HD 384.

702Plavecké bazény a fontány

702.1Rozsah platnosti

Zvláštní požadavky této části HD 60364 se užijí pro elektrickou instalaci:

POZNÁMKAV těchto prostorách při normálním využití je účinek úrazu elektrickým proudem zvětšen snížením tělesného odporu a dotykem s potenciálem země.

Pro plavecké bazény určené k lékařskému využití mohou být další, zvláštní požadavky.

Tato norma nepokrývá použití mobilního vybavení bazénů, například čisticího zařízení.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  

Zdroj: www.cni.cz