ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.20 Září 2011

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy –
Část 2-23: Zkoušky – Hermetičnost netlakovaných krytí optických vláknových zařízení

ČSN
EN 61300-2-23
ed. 2

35 9251

idt IEC 61300-2-23:2010

Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures –
Part 2-23: Tests – Sealing for non-pressurized closures of fibre optic devices

Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Méthodes fondamentales d'essais et de mesures –
Partie 2-23: Essais – Etanchéité pour les boîtiers non pressurisés de dispositifs à fibres optiques

Lichtwellenleiter – Verbindungselemente und passive Bauteile – Grundlegende Prüf- und Messverfahren –
Teil 2-23: Prüfungen – Dichtheit druckloser Muffen für Lichtwellenleiter-Bauteile

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61300-2-23:2011. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 61300-2-23:2011. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2012-02-01 se nahrazuje ČSN EN 61300-2-23 (35 9251) z ledna 1999, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Norma popisuje zkoušku, ověřující schopnost hermetického těsnění netlakovaných krytí optických vláknových zařízení odolávat ponoření do vody. Zkouška se provádí ve smyslu postupu normy IEC 60068-2-17, zkouška Qf, při němž se krytí ponořuje na stanovenou dobu do stanovené hloubky vodní lázně v nádrži, či se na něj působí tlakovou vodou ve speciální tlakové vodní komoře. Norma specifikuje přípravu vzorku, počáteční měření, proces expozice, zotavení vzorku a konečného měření po zkoušce. Přísnosti zkoušky spočívají jednak v hloubce ponoření či odpovídajícím přetlaku okolní vody působící na vzorek během zkoušky při nominální teplotě 25 oC, tak i v době trvání zkoušky. Norma uvádí normativní odkazy a definuje údaje, které se musí pro tuto zkoušku stanovit.

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může do 2012-02-01 používat dosud platná ČSN EN 61300-2-23 (35 9251) z ledna 1999, v souladu s předmluvou k EN 61300-2-23:2011.

Změny proti předchozím normám

V této edici se předefinovaly postupy zkoušky a její přísnosti.

Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC 60068-2-17 zavedena v ČSN EN 60068-2-17 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí. Část 2: Zkoušky – Zkouška Q: Hermetičnost

IEC 61300-1 zavedena v ČSN EN 61300-1 ed. 2 (35 9250) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 1: Všeobecně a návod

IEC 61300-3-3 zavedena v ČSN EN 61300-3-3 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-3: Zkoušení a měření – Aktivní monitorování změn útlumu a útlumu odrazu

Souvisící ČSN

ČSN EN 61300-2-38 ed. 2:2007 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-38: Zkoušky – Hermetičnost optických krytů

Informativní údaje z IEC 61300-2-23:2010

Tato mezinárodní norma byla vypracována subkomisí SC86B: Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky, technické komise 86: Vláknová optika.

Text této normy vychází z těchto dokumentů: 

FDIS

Zpráva o hlasování

86B/3088/FDIS

86B/3102/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se Směrnicemi ISO/IEC, Část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 61300 publikovaných pod společným názvem „Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy“ je možno nalézt na webové stránce IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do konečného data vyznačeného na internetové adrese IEC "http://webstore.iec.ch" v termínu příslušejícímu dané publikaci. Po tomto datu bude publikace buď:

Vypracování normy

Zpracovatel: ŠVITORKA Praha, IČ 42536375, Ing. Zdeněk Švitorka

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz