ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.120.30, 01.040.67, 65.150 Srpen 2011

Ryby a vodní živočichové – Terminologie

ČSN 56 0634

 

Fishes and aquatic animals – Nomenclature

Poissons et aquatique animales – Nomenclature

Fische und Wassertiere – Nomenklatur

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 56 0634 z dubna 2006.

 

Předmluva

Norma zavádí česká obchodní označení hospodářsky a rybářsky významných druhů ryb a dalších vybraných vodních živočichů využívaných v akvakultuře, rybářství a gastronomii. Tato norma je vypracována v souladu s požadavky nařízení Rady (ES) č. 104/2000 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury, nařízení Komise (ES) č. 2065/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000, pokud jde o informování spotřebitelů o produktech rybolovu a akvakultury a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES o sbližování právních předpisů členských států, týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a souvisící reklamy.

Změny proti předchozím normám

Do normy byly zapracovány nové produkty rybolovu. Zavádí se možnost označovat produkty všemi uvedenými synonymy.

Souvisící normy

ČSN 46 6800Rybářství – Termíny, definice a značky

ČSN 46 6802Sladkovodní tržní ryby

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), o), g), h), i) a j) zákona
č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury (Regulation (EC) No 104/2001), v platném znění

Nařízení komise (ES) č. 2065/2001 ze dne 22. října 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000, pokud jde o informování spotřebitelů o produktech rybolovu a akvakultury (Regulation (EC) No 2065/2001), v platném znění

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy (Directive 2000/13/EC), v platném znění

Vypracování normy

Zpracovatel: Marie Hozáková, IČ 60605596

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Linda Zvárová

Úvod

Potřeba zavedení českých obchodních názvů ryb a vybraných vodních živočichů vyplývá nejen z požadavků praxe, ale také z právních předpisů Evropských společenství1). Požadavky Evropských společenství na národní obchodní názvy vymezují jen poměrně úzký okruh vodních živočichů, a proto byl pro účely praxe v České republice tento seznam výrazně rozšířen o vodní živočichy, s kterými se lze na území České republiky setkat (akvakultura, rybářství, potravinářské výrobky) či lze předpokládat, že se mohou u nás v budoucnu objevit (jsou zde uvedeny druhy celosvětově vykazované ve statistikách FAO). Tato norma obsahuje následující skupiny vodních živočichů: měkkýše, korýše, mihule, paryby a ryby. Jedná se o výběr celosvětově nejvýznamnějších druhů z hlediska produkce, zahrnuty jsou i další druhy významné alespoň v některých světových regionech a druhy ryb, s kterými se lze setkat u nás ve volné přírodě či akvakulturách. České názvy jsou založeny na principu jediného platného obchodního označení druhu, které je totožné s názvem používaným v zoologii. Každý druh je v normě představen současným platným vědeckým (latinským) názvem včetně autora a roku popisu, českým obchodním označením druhu a názvem anglickým, který je všeobecněji ve světě používán. Anglické názvy byly u rybovitých obratlovců použity z databáze FishBase (5/2005), u ostatních živočichů dle oficiální publikace Evropské komise (1998).

U některých druhů, rodů či čeledí jsou v závorkách netučně uvedena pro lepší orientaci i vybraná synonyma, která byla podchycena z různých dřívějších publikací a materiálů a je možné je použít při označení potravinářských výrobků. Ve složení výrobků musí být vždy jeho vědecký (latinský) název.

Povinné je české obchodní označení druhu, ostatní doplňující informace o druhu a jeho systematickém zařazení jsou nepovinné. Není-li přesně znám název dovezeného druhu, uvede se české označení rodu, není-li ani znám přesný název rodu, uvede se české označení čeledi. Pokud je dovezen druh, který není v normě uveden, je možné použít jeho vědecký (latinský) název.

Pořadí jednotlivých skupin živočichů a členění na řády a čeledi je podle obvyklého zoologického systému (kmen, třída, řád, čeleď), přičemž pořadí druhů v jednotlivých čeledích je uspořádáno abecedně podle vědeckých názvů. Pro snadnější orientaci ve výčtu druhů je každý označen číslem a tato čísla jsou uvedena v závěru normy v abecedním rejstříku všech v normě použitých názvů.

Terminologie vybraných druhů ryb a vodních živočichů

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  

Zdroj: www.cni.cz