ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.080.30 Srpen 2011

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Neakustické vlastnosti –
Část 2: Obecné požadavky na bezpečnost
a životní prostředí

ČSN
EN 1794-2

73 7061

 

Road traffic noise reducing devices – Non acoustic performance – Part 2: General safety and environmental requirements

Dispositifs de réduction du bruit du trafic routier – Performances non acoustiques – Partie 2: Exigences générales
pour la sécurité et l’environnement

Lärmschutzeinrichtungen an Straßen – Nichtakustische Eigenschaften – Teil 2: Allgemeine Sicherheits –
und Umweltanforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1794-2:2011. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1794-2:2011. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1794-2 (73 7061) z července 2004.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

V porovnání s předchozí normou došlo ke změnám klasifikace v tabulce B.1, dále se změnil úvod přílohy E s klasifikací produktů a příloha F je kompletně přepracována.

Tato norma je součástí souboru norem pro zkoušení neakustických vlastností zařízení na snižování hluku z dopravy.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 1794-1:2011 zavedena v ČSN EN 1794-1:2011 (73 7061) Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Neakustické vlastnosti – Část 1: Mechanické vlastnosti a požadavky na stabilitu

EN ISO 2813 zavedena v ČSN ISO 2813 (67 3066) Nátěrové hmoty – Stanovení zrcadlového lesku nátěrů bez obsahu kovových pigmentů při úhlu 20°, 60° a 85°

Vypracování normy

Zpracovatel: Silniční vývoj – ZDZ spol. s r. o., IČ 64507181 ve spolupráci s Ing. Michalem Radimským, Ph.D. – VUT v Brně, FAST

Technická normalizační komise: TNK 146 Projektování PK, mostů a tunelů

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bedřichová

EVROPSKÁ NORMA EN 1794-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Leden 2011

ICS 93.080.30 Nahrazuje EN 1794-2:2003

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Neakustické vlastnosti –
Část 2: Obecné požadavky na bezpečnost a životní prostředí

Road traffic noise reducing devices – Non acoustic performance –
Part 2: General safety and environmental requirements 

Dispositifs de réduction du bruit du trafic routier – Performances non acoustiques –
Partie 2: Exigences générales pour la sécurité
et l’environnement

Lärmschutzeinrichtungen an Straßen –
Nichtakustische Eigenschaften –
Teil 2: Allgemeine Sicherheits –
und Umweltanforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2010-12-10.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2011 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 1794-2:2011 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované normativní dokumenty 7

3 Termíny, definice a značky 7

3.1 Termíny a definice 7

3.2 Značky 7

4 Požadavky 8

4.1 Odolnost proti požáru křovin 8

4.2 Druhotná bezpečnost (nebezpečí padajících úlomků) 8

4.3 Ochrana životního prostředí 8

4.4 Únikové cesty v nebezpečí 8

4.5 Odraz světla 8

4.6 Průhlednost 8

5 Protokol o zkoušce 8

Příloha A (normativní) Odolnost proti požáru křovin 9

Příloha B (normativní) Druhotná bezpečnost: nebezpečí padajících úlomků 11

Příloha C (normativní) Ochrana životního prostředí 14

Příloha D (normativní) Únikové cesty 15

Příloha E (normativní) Odraz světla 16

Příloha F (informativní) Průhlednost 17

Bibliografie 24

Předmluva

Tato evropská norma (EN 1794-2:2011) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 226 „Silniční zařízení“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě musí být udělen statut národní normy publikací identického textu nebo schválením nejpozději do července 2011 a konflikty s národními normami musí být vyřešeny nejpozději do července 2011.

Je třeba věnovat pozornost faktu, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] není odpovědný za označení některých nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument nahradí EN 1794-2:2003.

Pod obecným názvem „Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Neakustické vlastnosti“ obsahuje tato evropská norma následující části:

V porovnání s předešlou verzí došlo k těmto změnám:

a) klasifikace v tabulce B.1;

b) úvod přílohy E s klasifikací produktů;

c) příloha F je kompletně přepracována.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

Při plnění své hlavní funkce nemají zařízení pro snížení hluku silničního provozu představovat nebezpečí pro uživatele pozemních komunikací nebo pro jiné osoby v blízkém okolí, ani pro životní prostředí všeobecně. Dále nemají protihluková zařízení napomáhat šíření požárů z přilehlých pásů silniční zeleně nebo z blízkého území. Ke snížení nebezpečí pro přilehlé stavby a pro uživatele pozemních komunikací na úsecích v zářezech může být navíc požadována odolnost proti požáru podle příslušných právních předpisů. Protihluková zařízení nemají odrážet světlo tak, aby to ohrožovalo bezpečnost dopravy. Mají být vyrobeny z materiálů, které neuvolňují jedovaté výpary a z nichž nemohou vznikat jedovaté výluhy v důsledku přírodních nebo průmyslových procesů nebo při požáru. Pro uživatele pozemní komunikace se mají u protihlukových zařízení zřizovat únikové cesty pro případ nouze a přístupy na komunikaci pro záchrannou službu.

Všeobecně se od protihlukových zařízení neočekává, že mají odolávat nárazu vozidel. Přesto projektanti potřebují údaje o důsledcích zatížení nárazem pro stanovení požadavků na ochranu uživatelů pozemní komunikace a jiných osob.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje minimální požadavky a další kritéria pro hodnocení protihlukových zařízení ve vztahu k obecným požadavkům na bezpečnost a ochranu životního prostředí, za podmínek typických pro okolí pozemních komunikací. Požadavky pro náročnější podmínky musí stanovit projektant. V případě potřeby se uvedou vhodné zkušební metody. Kvůli některým aspektům potřebují projektanti informace o vlastnostech materiálů. Tyto aspekty jsou samostatně uvedeny v přílohách A až F.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz