ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.220.20 Srpen 2011

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin –
Stanovení plošné hmotnosti (povrchové hustoty) anodických oxidových povlaků – Gravimetrická
metoda

ČSN
EN ISO 2106

03 8650

idt ISO 2106:2011

Anodizing of aluminium and its alloys – Determination of mass per unit area (surface density) of anodic oxidation coatings – Gravimetric method

Anodisation de l’aluminium et de ses alliages – Détermination de la masse par unité de surface (masse surfacique)
des couches anodiques – Méthode gravimétrique

Anodisieren von Aluminium und Aluminiumlegierungen – Bestimmung der Masse je Flächeneinheit (flächenbezogene Masse) von anodisch erzeugten Oxidschichten – Gravimetrisches Verfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 2106:2011. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 2106:2011. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12373-2 (03 8650) z února 2000.

 

Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: SVÚM a. s., Praha, IČ 25797000, Ing. Miloslav Smetana

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Lubomír Drápal, CSc.

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 2106
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Březen 2011

ICS 25.220.20 Nahrazuje EN 12373-2:1998

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin – Stanovení plošné hmotnosti (povrchové hustoty) anodických oxidových povlaků – Gravimetrická metoda
(ISO 2106:2011)

Anodizing of aluminium and its alloys – Determination of mass per unit area (surface density) of anodic oxidation coatings – Gravimetric method
(ISO 2106:2011) 

Anodisation de l’aluminium et de ses alliages – Détermination de la masse par unité de surface (masse surfacique) des couches anodiques – Méthode gravimétrique
(ISO 2106:2011)

Anodisieren von Aluminium
und Aluminiumlegierungen – Bestimmung der Masse
je Flächeneinheit (flächenbezogene Masse)
von anodisch erzeugten Oxidschichten – Gravimetrisches Verfahren
(ISO 2106:2011)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2011-02-28.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2011 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 2106:2011 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Princip 6

3 Chemikálie 6

4 Přístroje 6

5 Postup 6

6 Vyjádření výsledků 7

7 Protokol o zkoušce 7

Příloha A (informativní)  Doporučená metoda sušení vzorků 8

Bibliografie 9

 

Předmluva

Text ISO 2106:2011 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 79 „Lehké kovy a jejich slitiny“ Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) a byl přijat jako EN ISO 2106:2011 technickou komisí CEN/TC 132 „Hliník a slitiny hliníku“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2011 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2011.

Pozornost by měla být věnována možnosti, že některé z prvků tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nesmí být činěna odpovědnou za identifikování některých nebo veškerých takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 12373-2:1998.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text ISO 2106:2011 byl schválen CEN jako EN ISO 2106:2011 bez jakýchkoliv modifikací.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanovuje gravimetrickou metodu pro stanovení plošné hmotnosti (povrchové hustoty) anodických oxidových povlaků na hliníku a jeho slitinách.

Tato metoda je použitelná pro všechny oxidové povlaky vytvořené anodickou oxidací hliníku a jeho slitin, buď litých nebo tvářených, a je vhodná pro většinu slitin hliníku kromě těch, které obsahují více než 6 % mědi.

POZNÁMKA 1 Vysoký obsah mědi ve slitině může vést ke zvýšené rozpustnosti podkladového hliníku.

POZNÁMKA 2 Pokud je tloušťka povlaku známa s dostatečnou přesností (např. metodou specifikovanou v ISO 2128), stanovení plošné hmotnosti (povrchové hustoty) povlaku umožní výpočet jeho zdánlivé hustoty. Naopak, pokud jsou známy podmínky nanesení povlaku a jeho hustota, může stanovení jeho plošné hmotnosti (povrchové hustoty) dovolit výpočet střední hmotnosti a přibližný výpočet tloušťky (viz poznámka ke kapitole 6).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz