ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.21; 21.060.01 Srpen 2011

Spojovací součásti – Terminologie

ČSN
ISO 1891

02 1003

 

Fasteners – Terminology

Éléments de fixation – Terminologie

Изделия крепежные – Терминология

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 1891:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 1891:2009. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 02 1003 (02 1003) z 31. srpna 1990.

 

Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: ČVUT FSTROJ Praha, IČ 68407700, Ing. Jaroslav Skopal, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 9 Spojovací součásti

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Kateřina Čábelová

MEZINÁRODNÍ NORMA

Spojovací součásti – Terminologie ISO 1891
Druhé vydání
2009-02-15

Obsah

Strana

Předmluva 6

1 Předmět normy 7

2 Závity 7

3 Spojovací součásti s prvky vnějšího závitu 11

3.1 Tvary hlavy 11

3.2 Tvary dříků 16

3.3 Konce vnějších závitových spojovacích součástí 18

3.4 Prvky pohonu 22

4 Vnější závitové spojovací součásti 27

4.1 Šrouby s metrickým závitem ISO 28

4.1.1 Šrouby s vnějšími prvky pohonu 28

4.1.2 Šrouby s vnitřním prvkem pohonu 32

4.1.3 Šrouby s přímou drážkou 35

4.1.4 Šrouby s křížovou drážkou 39

4.1.5 Šrouby s vlastními komponenty (montáž šroubu a podložky) 41

4.1.6 Šrouby s půlkulovou hlavou 42

4.1.7 Šrouby se zápustnou hlavou 43

4.1.8 Různé šrouby 45

4.2 Šrouby do plechu 50

4.3 Šrouby do plechu s vlastními komponenty (montáž šroubu do plechu a podložky) 54

4.4 Vrtací šrouby 55

4.5 Šrouby s válcovaným závitem (tvarovaný závit) 57

4.6 Závitořezné šrouby 60

4.7 Vruty 63

4.8 Závrtné šrouby 65

4.9 Stavěcí šrouby a šrouby bez hlav 68

4.10 Vypouštěcí šrouby (zátky) 72

5 Matice 74

5.1 Matice s vnějším prvkem pohonu 74

5.2 Samojistné šestihranné matice 79

5.3 Matice pro přivařování 81

5.4 Válcové matice 82

5.5 Různé matice 83

6 Podložky 85

6.1 Ploché podložky 85

6.2 Klínové podložky 87

Strana

6.3 Pružné podložky 87

6.4 Pojistné podložky 89

6.5 Jazýčkové podložky 92

7 Válcové kolíky 93

7.1 Válcové kolíky 93

7.2 Čepy 94

7.3 Kuželové kolíky 95

7.4 Rýhované kolíky 96

7.5 Pružné válcové kolíky 99

7.6 Závlačky 100

8 Trhací nýty 101

  

Odmítnutí odpovědnosti za manipulaci s PDF souborem

Tento soubor PDF může obsahovat vložené typy písma. V souladu s licenční politikou Adobe lze tento soubor tisknout nebo prohlížet, ale nesmí být editován, pokud nejsou typy písma, které jsou vloženy, používány na základě licence a instalovány v počítači, na němž se editace provádí. Při stažení tohoto souboru přejímají jeho uživatelé odpovědnost za to, že nebude porušena licenční politika Adobe. Ústřední sekretariát ISO nepřejímá za její porušení žádnou odpovědnost.

Adobe je obchodní značka „Adobe Systems Incorporated“.

Podrobnosti o softwarových produktech použitých k vytvoření tohoto souboru PDF lze najít ve Všeobecných informacích, které se vztahují k souboru; parametry, pomocí kterých byl PDF soubor vytvořen, byly optimalizovány pro tisk. Soubor byl zpracován s maximální péčí tak, aby ho členské organizace ISO mohly používat. V málo pravděpodobném případě, tj. když vznikne problém, který se týká souboru, informujte o tom Ústřední sekretariát ISO na níže uvedené adrese.

[image]

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2009

Veškerá práva vyhrazena. Pokud není specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým nebo mechanickým, včetně fotokopií a mikrofilmů, bez písemného svolení buď od organizace ISO na níže uvedené adrese nebo od členské organizace ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

Case postale 56 · CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

Published in Switzerland

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Mezinárodní normy se navrhují v souladu s pravidly, která jsou uvedena ve Směrnicích ISO/IEC, část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je připravit mezinárodní normy. Návrhy mezinárodních norem, přijaté technickými komisemi, se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto normativního dokumentu mohou podléhat patentovým právům. ISO nesmí být činěna zodpovědnou za porušení některých nebo všech takových patentových práv.

Mezinárodní norma ISO 1891 byla připravena technickou komisí ISO/TC 2 Spojovací součásti, subkomisí SC 7 Referenční normy pro spojovací součásti (zejména pokrývající terminologii, kótování, rozměry a tolerování).

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (ISO 1891:1979), které bylo technicky revidováno.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma poskytuje směrnici použitou pro překlad termínů běžně používaných k popisu spojovacích součástí. Tato mezinárodní norma stanoví terminologii spojovacích součástí v angličtině, francouzštině a ruštině doporučené pro použití, pokud není uvedeno jinak ve vhodné výrobkové normě.

V současnosti ne všechny spojovací součásti seznamu jsou pokryty ISO normativními dokumenty. Hlavní částí jsou položky vybrané z existujících národních norem. Také jsou zahrnuty zastaralé druhy (ty, které se používají ze skladu), aby jejich terminologie mohla být normalizována ve stejném čase.

POZNÁMKA Kromě termínů používaných ve třech oficiálních jazycích ISO (angličtina, francouzština a ruština) jsou v této mezinárodní normě uvedeny odpovídající termíny v čínštině, němčině, italštině, japonštině, španělštině a švédštině; ty jsou publikovány pod odpovědností členských orgánů pro Čínu (SAC), Německo (DIN), Itálii (UNI), Japonsko (JISC), Španělsko (AENOR) a Švédsko (SIS) a jsou uvedeny pouze pro informaci. Pouze termíny uvedené v oficiálních jazycích mohou být považovány za termíny ISO.

Postupné pořadí jazyků:

cs: čeština
en: angličtina
fr: francouzština
ru: ruština
zh: čínština
de: němčina
it: italština
ja: japonština
es: španělština
sv: švédština

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz