ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.20 Září 2011

Elektrická požární signalizace –
Část 1: Úvod

ČSN
EN 54-1

34 2710

 

Fire detection and fire alarm systems – Part 1: Introduction

Systémes de détection et d’alarme incendie – Partie 1: Introduction

Brandmeldeanlagen – Teil 1: Einleitung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 54-1:2011. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 54-1:2011. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 54-1 (34 2710) ze září 1997.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Oproti ČSN EN 54-1:1997 dochází k těmto změnám:

a) rozšíření o nové části řady norem EN 54;

b) přepracovaný obrázek 1: uvedením funkčnosti.

Vypracování normy

Zpracovatel: Asociace technických a bezpečnostních služeb Grémium Alarm, CTN pro bezpečnostní služby, IČ 632881 ve spolupráci s Cechem EPS ČR, IČ 45772398, Ing. Miroslav Urban, Andrea Manová a Ing. Jiří Laifr

Technická normalizační komise: TNK 124 Elektrická požární signalizace a poplachové systémy

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Špaček

EVROPSKÁ NORMA EN 54-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Březen 2011

ICS 13.220.20 Nahrazuje EN 54-1:1996

Elektrická požární signalizace –
Část 1: Úvod

Fire detection and fire alarm systems –
Part 1: Introduction

Systémes de détection et d’alarme incendie –
Partie 1: Introduction

Brandmeldeanlagen –
Teil 1: Einleitung

Tato evropská norma byla schválena CEN 2011-02-19.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2011 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 54-1:2011 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 7

1 Předmět normy 8

2 Všeobecně 8

2.1 Standardizace řady norem 8

2.2 Všeobecné zásady 8

3 Termíny, definice a zkratky 8

3.1 Termíny a definice 8

3.2 Zkratky 14

4 Funkce 14

5 Soulad 16

Příloha A (informativní)  Funkce, příklady a odpovídající normy 17

Předmluva

Tento dokument (EN 54-1:2011) byl připraven technickou komisí CEN/TC 72 „Elektrická požární signalizace“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2011 dát status národní normy a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání a národní normy, která jsou s ní v rozporu, je nuto zrušit nejpozději do září 2011.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci libovolného patentového práva nebo všech takových patentových práv.

Tato evropská norma nahrazuje EN 54-1:1996.

Toto vydání zahrnuje následující změny provedené s ohledem k předchozímu vydání EN 54-1:1996:

a) rozšíření o nové části řady norem EN 54;

b) přepracovaný přístup obrázku 1: uvedením funkčnosti.

EN 54 „Elektrická požární signalizace“ se sestává z následujících částí:

Část 1: Úvod

Část 2: Ústředna

Část 3: Požární poplachová zařízení – Sirény

Část 4: Napájecí zdroj

Část 5: Hlásiče teplot – Bodové hlásiče

Část 7: Hlásiče kouře – Bodové hlásiče využívající rozptýleného světla, vysílaného světla nebo ionizace

Část 10: Hlásiče plamene – Bodové hlásiče

Část 11: Tlačítkové hlásiče

Část 12: Hlásiče kouře – Lineární hlásiče využívající optického světleného paprsku

Část 13: Posouzení kompatibility komponentů systému

Část 14: Návody pro plánování, projektování, montáž, uvedení do provozu, používání a údržbu (CEN/TS 54-14)

Část 16: Ústředna pro hlasová výstražná zařízení

Část 17: Izolátory

Část 18: Vstupní/výstupní zařízení

Část 20: Nasávací hlásiče kouře

Část 21: Poplachová a poruchová přenosová zařízení

Část 22: Nulovatelné lineární hlásiče teplot

Část 23: Požární poplachová zařízení – Optická výstražná zařízení

Část 24: Komponenty hlasových výstražných systémů – Reproduktory

Část 25: Komponenty využívající rádiové spoje

Část 26: Bodové hlásiče, využívající senzory oxidu uhelnatého

Část 27: Hlásiče kouře pro potrubí

Část 28: Nenulovatelné lineární hlásiče teplot

Část 29: Multi-senzorové hlásiče požáru – Bodové hlásiče využívající kombinaci kouřových a teplotních senzorů

Část 30: Multi-senzorové hlásiče požáru – Bodové hlásiče využívající kombinaci senzorů oxidu uhelnatého a teplotních senzorů

Část 31: Multi-senzorové požární hlásiče – Bodové hlásiče využívající kombinaci senzorů kouře, oxidu uhelnatého a volitelně teplotních senzorů

Část 32: Pokyny pro plánování, projektování, montáž, uvedení do provozu, používání a údržbu hlasových
výstražných systémů

POZNÁMKA Tento seznam obsahuje normy, které se připravují a mohou být dodány další normy. Pro zjištění současného stavu publikovaných norem, viz www.cen.eu.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Úvod

Tato evropská norma poskytuje nezbytné informace pro předpokládané užití řady norem EN 54. Řada norem EN 54 platí pro systémy elektrické požární signalizace uvnitř a v okolí budovy, skládající se z několika komponent, které s sebou vzájemně komunikují za účelem detekce požáru v co možná nejkratším časovém intervalu a k zabezpečení:

Řadu norem EN 54 lze také použít pro další aplikace, např. v dolech a lodích, v takovém případě musí být zohledněna specifická povaha každé aplikace před jejím užitím. V tomto případě jsou nezbytné dodatečné provozní zkoušky a zkoušky vlivu prostředí. Tyto normy však nevylučují výrobu nebo používání systémů se zvláštními vlastnostmi vhodnými pro ochranu při specifických rizicích a nebezpečích.

Vzhledem k tomu, že revize této normy obsahuje shromážděnou terminologii a definice, které jsou použity v řadě norem EN 54, mohlo v některých případech dojít k duplicitě terminologie a definic v dalších částech této řady norem. K nápravě dané situace dojde během následujících revizí různých částí EN 54 a to tak, že definice budou definovány pouze jednou a budou konzistentně uplatňovány v celé řadě norem.


1 Předmět normy

Tato část EN 54 definuje termíny a definice použité v řadě norem EN 54. Uvádí principy, na kterých jsou jednotlivé části norem založeny a popisuje funkce vykonávané jednotlivými komponenty systému elektrické požární signalizace.

Tato evropská norma platí pro systém elektrické požární signalizace instalované uvnitř a v okolí budov.

Tato evropská norma neplatí pro autonomní hlásiče kouře, na které se vztahuje v EN 14604.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz