ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.120.40 Září 2011

Spínače pro spotřebiče –
Část 2-1: Zvláštní požadavky pro šňůrové spínače

ČSN
EN 61058-2-1
ed. 2

35 4107

idt IEC 61058-2-1:2010

Switches for appliances –
Part 2-1: Particular requirements for cord switches

Interrupteurs pour appareils –
Partie 2-1: Règles particulières pour les interrupteurs pour câbles souples

Geräteschalter –
Teil 2-1: Besondere Anforderungen an Schnurschalter

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61058-2-1:2011. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 61058-2-1:2011. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2014-01-01 se nahrazuje ČSN EN 61058-2-1 (35 4107) z června 1996, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může do 2014-01-01 používat dosud platná ČSN EN 61058-2-1 (35 4107) z června 1996, v souladu s předmluvou k EN 61058-2-1:2011.

Změny proti předchozím normám

Důležité technické změny ve srovnání s posledním vydáním jsou uvedeny v Předmluvě EN 61058-2-1:2011.

Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC 60227 soubor nezaveden *)

IEC 60227-5:1997 nezavedena

IEC 60245 soubor nezaveden

IEC 60335-2-17:2002 zavedena v ČSN 60335-2-17 ed. 2:2002 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-17: Zvláštní požadavky na přikrývky, podušky, oděvy a podobné ohebné tepelné spotřebiče

Informativní údaje z IEC 61058-2-1:2010

Mezinárodní norma IEC 61058-2-1 byla vypracována subkomisí 23J: Spínače pro spotřebiče, technické komise IEC 23: Elektrická příslušenství.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání publikované v roce 1992 a jeho změnu A1:1995 a představuje technickou revizi.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

CDV

Zpráva o hlasování

 

23J/326/CDV

23J/337/RVC

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Tato publikace byla vypracována podle Směrnic ISO/IEC, Část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 61058 pod souhrnným názvem Spínače pro spotřebiče je na webové stránce IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do výsledného data aktualizace uvedeného na internetové adrese IEC http://webstore.iec.ch v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace

Vypracování normy

Zpracovatel: Jan Horský, Elnormservis Brno, IČ 16316151

Technická normalizační komise: TNK 130 Elektrické přístroje nn, elektrické příslušenství a pojistky nn

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jindřich Šesták

EVROPSKÁ NORMA EN 61058-2-1
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Leden 2011

ICS 29.120.40 Nahrazuje EN 61058-2-1:1993 + A1:1996 + A11:2002

Spínače pro spotřebiče –
Část 2-1: Zvláštní požadavky pro šňůrové spínače
(IEC 61058-2-1:2010)

Switches for appliances –
Part 2-1: Particular requirements for cord switches
(IEC 61058-2-1:2010)

Interrupteurs pour appareils –
Partie 2-1: Règles particulières pour les interrupteurs pour câbles souples
(CEI 61058-2-1:2010)

Geräteschalter –
Teil 2-1: Besondere Anforderungen an Schnurschalter
(IEC 61058-2-1:2010)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2011-01-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2011 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. EN 61058-2-1:2011 E

Předmluva

Text dokumentu 23J/326/CDV, budoucího druhého vydání IEC 61058-2-1, vypracovaný SC 23J Spínače pro spotřebiče IEC TC 23 Elektrická příslušenství, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a CENELEC jej schválil jako EN 61058-2-1 dne 2011-01-01.

Tato evropská norma nahrazuje EN 61058-2-1:1993 + A1:1996 + A11:2002.

Hlavní změny ve srovnání s EN 61058-2-1:1993 + A1:1996 + A11:2002 jsou tyto:

Předmět normy; Definice; Ochrana před úrazem elektrickým proudem; Opatření pro uzemnění; Konstrukce; Požární nebezpečí; Abnormální činnost a poruchové stavy elektronických spínačů; Součásti pro elektronické spínače; Požadavky na EMC.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN a CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci libovolného patentového práva nebo všech takových patentových práv.

Byla stanovena tato data: 

 • nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
  vydáním identické národní normy nebo vydáním
  oznámení o schválení EN k přímému používání
  jako normy národní

(dop)

2011-10-01

nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu

(dow)

2014-01-01

Tato norma se má používat společně s EN 61058-1:2002 Spínače pro spotřebiče – Část 1: Všeobecné požadavky a její změnou A2:2008.

Tato Část 2-1 doplňuje nebo modifikuje příslušné kapitoly EN 61058-1 tak, aby tato publikace byla změněna na evropskou normu: Zvláštní požadavky pro šňůrové spínače.

Pokud určitý článek Části 1 není v této Části 2-1 zmíněn, platí tento článek, pokud je to přijatelné. Tam, kde je v této normě uvedeno „doplněk“, změna“ nebo „nahrazení“, má být příslušný text Části 1 podle toho upraven.

V této normě:

 1. jsou použity následující typy písma:

 1. vlastní požadavky: kolmé písmo;

 2. specifikace zkoušek: kurzíva;

 3. poznámky/vysvětlující texty: malé kolmé písmo.

 1. články, poznámky, obrázky a tabulky doplňující články, poznámky, obrázky a tabulky v Části 1, jsou číslovány od 101. Přílohy doplňující přílohy v Části 1 jsou označeny písmeny AA, BB atd.

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 61058-2-1:2010 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Definice 7

4 Všeobecné požadavky 7

5 Všeobecné poznámky ke zkouškám 7

6 Jmenovité hodnoty 7

7 Třídění 8

8 Značení a dokumentace 8

9 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 9

10 Opatření pro uzemnění 9

11 Svorky a připojení 10

12 Konstrukce 10

13 Mechanismus 14

14 Ochrana před vniknutím pevných cizích těles, vody a vlhkosti 14

15 Izolační odpor a elektrická pevnost 14

16 Oteplení 14

17 Trvanlivost 14

18 Mechanická pevnost 14

19 Šrouby, proudovodné části a spoje 15

20 Vzdušné vzdálenosti, povrchové cesty a vzdálenosti napříč izolací a povlaky tuhých sestavených desek
s plošnými spoji 16

21 Požární nebezpečí 16

22 Odolnost proti korozi 16

23 Abnormální činnost a poruchové stavy u elektronických spínačů 16

24 Součásti pro elektronické spínače 16

25 Požadavky na EMC 16

Přílohy 20

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace s jejich příslušnými evropskými publikacemi 21

Obrázek 101 – Přístroj pro zkoušení připevnění šňůry tahem 16

Obrázek 102 – Přístroj pro zkoušku ohybem 17

Obrázek 103 – Otáčející se buben 18

Obrázek 104 – Přístroj pro zkoušení připevnění šňůry krouticím momentem 19

Obrázek 105 – Příklad izolačního systému 19

Tabulka 3 – Informace o spínači 8

Tabulka 4 – Proud odporového zatížení přenášený svorkou a přidružené průřezy svorek pro neupravené vodiče 10

Tabulka 101 – Jmenovité proudy pro odporové zátěže a odpovídající typy šňůr 11

Tabulka 102 – Velikost vodiče 13

Tabulka 103 – Hodnoty krouticího momentu pro šrouby z izolačního materiálu 15

1Předmět normy

Tato kapitola z Části 1 platí s touto změnou:

1.1 Nahrazení:

1.1 Tato mezinárodní norma platí pro šňůrové spínače (mechanické nebo elektronické) pro spotřebiče ovládané rukou, nohou nebo jinou lidskou činností, pro ovládání nebo řízení elektrických spotřebičů a jiných zařízení pro domácnost nebo podobné účely se jmenovitým napětím do 250 V a jmenovitým proudem do 16 A.

Tyto spínače jsou určeny pro ovládání osobou, prostřednictvím ovládacího prvku nebo ovládáním snímací jednotky. Ovládací prvek nebo snímací jednotka mohou být součástí spínače nebo mohou být umístěny odděleně od spínače. Přenášení signálu mezi ovládacím prvkem nebo snímací jednotkou a spínačem může být prováděno buď fyzicky, nebo elektricky (například elektrického, optického, akustického nebo tepelného).

Spínače, které mají přídavné řídicí funkce ovládané funkcí spínače, jsou v rozsahu platnosti této normy.

Tato norma se vztahuje také na nepřímé ovládání spínače, když je funkce ovládacího prvku nebo snímací jednotky zajišťována dálkovým ovládáním nebo částí spotřebiče nebo zařízení, jako jsou dveře.

POZNÁMKA 1 Elektronické spínače mohou být kombinovány s mechanickými spínači poskytujícími úplné odpojení nebo mikroodpojení.

POZNÁMKA 2 Elektronické spínače bez mechanického spínače v napájecím obvodu zajišťují pouze elektronické odpojení. Obvod na straně zátěže je tedy vždy považován za živý.

POZNÁMKA 3 Pro spínače používané v tropickém klimatu mohou být nutné doplňující požadavky.

POZNÁMKA 4 Upozorňuje se na to, že normy pro spotřebiče mohou obsahovat doplňující nebo alternativní požadavky na spínače.

POZNÁMKA 5 Slovo „spotřebič“ (appliance) v této normě znamená „spotřebič nebo zařízení“.

1.2 Nahrazení:

1.2 Tato norma platí pro spínače určené k připojení k ohebnému kabelu.

POZNÁMKA V tomto dokumentu slovo „kabel“ znamená „kabel nebo šňůra“.

1.3 Tento článek platí.

1.4 Tento článek neplatí.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz