ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.120 Říjen 2011

Automatická elektrická řídicí zařízení
pro domácnost a podobné účely –
Část 2-9: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení
pro snímání teploty

ČSN
EN 60730-2-9
ed. 3

36 1960

mod IEC 60730-2-9:2008

Automatic electrical controls for household and similar use –
Part 2-9: Particular requirements for temperature sensing controls

Dispositifs de commande électrique automatiques à usage domestique et analogue –
Partie 2-9: Règles particulières pour les dispositifs de commande thermosensibles

Automatische elektrische Regel- und Steuergeräte für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen –
Teil 2-9: Besondere Anforderungen an temperaturabhängige Regel- und Steuergeräte

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60730-2-9:2010. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60730-2-9:2010. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2013-11-01 se nahrazuje ČSN EN 60730-2-9 ed. 2 (36 1960) z prosince 2002, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může do 2013-11-01 používat dosud platná ČSN EN 60730-2-9 ed. 2 (36 1960) z prosince 2002, v souladu s předmluvou k EN 60730-2-9:2010.

Změny proti předchozím normám

Podstatnou technickou změnou oproti předchozímu vydání je doplnění nové obsáhlé přílohy EE (informativní), která obsahuje směrnice pro používání řídicích zařízení pro snímání teploty v rámci rozsahu platnosti IEC 60730-2-9.

Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC 60216-1 zavedena v ČSN EN 60216-1 (34 6416) Elektroizolační materiály – Vlastnosti tepelné odolnosti – Část 1: Proces stárnutí a vyhodnocení výsledků zkoušky

IEC 60335 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 60335 (36 1040) Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely

IEC 60691:2002 zavedena v ČSN EN 60691 ed. 2:2003 (35 4735) Tepelné pojistky – Požadavky a pokyny pro použití

IEC 60730-2-4 zavedena v ČSN EN 60730-2-4 ed. 2 (36 1960) Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 2-4: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů pro hermetické a polohermetické motorkompresory

Porovnání s mezinárodní normou

Konkrétní porovnání jednotlivých článků lze provést srovnáním modifikovaného textu EN 60730-2-9:2010 označeného svislou čarou s původním textem IEC 60730-2-9:2008, uvedeným v národní příloze NA.

Informativní údaje z IEC 61730-2-9:2008

Mezinárodní norma IEC 60730-2-9 byla vypracována technickou komisí IEC 72: Automatická řídicí zařízení pro domácnost.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání vydané v roce 2000, změnu A1:2002 a změnu A2:2004 a představuje technickou revizi.

Toto vydání IEC 60730-2-9 obsahuje novou přílohu EE, která je informativní směrnicí pro používání řídicích zařízení pro snímání teploty. Kromě toho byl doplněn nový požadavek k 17.3.1 (v dokumentu FDIS je chyba – místo 17.7.3 má být 17.3.1), zaměřený na trvanlivost řídicích zařízení pro snímání teploty v případech, kdy je celé řídicí zařízení deklarováno jako čidlo pro teploty okolí nižší než 0 °C. Tento dokument obsahuje také některé redakční změny vyplývající z nových vydání norem, na něž jsou uvedeny odkazy.

Text této normy vychází z těchto dokumentů: 

FDIS

Zpráva o hlasování

72/763/FDIS

72/767/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Tato publikace byla vypracována podle směrnic ISO/IEC, Část 2.

Tato Část 2-9 se má používat společně s IEC 60730-1. Byla vypracována na základě třetího vydání této normy (1999) a jeho změn A1:2003 a A2:2007. Je možné vzít v úvahu další vydání nebo změny IEC 60730-1.

Tato Část 2-9 doplňuje nebo modifikuje příslušné kapitoly v IEC 60730-1, aby byla tato publikace změněna na normu IEC: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty.

Kde je v této normě uvedeno „doplnění“, „modifikace“ nebo „nahrazení“, příslušný požadavek, specifikace zkoušek nebo vysvětlující text v Části 1 mají být podle toho upraveny.

Kde není nutná žádná změna, je v této Části 2-9 uvedeno, že příslušná kapitola nebo článek platí.

Při vypracování plně mezinárodní normy bylo nutné vzít v úvahu odlišné požadavky vyplývající ze zkušeností z praxe v různých částech světa a zjistit odchylky v národních elektrických napájecích sítích a předpisech pro domovní elektroinstalace.

Poznámky „v některých zemích“, týkající se odlišné národní praxe, jsou uvedeny v těchto článcích:

V této publikaci jsou použity následující typy písma:

Články, poznámky nebo body, které jsou uvedeny navíc vzhledem k Části 1, jsou číslovány od 101, doplňující přílohy jsou označeny písmeny AA, BB atd.

Seznam všech částí souboru IEC 60730 pod souhrnným názvem: Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely je na webové stránce IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do výsledného data aktualizace uvedeného na internetové adrese IEC http://webstore.iec.ch v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace

Souvisící ČSN

ČSN EN 60730-1 ed. 2:2001 (36 1960) Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 1: Všeobecné požadavky

Vysvětlivky k textu převzaté normy

Text IEC 60730-2-9:2008 upravený EN 60730-2-9:2010 je označen po levém okraji svislou čarou.

Původní text IEC 60730-2-9:2008 je uveden v národní příloze NA, která není součástí EN.

Vypracování normy

Zpracovatel: Jan Horský, Elnormservis Brno, IČ 16316151

Technická normalizační komise: TNK 33 Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Vincent Csirik

EVROPSKÁ NORMA EN 60730-2-9
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Listopad 2010

ICS 97.120 Nahrazuje EN 60730-2-9:2002 + A1:2003 + A2:2005
+ A11:2003 + A12:2004

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely –
Část 2-9: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty
(IEC 60730-2-9:2008, modifikována)

Automatic electrical controls for household and similar use –
Part 2-9: Particular requirements for temperature sensing controls
(IEC 60730-2-9:2008, modified) 

Dispositifs de commande électrique automatiques à usage domestique et analogue –
Partie 2-9: Règles particulières pour les dispositifs
de commande thermosensibles
(CEI 60730-2-9:2008, modifiée)

Automatische elektrische Regel- und Steuergeräte
für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen –
Teil 2-9: Besondere Anforderungen
an temperaturabhängige Regel- und Steuergeräte
(IEC 60730-2-9:2008, modifiziert)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2010-11-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2010 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. EN 60730-2-9:2010 E

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz