ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.10 Srpen 2011

Sádrové tvárnice – Definice, požadavky a zkušební metody

ČSN
EN 12859

72 3610

 

Gypsum blocks – Definitions, requirements and test methods

Carreaux de plâtre – Définitions, spécifications et méthodes ďessai

Gips-Wandbauplatten – Definitionen, Anforderungen und Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12859:2011. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12859:2011. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12859 (72 3610) z října 2008.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Norma obsahuje upřesnění textu verze z roku 2008.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 13501-1 zavedena v ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukce staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 13501-2 zavedena v ČSN EN 13501-2 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

EN ISO 717-1 zavedena v ČSN EN ISO 717-1 (73 0531) Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 1: Vzduchová neprůzvučnost

EN ISO 6946 zavedena v ČSN EN ISO 6946 (73 0558) Stavební prvky a stavební konstrukce – Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla – Výpočtová metoda

EN ISO 10140-3 nezavedena v ČSN

EN ISO 10456 zavedena v ČSN EN ISO 10456 (73 0574) Stavební materiály a výrobky – Postupy stanovení deklarovaných a návrhových tepelných hodnot

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EHS z 1988-12-21 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkající se stavebních výrobků (Council Directive 89/106/EEC of 21 December 1988 on the approximation of laws,
regulations and administrative provisions of the Member States relating to construction products). V České
republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav maltovin Praha s.r.o., IČ: 49618377, Centrum technické normalizace, Ing. Lukáš Peřka

Technická normalizační komise: TNK 39 Maltovinová pojiva, vápence a sádrovce

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková

EVROPSKÁ NORMA EN 12859
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Únor 2011

ICS 91.100.10 Nahrazuje EN 12859:2008

Sádrové tvárnice – Definice, požadavky a zkušební metody

Gypsum blocks – Definitions, requirements and test methods 

Carreaux de plâtre – Définitions, spécifications et méthodes d´essai

Gips-Wandbauplatten – Definitionen, Anforderungen, Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN 2011-01-02.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoli modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoli člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2011 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 12859:2011 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN. 

Obsah

Strana

Obsah 4

Předmluva 7

Úvod 8

1 Předmět normy 9

2 Citované normativní dokumenty 9

3 Termíny, definice a značky 10

3.1 Termíny a definice 10

3.2 Značky 11

4 Požadavky 12

4.1 Chování při požáru 12

4.1.1 Reakce na oheň 12

4.1.2 Požární odolnost 12

4.2 Vzduchová neprůzvučnost 12

4.3 Tepelné vlastnosti 12

4.3.1 Tepelný odpor 12

4.3.2 Tepelná vodivost 12

4.4 Druhy sádrových tvárnic 13

4.4.1 Všeobecně 13

4.4.2 Barevné rozlišení sádrových tvárnic 13

4.5 Uvolňování nebezpečných látek 13

4.6 Rozměry a tolerance 13

4.6.1 Rozměry 13

4.6.2 Tolerance 14

4.7 Rovinnost sádrových tvárnic 14

4.8 Objemová hmotnost ve vysušeném stavu a tolerance 14

4.8.1 Třídy objemové hmotnosti 14

4.8.2 Tolerance 14

4.9 Plošná hmotnost sádrových tvárnic a tolerance 14

4.10 Pevnost v tahu za ohybu 14

4.11 Obsah vlhkosti 15

4.12 pH 15

4.13 Nasákavost 15

4.13.1 Třídění 15

4.13.2 Požadavek 15

4.14 Tvrdost povrchu 15

5 Zkušební metody 16

5.1 Vzorkování 16

5.2 Příprava zkušebních vzorků 16

5.3 Měření rozměrů 16

5.3.1 Tloušťka 16

5.3.2 Délka 16

5.3.3 Výška 16

Strana

5.3.4 Dutinové sádrové tvárnice 19

5.4 Rovinnost sádrových tvárnic 19

5.4.1 Podstata zkoušky 19

5.4.2 Zkušební zařízení 19

5.4.3 Zkušební postup 19

5.4.4 Vyjádření výsledků 19

5.5 Hmotnost sádrových tvárnic 19

5.5.1 Podstata zkoušky 19

5.5.2 Zkušební zařízení 19

5.5.3 Zkušební postup 20

5.5.4 Vyjádření výsledků 20

5.6 Objemová hmotnost sádrových tvárnic 20

5.6.1 Podstata zkoušky 20

5.6.2 Zkušební zařízení 20

5.6.3 Zkušební postup 20

5.6.4 Vyjádření výsledků 20

5.7 Pevnost v tahu za ohybu 20

5.7.1 Podstata zkoušky 20

5.7.2 Zkušební zařízení 20

5.7.3 Zkušební postup 21

5.7.4 Vyjádření výsledků 21

5.8 Obsah vlhkosti 21

5.8.1 Podstata zkoušky 21

5.8.2 Vyjádření výsledků 21

5.9 Nasákavost (jen pro sádrové tvárnice s hydrofobní úpravou) 22

5.9.1 Podstata zkoušky 22

5.9.2 Zkušební zařízení 22

5.9.3 Příprava zkušebních těles 22

5.9.4 Zkušební postup 22

5.9.5 Vyjádření výsledků 22

5.10 Měření pH 22

5.10.1 Podstata zkoušky 22

5.10.2 Zkušební zařízení 22

5.10.3 Odběr vzorku 22

5.10.4 Zkušební postup 22

5.10.5 Vyjádření výsledků 22

5.11 Protokol o zkoušce 23

6 Hodnocení shody 23

6.1 Všeobecné požadavky 23

6.2 Počáteční zkoušky typu 23

6.3 Řízení výroby (FPC) 23

7 Označování sádrových tvárnic 23

8 Značení, označování štítkem a balení 24

Strana

Příloha A (normativní) Postup vzorkování pro zkoušky 25

A.1 Všeobecně 25

A.2 Postup odběru vzorků 25

Příloha B (informativní) Tvrdost povrchu 26

B.1 Všeobecně 26

B.2 Požadavky 26

B.3 Zkušební postup 26

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení směrnice EU
o stavebních výrobcích
28

ZA.1 Předmět a příslušné charakteristiky 28

ZA.2 Postup prokazování shody sádrových tvárnic 28

ZA.3 Označení shody CE a značení štítkem 30

Bibliografie 32


Předmluva

Tento dokument (EN 12859:2011) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 241 ”Sádra a výrobky ze sádry”, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2011 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2011.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) nelze činit zodpovědným za identifikaci libovolného patentového práva nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 12859:2008.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnicím EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Tato evropská norma zahrnuje:

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Úvod

Obrázek 1 vyjadřuje soubor připravovaných norem pro sádrové výrobky a začlenění této normy do tohoto souboru.

[image]

Obrázek 1 – Skupina sádrových výrobků


1Předmět normy

Tato evropská norma určuje vlastnosti a požadavky na sádrové tvárnice s hladkými lícovými plochami, které jsou určeny hlavně pro konstrukce nenosných příček nebo samostatné stěnové obklady, pro požární ochranu sloupů, výtahových šachet apod. Sádrové tvárnice nejsou určeny pro konstrukci stropů.

To se týká následujících požadavků:

stanovených podle příslušných evropských zkušebních metod a dále:

vypočteného z hodnot tepelné vodivosti uvedených v 4.3.2.

Tyto požadavky pro technické specifikace vycházejí z příslušných zkoušek.

Tato evropská norma zahrnuje také další technické požadavky, které jsou důležité pro použití a uplatnění výrobku ve stavebním průmyslu:

Tato evropská norma určuje postupy pro hodnocení shody výrobků, pro něž je určena.

Tato evropská norma nezahrnuje sádrové tvárnice o tloušťce menší než 50 mm a vícevrstvé sádrové prvky.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz