ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.20 Září 2011

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy –
Část 2-6: Zkoušky – Pevnost v tahu spojovacího mechanismu

ČSN
EN 61300-2-6
ed. 2

35 9251

idt IEC 61300-2-6:2010

Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures –
Part 2-6: Tests – Tensile strength of coupling mechanism

Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Méthodes fondamentales d'essais et de mesures – Partie 2-6: Essais – Résistance à la traction du mécanisme de couplage

Lichtwellenleiter – Verbindungselemente und passive Bauteile – Grundlegende Prüf- und Messverfahren –
Teil 2-6: Prüfungen – Zugfestigkeit der Verriegelung

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61300-2-6:2011. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 61300-2-6:2011. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2012-01-13 se nahrazuje ČSN EN 61300-2-6 (35 9251) z listopadu 1998, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Norma popisuje zkoušku, ověřující schopnost spojovacího mechanismu konektorového souboru či spojovacího mechanismu konektoru s optickým vláknovým zařízením odolávat axiálním (osově působícím) zátěžím, které na tyto součásti mohou působit během jejich normálního provozu. Norma specifikuje zkušební výbavu, uvádí postupy provedení zkoušky včetně přípravy vzorku, počátečního měření, upevnění zkušebního vzorku, provedení expozice a konečné prohlídky a měření. Hodnoty přísnosti zkoušky se uvádějí pro vzorky spadajících do dvou skupin kategorií prostředí (C a U, E) a spočívají v tahové zátěži, rychlosti její aplikace a době jejího trvání. Norma definuje údaje, které se musí pro tuto zkoušku stanovit.

 

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může do 2012-01-13 používat dosud platná ČSN EN 61300-2-6 (35 9251) z listopadu 1998, v souladu s předmluvou k EN 61300-2-6:2011.

Změny proti předchozím normám

V této edici se změnila formální struktura normy ve smyslu nových směrnic IEC, uvolnila se doba přípravy vzorku, předefinovaly se postupy zkoušky a rozšířily se její přísnosti.

Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC 61300-1 zavedena v ČSN EN 61300-1 ed. 2 (35 9250) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 1: Všeobecně a návod

IEC 61300-3-1 zavedena v ČSN EN 61300-3-1 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-1: Zkoušení a měření – Vizuální kontrola

IEC 61753-1 zavedena v ČSN EN 61753-1 (35 9255) Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky – Část 1: Všeobecně a návod pro normy funkčnosti

Informativní údaje z IEC 61300-2-6:2010

Tato mezinárodní norma byla vypracována subkomisí 86B: Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky, technické komise 86: Vláknová optika.

Text této normy vychází z těchto dokumentů: 

FDIS

Zpráva o hlasování

86B/3092/FDIS

86B/3130/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se Směrnicemi ISO/IEC, Část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 61300 publikovaných pod společným názvem „Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy“ je možno nalézt na webové stránce IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do konečného data vyznačeného na internetové adrese IEC "http://webstore.iec.ch" v termínu příslušejícímu dané publikaci. Po tomto datu bude publikace buď:

Vypracování normy

Zpracovatel: ŠVITORKA Praha, IČ 42536375, Ing. Zdeněk Švitorka

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz