ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.180 Prosinec 2011

Slévárenství – Technické dodací podmínky –
Část 1: Všeobecně

ČSN
EN 1559-1

42 1260

 

Founding – Technical conditions of delivery – Part 1: General

Fonderie – Conditions techniques de fourniture – Partie 1: Généralités

Gießereiwesen – Technische Lieferbedingungen – Teil 1: Allgemeines

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1559-1:2011. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1559-1:2011. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1559-1 (42 1260) z února 1999.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Viz informativní příloha B „Podstatné technické změny mezi touto evropskou normou a jejím předchozím vydáním“.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 1559-2 zavedena v ČSN EN 1559-2 (42 1261) Slévárenství – Technické dodací podmínky – Část 2: Doplňkové požadavky na ocelové odlitky

EN 1559-3 zavedena v ČSN EN 1559-3 (42 1241) Slévárenství – Technické dodací podmínky – Část 3: Doplňkové požadavky na litinové odlitky

EN 1559-4 zavedena v ČSN EN 1559-4 (42 1430) Slévárenství – Technické dodací podmínky – Část 4: Doplňkové požadavky na odlitky ze slitin hliníku

EN 1559-5 zavedena v ČSN EN 1559-5 (42 1480) Slévárenství – Technické dodací podmínky – Část 5: Doplňkové požadavky na odlitky ze slitin hořčíku

EN 1559-6 zavedena v ČSN EN 1559-6 (42 1384) Slévárenství – Technické dodací podmínky – Část 6: Doplňkové požadavky na odlitky ze slitin zinku

EN 1560 zavedena v ČSN EN 1560 (42 0005) Slévárenství – Systém označování litiny – Značky materiálů a číselné označování materiálů

EN 1754 zavedena v ČSN EN 1754 (42 1482) Hořčík a slitiny hořčíku – Anody, ingoty a odlitky z hořčíku a slitin hořčíku – Označování

EN 1780-1 zavedena v ČSN EN 1780-1 (42 1402) Hliník a slitiny hliníku – Označování slitinových hliníkových ingotů pro přetavení, předslitin a odlitků – Část 1: Číselné označování

EN 1780-2 zavedena v ČSN EN 1780-2 (42 1402) Hliník a slitiny hliníku – Označování slitinových hliníkových ingotů pro přetavení, předslitin a odlitků – Část 2: Označování chemickými značkami

EN 10027-1 zavedena v ČSN EN 10027-1 (42 0011) Systémy označování ocelí – Část 1: Stavba značek ocelí

EN 10027-2 zavedena v ČSN EN 10027-2 (42 0012) Systémy označování ocelí – Část 2: Systém číselného označování

EN 10204:2004 zavedena ČSN EN 10204:2005 (42 0009) Kovové výrobky – Druhy dokumentů kontroly

EN 12844 zavedena ČSN EN 12844 (42 1385) Zinek a slitiny zinku – Odlitky – Specifikace

EN 12883 zavedena ČSN EN 12883 (04 2007) Slévárenství – Zařízení na výrobu voskových vytavitelných modelů pro výrobu přesně litých odlitků

EN 12890 zavedena ČSN EN 12890 (04 2001) Slévárenství – Modely, příslušenství modelů a jaderníky pro výrobu pískových forem a pískových jader

Vypracování normy

Zpracovatel: Hutnictví železa, a. s., IČ 47115998, Ing. Jan Weischera

Technická normalizační komise: TNK 62 Ocel

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Václav Voves

EVROPSKÁ NORMA EN 1559-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Únor 2011

ICS 77.180 Nahrazuje EN 1559-1:1997

Slévárenství – Technické dodací podmínky –
Část 1: Všeobecně

Founding – Technical conditions of delivery –
Part 1: General 

Fonderie – Conditions techniques de fourniture –
Partie 1: Généralités

Gießereiwesen – Technische Lieferbedingungen –
Teil 1: Allgemeines

Tato evropská norma byla schválena CEN 2011-01-25.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2011 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 1559-1:2011 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované normativní dokumenty 7

3 Termíny a definice 8

4 Údaje poskytované odběratelem 9

4.1 Povinné údaje 9

4.2 ●●Údaje o volitelných požadavcích 10

4.3 Výkresy, modely a nástroje 10

4.4 ●●Údaje o hmotnosti 11

4.5 ●●Zkušební odlitek 11

4.6 ●●Vzorkový odlitek 11

5 Označování 11

6 Výroba 11

6.1 ●●Výrobní proces 11

6.2 ●●Svařování 12

7 Požadavky 12

7.1 Všeobecně 12

7.2 Materiál 12

7.3 Odlitek 13

8 Kontrola 14

8.1 Všeobecně 14

8.2 Druh dokumentu kontroly a typ kontroly 14

8.3 Zkušební jednotka 15

8.4 Vzorky 16

8.5 Zkušební postupy 16

8.6 Neplatnost zkoušky 16

8.7 Opakovací zkoušky 16

8.8 Třídění a přepracování 17

9 Značení 17

10 Balení a ochrana povrchu 17

11 Reklamace 17

Příloha A (normativní) Úplný seznam povinných a/nebo doplňkových údajů 18

Příloha B (informativní) Podstatné technické změny mezi touto evropskou normou a jejím předchozím vydáním 20

Bibliografie 21

Předmluva

Tento dokument (EN 1559-1:2011) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 190 „Slévárenské technologie“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno dát status národní normy nejpozději do srpna 2011, a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému použití, a národní normy, které jsou s ní v rozporu je nutno zrušit nejpozději do srpna 2011.

Upozorňuje se na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. Není odpovědností CEN [a/nebo CENELEC] identifikovat jakékoliv nebo všechna tato patentová práva.

Tento dokument nahrazuje EN 1559-1:1997.

Příloha B poskytuje informaci o podstatných technických změnách mezi touto evropskou normou a předchozím vydáním.

Technická komise CEN/TC 190 v rámci jejího pracovního programu požádala CEN/TC 190/WG 1 „Technické dodací podmínky a označování litin“, aby revidovala EN 1559-1:1997

EN 1559-1 Slévárenství – Technické dodací podmínky – Část 1: Všeobecně

Tato norma je jednou z řady evropských norem pro technické dodací podmínky pro litiny. Další normy z této řady jsou:

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinni zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

Tato evropská norma používá systému identifikace pro dodací podmínky s následující strukturou:

Odběratel specifikuje požadavky na odlitek (odlitky) tak, aby splňoval (splňovaly) zamýšlené použití.

Výrobce vyrábí odlitek (odlitky) ve stanovených požadavcích.

Doporučuje se, aby se provedly podrobné předchozí projednání mezi výrobcem a odběratelem.

1 Předmět normy

Tato část EN 1559 stanoví všeobecné technické dodací podmínky odlitků vyrobených z kovových materiálů na odlitky, s výjimkou odlitků ze slitiny mědi.

Tato část EN 1559 neplatí pro odlitky z kovových materiálů pro další přepracování, jako jsou kovářský ingot a plynule odlévané polotovary a bloky.

POZNÁMKA 1Technické dodací podmínky pro odlitky ze slitiny mědi jsou stanoveny v EN 1982.

POZNÁMKA 2Doplňkové technické požadavky dodacího stavu, které specifikují jednotlivé materiály jsou stanoveny v následujících částech této sady norem: EN 1559-2 pro oceli na odlitky; EN 1559-3 pro litinový odlitek; EN 1559-4 pro odlitek ze slitin hliníku; EN 1559-5 pro odlitek ze slitin hořčíku; EN 1559-6 pro odlitek ze slitin zinku.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz