ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.20 Říjen 2011

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy –
Část 2-17: Zkoušky – Chlad

ČSN
EN 61300-2-17
ed. 2

35 9251

idt IEC 61300-2-17:2010

Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures –
Part 2-17: Tests – Cold

Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Méthodes fondamentales d’essais et de mesures –
Partie 2-17: Essais – Froid

Lichtwellenleiter – Verbindungselemente und passive Bauteile – Grundlegende Prüf- und Messverfahren –
Teil 2-17: Prüfungen – Kälte

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61300-2-17:2011. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 61300-2-17:2011. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2012-01-03 se nahrazuje ČSN EN 61300-2-17 (35 9251) z října 2003, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Norma popisuje zkoušku chladem, ověřující schopnost zkoušeného zařízení odolávat vlivu prostředí o nízké teplotě, které může nastat během provozu, skladování a/nebo dopravy. Norma specifikuje zkušební výbavu, seznamuje s principem zkoušky a uvádí postupy jejího provedení včetně přípravy vzorku, počátečního a konečného měření stanovených parametrů. Připomíná aklimatizaci po zkoušce, předepisuje přísnosti zkoušky ve třech teplotních kategoriích a jedné kategorii doby trvání expozice a definuje údaje, které se musí pro tuto zkoušku stanovit.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může do 2012-01-03 používat dosud platná ČSN EN 61300-2-17 (35 9251) z října 2003, v souladu s předmluvou k EN 61300-2-17:2011.

Změny proti předchozím normám

V tomto vydání jsou předefinovány postupy zkoušky a její přísnosti a přeformulovány údaje, které je nutno stanovit.

Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC 60068-2-1 zavedena v ČSN EN 60068-2-1 ed. 2 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-1: Zkoušky – Zkouška A: Chlad

IEC 61300-1 zavedena v ČSN EN 61300-1 ed. 2 (35 9250) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 1: Všeobecně a návod

IEC 61300-3-1 zavedena v ČSN EN 61300-3-1 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-1: Zkoušení a měření – Vizuální kontrola

Souvisící ČSN

ČSN EN 61300-2-22 ed. 2 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-22: Zkoušky – Změna teploty

Informativní údaje z IEC 61300-2-17:2010

Tato mezinárodní norma byla vypracována subkomisí SC/86B: Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky, technické komise 86: Vláknová optika.

Text této normy vychází z těchto dokumentů: 

CDV

Zpráva o hlasování

86B/2984/CDV

86B/3089/RVC

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se Směrnicemi ISO/IEC, Část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 61300 publikovaných pod společným názvem „Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy“ je možno nalézt na webové stránce IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do konečného data vyznačeného na internetové adrese IEC "http://webstore.iec.ch" v termínu příslušejícímu dané publikaci. Po tomto datu bude publikace buď:

Vypracování normy

Zpracovatel: ŠVITORKA Praha, IČ 42536375, Ing. Zdeněk Švitorka

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz