PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.120.30 Srpen 2011

Měď a slitiny mědi – Stanovení obsahu telluru –
Část 1: Nízký obsah telluru – Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

ČSN P
CEN/TS 15916-1

42 0623

 

Copper and copper alloys – Determination of tellurium content – Part 1: Low tellurium content – Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS)

Cuivre et alliages de cuivre – Dosage du tellure – Partie 1: Tellure en faible teneur – Méthode par spectrométrie d’absorption atomique dans la flamme (SAAF)

Kupfer und Kupferlegierungen – Bestimmung des Tellurgehaltes – Teil 1: Niedriger Tellurgehalt – Flammenatomabsorptionsspektrometrisches Verfahren (FAAS)

Tato předběžná norma je českou verzí technické specifikace CEN/TS 15916-1:2011. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This prestandard is the Czech version of the Technical Specification CEN/TS 15916-1:2011. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Tato předběžná česká technická norma přejímá technickou specifikaci CEN/TS 15916-1:2011 vydanou v souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC, část 2 a je určena k ověření. Případné připomínky k obsahu normy přijímá Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Gorazdova 24, P.O. Box 49, 128 01 Praha 2.

Převzetí TS do národních norem členů CEN/CENELEC není povinné a tato TS nemusí být na národní úrovni převzata jako normativní dokument.

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 1811-1 zavedena v ČSN ISO 1811-1 (42 0623) Měď a slitiny mědi. Odběr a příprava vzorků pro chemický rozbor. Část 1: Vzorkování litých netvářených výrobků

ISO 1811-2 zavedena v ČSN ISO 1811-2 (42 0623) Měď a slitiny mědi. Odběr a příprava vzorků pro chemický rozbor. Část 2: Vzorkování tvářených výrobků a odlitků

Souvisící ČSN

ČSN ISO 5725-1 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření – Část 1: Obecné zásady a definice

ČSN ISO 5725-2 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření – Část 2: Základní metoda pro stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované metody měření

ČSN ISO 5725-3 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření – Část 3: Mezilehlé míry shodnosti normalizované metody měření

Vypracování normy

Zpracovatel: SVÚM a. s., Praha, IČ 25797000, Ing. Miloslav Smetana

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Lubomír Drápal, CSc.

EVROPSKÁ NORMA CEN/TS 15916-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Únor 2011

ICS 77.120.30

Měď a slitiny mědi – Stanovení obsahu telluru –
Část 1: Nízký obsah telluru – Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

Copper and copper alloys – Determination of tellurium content –
Part 1: Low tellurium content – Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS) 

Cuivre et alliages de cuivre – Dosage du tellure – Partie 1: Tellure en faible teneur – Méthode
par spectrométrie d’absorption atomique
dans la flamme (SAAF)

Kupfer und Kupferlegierungen – Bestimmung
des Tellurgehaltes –
Teil 1: Niedriger Tellurgehalt – Flammenatomabsorptionsspektrometrisches Verfahren (FAAS)

Tato technická specifikace (CEN/TS) byla schválena CEN 2010-10-11 pro dočasné používání.

Doba platnosti této CEN/TS je z počátku omezena na tři roky. Po dvou letech budou členové CEN požádáni o připomínky týkající se zvláště toho, zda CEN/TS může být převedena na evropskou normu (EN).

Členové CEN se žádají, aby zveřejnili existenci této CEN/TS stejným způsobem jako EN a vhodnou formou ji zpřístupnili na národní úrovni. Národní normy, pokud jsou s CEN/TS v rozporu, mohou zůstat v platnosti současně s CEN/TS až do konečného rozhodnutí o převedení CEN/TS na EN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2011 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. CEN/TS 15916-1:2011 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Princip 6

4 Chemikálie 6

5 Přístroje 7

6 Odběr vzorků 7

7 Postup 7

8 Vyjádření výsledků 9

9 Preciznost 10

10 Protokol o zkoušce 10

Bibliografie 11

 

Předmluva

Tento dokument (CEN/TS 15916-1:2011) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 133 „Měď a slitiny mědi", jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Pozornost by měla být věnována možnosti, že některé z prvků tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nesmí být činěna odpovědnou za identifikování některých nebo veškerých takových patentových práv.

V rámci svého pracovního programu technická komise CEN/TC 133 pověřila CEN/TC 133/WG 10 „Metody chemických rozborů“ zpracováním následujícího dokumentu:

CEN/TS 15916-1 Měď a slitiny mědi – Stanovení obsahu telluru – Část 1: Nízký obsah telluru – Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

Toto je jedna ze dvou částí technické specifikace/evropské normy pro stanovení obsahu telluru v mědi a slitinách mědi. Další část je:

EN 15916-2 Měď a slitiny mědi – Stanovení obsahu telluru – Část 2: Střední obsah telluru – Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1 Předmět normy

Tato technická specifikace stanovuje metodu plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS) pro stanovení obsahu telluru v mědi a slitinách mědi ve formě odlitků, nebo netvářených nebo tvářených výrobků.

Tato metoda je použitelná pro výrobky, které mají hmotnostní podíl telluru mezi 0,000 2 % a 0,020 %.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz